Håkan Svärdman (foto Per Björklund)

Slutreplik För att värna försäkringsidén, rättsäkerheten och främja rättvisan föredrar jag att villkorslättnaderna i sjukersättningen kopplas ihop med pensionssystemets uttagsregler och intjänad pensionsrätt. Gärna som en helt fristående ersättningsform, svarar Håkan Svärdman regeringens utredare.

Tack för svaret på min senaste krönika, Samuel Engblom. Jag tycker i grunden att utredningen är bra. Dock har jag starka invändningar mot utredningens förslag om särskilda sjukersättningsregler. Dels riskerar förslagen att leda till att Försäkringskassan fattar godtyckliga beslut som kan uppfattas som orättfärdiga, dels att missa målet med att fungera som en pensionsventil för dem som i slutet av ett långt och slitsamt arbetsliv blir sjuka och därmed inte orkar jobba ända fram till en åldersgräns som ger en anständig pension. Detta beror på två betydande svagheter i utredningens förslag.

Den första svagheten är att personer som endast har fem år kvar till garantipension ska vid sjukdom få sin arbetsförmåga prövad mot arbeten som denne tidigare har erfarenhet av under de senaste 15 åren. Begreppet erfarenhet är mångbottnat, vagt och inte heller lätt att mäta eller bekräfta, vilket gör det mindre lämpligt att använda i lagstiftning.
Försäkringskassan hänvisas därmed till att grunda sina beslut på uppgifter som individen lämnar på heder och samvete, anställningsintyg och inkomstuppgifter. Därefter ska de försöka värdera yrkeserfarenheterna utifrån så kallade normalt förekommande arbete. Är uppgifterna korrekta? Hur relevant är yrkeserfarenheterna gentemot motsvarande yrke idag? Frågetecken som är en källa till godtycke.

Att döma av Engbloms replik är detta emellertid inte en svaghet utan en konstruktion som gör förslaget enkelt och robust. Hans bedömning är att Försäkringskassan i normalfallet enkelt ska kunna verifiera yrkeserfarenheter. Jag skulle däremot vara försiktig att luta mig mot ”normalfallet”. I Försäkringskassans värld tenderar nämligen centrala villkorsbegrepp ständigt att omdefinieras allt eftersom regeringskansliets budgetpolitiska ambitioner förändras.

Lösningen på detta elände finns i gränslandet mellan sjukförsäkringen och det allmänna pensionssystemet.

Den andra svagheten i Engbloms förslag är att ovanstående prövning av arbetsförmågan gentemot tidigare erfarenheter är att den ska vara mer generös mot personer som endast har eller uppger ett yrke vid ansökan jämfört med personer som har haft flera yrken. Det kan bland annat innebära att personer som inte eller endast i mycket begränsad omfattning har arbetat de senaste 40 åren kan beviljas ersättning förutsatt att personen kan styrka någon form av erfarenhet av arbete de senaste 15 åren innan ansökan.
Samtidigt skulle en undersköterska som arbetat sedan 19 års ålder, betalt sjuk- och pensionsförsäkringsavgift under alla dessa år, kunna nekas ersättning av Försäkringskassan ifall denne exempelvis har arbetat i reception någon gång under de senaste 15 åren.
Jag har svårt att tro att sådana villkor skulle upplevas som rättvisa. Särskilt utifrån ett pensionsperspektiv där det förväntas finnas en stark koppling mellan prestation och ersättning.

Inte heller detta är en svaghet i förslaget enligt Engblom, utan ett medvetet val att göra prövningen mer generös för personer med begränsad yrkeserfarenhet på grund av det skulle vara stötande att endast göra prövningen på det senaste arbetet. En bedömning som jag skulle dela ifall förslaget endast hade till syfte att göra regelverket för sjukersättningen mer anpassat till äldres situation på arbetsmarknaden.
Nu är syftet emellertid att komma till rätta med dagens otillständiga situation när det gäller människor som har slitit ut sig under ett långt arbetsliv och riskerar både utförsäkring och en urholkad pension. Lösningen på detta elände finns i gränslandet mellan sjukförsäkringen och det allmänna pensionssystemet.
För att värna försäkringsidén, rättsäkerheten och främja rättvisan föredrar jag därför att villkorslättnaderna i sjukersättningen kopplas ihop med pensionssystemets uttagsregler och intjänad pensionsrätt. Gärna som en helt fristående ersättningsform. Härigenom undviks att grundläggande principer för den ordinarie sjukförsäkringen åsidosätts som Engblom med rätta försvarar.

Jag hoppas givetvis att kommande remissbehandling av Engbloms övriga förslag får stark uppbackning och att regeringen kan komma tillbaka med ett ordentligt genomarbetat förslag till pensionsventil.

 

Håkan Svärdman är samhällspolitisk chef på försäkringsfacket Forena