Bild: Wikimedia Commons

nyhet 2016 skulle flyktingmottagandet utjämnas mellan kommunerna. Men fortsatt är det fattiga kommuner som tar emot flest per invånare.

Det finns andra områden än skattekraft och demografiska grunder där det finns försök att få en jämnare fördelning mellan kommunerna. Efter den rekordhöga asylinvandringen under 2015 infördes den 1 mars 2016 Bosättningslagen.

Syftet är att alla kommuner ska delta i mottagandet av asylsökande. Under hela 2010-talet hade fram till dess ett antal kommuner tagit emot en orimligt stor andel av de asylsökande, medan ett antal rika kommuner i storstäderna knappt tog emot några. Nu fick de genom lag krav på sig att göra det.

Deras svar på lagen var ungefär så här: Jo, det ska vi naturligtvis göra, fast problemet är att vi har inga lediga bostäder. Att de själva bidragit till problemet, genom att som Danderyd, Täby, Nacka, Vaxholm och Lomma (och senare även Lidingö) göra sig av med sina kommunala bostadsbolag nämnde de inte just då. Några av dem valde att däremot att exportera sina nyanlända till kommuner som redan tagit emot många.

 

Sedan 2016 fastställs årliga kommuntal för hur många nyanlända kommunerna ska ta emot varje år. Det antalet har de tretton kommunerna som nettobetalar i inkomstutjämningssystemet klarat till minst 90 procent sett till de senaste åren.

43 kommuner som under 2010-talet tagit emot en hög andel nyanlända är ”nollade” i kommuntalen, de blir alltså inte anvisade några personer.

Men att de inte blir anvisade några betyder inte att det inte kommer några. Genom EBO, eget boende, kan asylsökande bosätta sig i en kommun ändå eller Migrationsverket kan ha upphandlat asylboenden i kommunen. Och här upprepas den utveckling som funnits under över ett decennium, ett antal redan ekonomiskt ansträngda kommuner fortsätter att ta emot en stor del av de nyanlända.

Norberg i Västmanland tar relativt sett emot flest asylsökande i dag. De har hört till de som tagit emot flest länge nu.

Redan hösten 2013 hade Norbergs kommun vänt sig till dåvarande migrationsminister Tobias Billström (M) i ett brev:

”Vi förutsätter att migrationsministern snarast vidtar åtgärder för att asylmottagandet i små kommuner ska stå i proportion till kommunernas storlek och möjlighet att tillhandahålla lagstadgad verksamhet”, skrev de.

Då hade de 120 asylsökande i kommunen med 5 800 invånare. 2014 hade de som mest 735 och en period under 2015 hade de närmare 1 000 asylsökande. I september i år hade de 229 asylsökande.

 

Text: Janne Sundling 

 

Förtydligande:
De personer som enligt bosättningslagen kan erbjudas hjälp att ordna en bostad är nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd eller är skyddsbehövande enligt vissa bestämmelser i utlänningslagen.

Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på befolkningsstorlek, arbetsmarknadsförutsättningar, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande och hur många asylsökande som vistas i kommunen.