Elva av friskolekoncernen Thorengruppens 21 skolor har brister som äventyrar elevernas rätt till god utbildning. Nu hotas skolkoncernen med miljonvite.

Skolinspektionen har granskat 21 gymnasieskolor som drivs av friskolkoncernen Thorengruppen. Elva av skolorna har brister på ett sätt som äventyrar elevernas rätt till god utbildning. På fyra av dessa skolor har bristerna rättats till.

Till exempel pekar Skolinspektionen på att tillgång till elevhälsa och skolbibliotek saknas på flera håll, samt att elever i behov av särskilt stöd inte får detta. Två av skolorna – Yrkesgymnasiet i Huddinge och Yrkesgymnasiet Stockholm – har så pass allvarliga brister att Thorengruppen hotas med vite på sammanlagt 2,7 miljoner.

Myndigheten riktar också kritik mot själva koncernen, till exempel för att man inte avsatt tillräckligt med resurser till elevhälsan. Därtill varierar kunskapsresultaten mellan skolorna kraftigt, något som Thorengruppen inte arbetat tillräckligt med.

2014 rapporterade Dagens Nyheter att Thorengruppen fått avslag på alla sina 28 ansökningar om att öppna nya skolor, då Skolinspektionen misstänkt att företaget lämnat in falska uppgifter.

Thorengruppen påstod bland annat att man varit i kontakt med 65 425 personer och intervjuat 46 000 av dem, något som Skolinspektionen bedömde som osannolikt.

Året dessförinnan avslog Skolinspektionen flera ansökningar om att öpna nya yrkesgymnasieskolor med arbetsplatsförlagt lärande, så kallat APL, eftersom Thorengruppen inte kunde bevisa att de hade praktikplatser.