Ledare Våldsamma föräldrar ska stoppas från att träffa sina barn. Barn måste skyddas från våldsamma föräldrar. Nu har regeringen chansen att stärka barnperspektivet i vårdnadstvister.

Den åttaårige pojken i Luleå var rädd för sin pappa. Vårdnadstvisten med mamman hade pågått i sju år. Utredningar och orosanmälningar från polis, socialtjänst och skola avlöste varandra, pojken signalerade upprepade gånger rädsla för pappan:

”Saker som gör honom orolig är när pappan dyker upp fast han inte ska, eller om han ser honom på stan, då blir han rädd.”

Luleå tingsrätt beslutade ändå att umgänget skulle fortsätta. Det är obegripligt! Just en sådan dag hittas pojken död och pappan misstänkts för mord.

Fallet har, liksom tidigare Lilla Hjärtat, väckt starka känslor med bland annat fackeltåg runt om i Sverige i söndags. Parollen ”Stoppa barns tvångsumgänge med förövare nu!”, riktad till politiker och domstolar på organisationen Unizons hemsida, har hittills samlat in mer än 68 000 underskrifter.

Två utredningar om hur barn kan skyddas mot våld och hur deras rättigheter kan stärkas lämnades till regeringen i slutet av förra veckan

Nio av tio barn som har umgänge med sin eller en närståendes förövare upplever ångest, rädsla, sorg och frustration av umgänget. Nio av tio får också bestående psykiska men, visar Unizons rapport Umgänge för barnens bästa. Liksom Barnombudsmannen och jurister kräver de skärpta lagar; barn ska inte ska tvingas till umgänge med vårdnadshavare som varit våldsam mot den andra föräldern, eller barnet. Barns rädsla ska väga tyngre än umgängesrätten.

Goda nyheter är att behövliga ändringar kan verklighet nästa år.

Två utredningar om hur barn kan skyddas mot våld och hur deras rättigheter kan stärkas lämnades till regeringen i slutet av förra veckan. Båda knyter an till FN:s Barnkonvention som är lag i Sverige sedan 2020.

  • Tidigare barnombudsmannen Fredrik Malmberg föreslår i En uppväxt fri från våld en nationell strategi med tydliga mål och lagstadgat kommunalt ansvar för att förebygga och bekämpa våld mot barn, inklusive hedersförtryck.

Han vill se en nollvision och de 1 161 sidorna innehåller 59 förslag för att nå en uppväxt fri från våld.
Bland annat ska barns rätt till information stärkas, barnet ska ha ett eget målsägarbiträde och särskilda barnförhörsledare finnas inom polisen.

  • Förra veckan kom även utredningen Tryggare hem för barn där chefsrådman Sofia Jungstedt föreslår stärkt skydd för barnet vid umgänge med ”förälder som har utövat våld eller gjort sig skyldig till någon annan allvarlig kränkning”.

Betänkandet vill ha ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister, viktigt och välkommet! Nytt är också att barnens åsikter ska väga tyngre i domstolarna.

”Bedömningen av barnets bästa är en helhetsbedömning. Risken för att barnet far illa ska vara en del av den bedömningen.”

Detta förslag till ändrad paragraf om barnets bästa kan innebära att domstolar i fler fall än i dag kommer fram till att det inte är förenligt med barnets bästa att barnet har umgänge med en förälder, fastslår utredaren, som tillägger: Att inte få träffa sitt barn är en inskränkning i en förälders rätt. Men den är ”proportionerlig utifrån att det är barnets bästa som är avgörande för bedömningen”.

Några särskilda situationer där det inte ska ske umgänge har valts bort i förslaget. Inte heller om barnet befinner sig i skyddat boende. Även den risken blir en del av helhetsbedömningen.

”Däremot är det av största vikt att domstolarna har kännedom om vålds konsekvenser för barn och vilka behov ett barn kan ha efter en traumatisk upplevelse. När det i ett mål om umgänge framkommer uppgifter om våld måste därför domstolen alltid göra en riskbedömning.”

Sammantaget ger förslagen hopp om att barn i framtiden inte tvingas till umgänge med en förälder som utgör ett hot.

Som Unizon konstaterar: Barn är de enda brottsoffer som samhället tvingar att träffa sin förövare. Så ska vi inte ha det.