Fredrik Norström, forskare vid Umeå universitet, anser att mer fokus bör hamna på hälsovinsterna med att få människor i arbete. Foto: Sara Franke-Wikberg, Lukas Bieri / Pixabay

NYHET Arbetslösa har en markant sämre livskvalitet än personer med jobb, visar en ny studie från Umeå universitet. »Du tappar ett helt år av livskvalitet jämfört med den som har en anställning« säger forskaren Fredrik Norström.

Den självskattade hälsan är sämre hos arbetslösa än hos de som har ett jobb. En slutsats som redan var känd, men som forskaren Fredrik Norström nu undersökt med utgångspunkt i hälsoekonomi – hur många hälsosamma år en individ får beroende på om hen har ett jobb eller ej.

– Jag blev själv förvånad när jag såg resultaten, jag var inte beredd på så tydlig och betydande effekt på hälsan som studien visar, säger Fredrik Norström, biträdande lektor vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa på Umeå universitet.

Studien »Does unemployment contribute to poorer health-related quality of life among Swedish adults?«, publicerad via Springer Nature, visar att den som är arbetslös förlorar hälsorelaterad livskvalitet motsvarande nästan ett helt år vart tionde år – 9,6 procents försämring i absoluta tal jämfört med de som jobbar. 24 procent fler av de arbetslösa uppgav dessutom att de har problem med oro och nedstämdhet. Med den nya studien som grund anser Fredrik Norström att effekten på folkhälsan borde bli en prioriterad fråga i planeringen av insatser för att få fler i arbete.

– Hälsa som begrepp förekommer inte i diskussionen om arbetsmarknadsinsatser. Det talas om mindre pengar och mindre möjligheter till aktiviteter och liknande för arbetslösa på individnivå, men inget alls om kostnaden för varje arbetstillfälle man skapar jämfört med den hälsomässiga vinsten ett arbete skulle kunna innebära för den arbetslösa.

Som ett nästa steg har han tittat på de ekonomiska aspekterna av att tillsätta mer personal inom hemtjänsten, en yrkesgrupp som valdes utifrån vetskapen att personalen ofta har en väldigt hög arbetsbelastning. Är kostnaden för fler arbetstillfällen värd att betala med tanke på hälsofördelarna för både hårt pressad hemtjänstpersonal och de som får ett arbete? Eller leder det kanske rentav till en vinst även i ekonomiska termer, sett till kostnaden för ohälsan bland arbetslösa?

– Som politiker och befolkning bör vi sträva efter att upprätthålla folkhälsan och göra de här avvägningarna. Sett till resultat från studien så har vi mycket att vinna på att få fler i arbete.

Fredrik Norström tror att en del av orsaken till att hälsoaspekten inte lyfts delvis kan förklaras med fördomar om vad det innebär att vara arbetslös.

– Det finns nog en del som ser jobbet som något belastande, de ser inte fördelen med att ha en anställning och kan ha uppfattningen att arbetslösa har tid att göra lite vad de vill. Att det är ett rätt fritt liv. Man missar förmodligen de positiva effekterna det har på hälsan att ha ett jobb, som ett socialt sammanhang, rutiner och regelbundenhet.