Min doktors app och reklam för Kry i Stockholms kollektivtrafik. Bild: Dagens Arena

Nu har flera landsting börjat oroa sig för skenande kostnader för digital vård hos Min Doktor och Kry – kostnader som de inte kan styra över. Och upplevelsen är att den vanliga primärvården inte avlastas alls.

För ett par veckor sedan gick tolv läkare på Kungsbacka vårdcentral i Halland ut i en debattartikel i Kungsbacka-posten och riktade kritik mot kostnaderna för digitala läkarbesök som sker via Region Jönköping.

– Man trodde först att den här vårdformen skulle avhjälpa brist på tillgänglighet. Det verkar nu finnas en trend att det är välbeställda områden som använder Kry och Min Doktor i stor utsträckning. Här är redan tillgängligheten till primärvård bäst i dagsläget, säger Anna Nilsson, distriktsläkare på Kungsbacka Vårdcentral och en av de tolv som skrev under debattartikeln.

Enligt Anna Nilsson och hennes kolleger gör det växande antalet besök hos nätläkarna att den redan belastade ekonomin för vårdcentralerna i kommunen blir ännu mer belastad, samtidigt som de anser att kvaliteten på de digitala vårdbesöken är osäker.

– Vi har ju sett i vår balansräkning att vårt underskott beror mycket på köpt vård, och det gäller bland annat nätläkarbesök. Vi har inte gått med förlust tidigare, men man ser en klar trend att det går år fel håll med ökade kostnader, säger hon.

Underskotten kommer att leda till personalbesparingar inom regionen, enligt Anna Nilsson.

Liksom i närliggande Västra Götalandsregionen belastar kostnaderna för digitala läkarbesök hos Kry och Min Doktor vårdcentralernas budget, genom att en så kallad »straffavgift« på 500 kronor tas ut för varje besök som görs utanför hemlandstinget – i Västra Götaland gäller det alla besök på andra vårdcentraler än där man är listad.

Men i Västra Götalandsregionen – som ligger på plats två i landet efter Stockholm i flest nätläkarbesök – beslutade politikerna förra veckan att kostnaderna för digital vård inte längre ska tas från primärvården, utan från en central post för vårdvalet inom budgeten. Det beräknas kosta regionen 20 miljoner kronor extra om året, baserat på antalet nätläkarbesök som sker idag.

Jonas Andersson (L), ordförande för Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen förklarar varför de gör de här förändringarna.

– De enskilda vårdcentralerna har ju i grunden ganska svårt att påverka om deras patienter väljer att ringa till nätdoktorbolagen. Det finns många fördelar med digitala vårdbesök, det vill vi i grunden uppmuntra, men vi ser gärna att den egna vårdcentralen i dagsläget kan ha de digitala kontakterna, säger Jonas Andersson som syftar på att många regioner nu är på gång att erbjuda tjänster i egen regi som liknar Kry och Min Doktors.

Skattemedlen är begränsade och om allt mer av de pengarna då går till de som inte är i så stort behov av vård innebär det en omfördelning från dem med störst behov.

Thomas Bremholm, regionläkare på koncernstaben för hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen säger att om systemet där vårdcentralerna får stå för utomläns digitala nätläkarbesök skulle fortsätta, och utvecklingen av antalet besök fortsätta öka i samma takt som nu skulle flera vårdcentraler vara hotade.

– Vi har ännu inte settt att någon vårdcentral behövt stänga till följd av konkurrens från en online-tjänst, men om man tar de siffror som Närhälsan (den offentliga primärvården i Västra Götaland, red.anm) presenterat och drar ut dem i tid över 2018 och 2019 då kommer sannolikt ett antal vårdcentraler behöva stänga, eller kraftigt dra ned på sin verksamhet, säger Tomas Bremholm.

Kan ni se några avlastningseffekter för den fysiska primärvården genom att patienter istället söker digitala läkartjänster utanför regionen?

– Det hade ju varit ett önskeläge om jag hade kunnat svara ja på den frågan. Men den stora delen av de som kontaktar Kry och Min Doktor är ju inte de svårast sjuka och multisjuka som vi prioriterar från regionen. Så vi riskerar att gynna en grupp som har resurser både digitalt och på andra sätt, medan de sjukaste inte kan få lika mycket hjälp av de här digitala tjänsterna, säger Tomas Bremholm.

– Skattemedlen är begränsade och om allt mer av de pengarna då går till de som inte är i så stort behov av vård innebär det en omfördelning från dem med störst behov, säger Tomas Bremholm.

Jonas Andersson (L) håller med om att det inte gått att märka att Kry och Min Doktor avlastat primärvården i Västra Götaland.

– Vi pratar om 3000 besök i månaden, och om man skulle slå ut det blir det bara 15 besök i månaden per vårdcentral så det finns nog ingen märkbar avlastning, säger Jonas Andersson.

Däremot har Jonas Andersson svårt att se att digitala läkarbesök ger några undanträngningseffekter, i alla fall i dagsläget.

– Vi vet ju inte riktigt vilka som söker och vilka som får hjälp. Men det vi att det är lindrigare åkommor som man kan lösa via videobesök. Trots allt är ju även lättare åkommor något som vården måste ta hand om, säger Jonas Andersson.

Om den digitala vården undantränger några patienter så är det snarare andra patienter med lättare åkommor, inte multisjuka och patienter med stora behov, som han menar skulle drabbas inom Västra Götalandsregionen.

Inte heller i Stockholms läns landsting, som toppar den digitala besöksligan med god marginal, verkar de digitala besöken upplevas som en avlastning för primärvården:

»I de dialoger vi har haft med verksamhetsföreträdare för vårdcentralerna under hösten så finns det ingen upplevelse av att det avlastar eller underlättar.« skriver Helena Miller, pressekreterare på landstinget i ett mejlsvar till Dagens Arena.

Däremot har antalet läkarbesök minskat något i Stockholms läns landsting, även om det är något man inte vill dra några slutsatser av ännu. I Region Skåne har besöken på vårdcentralerna minskat både 2016 och 2017. Minskningen är större än ökningen för utomländs vård, där digitala besök ingår.

I Region Jönköping, som koordinerar och samlar in statistik kring merparten av de digitala läkarbesöken i Sverige, ser man tydliga tecken på vilka det är som framförallt söker digital vård: personer i åldrarna 25-45 år, många av dem småbarnsföräldrar, boende i storstadsregionerna. Även 18-19-åringar är ganska flitiga användare, men för de som fyllt 20 år minskar besöken drastiskt, vilket sammanfaller med att vården är kostnadsfri upp till 20 år, säger Jonatan Vincent, ekonomiansvarig på Region Jönköping.

Om det är digitalt blir det väldigt attraktivt att besöka en läkare när det är gratis.

Sedan årsskiftet erbjuder en vårdcentral i Sörmland, Doktor.se, helt kostnadsfria digitala läkarbesök. Det här har möjliggjorts genom att Sörmland har slopat kostnaden för besök i primärvården i det egna landstinget.

Med bakgrund i vilka beteenden man har sett för 18-19-åringar, respektive 20-åringar, beroende på kostnad för digitala besök, kan man förvänta sig att nätbesöken kraftigt kommer att gå upp till följd av att de nu kostar 0 kronor för vem som helst i Sverige, säger Jonatan Vincent.

Det här hänger samman med den låga tröskeln som finns just när det gäller att söka vård digitalt.

– I Sörmland har man inte sett den stora ökningen av vanliga besök efter slopad patientavgift, man gör sig inte besvär att åka till vårdcentralen. Men om det är digitalt blir det väldigt attraktivt att besöka en läkare när det är gratis, säger Jonatan Vincent.

Det pågår nu diskussioner, bland annat inom SKL, om hur man ska hantera den digitala vården, och enligt Jonatan Vincent, som sitter med i gruppen, önskar de flesta landsting sätta stopp för kostnadsutvecklingen för vård som sker utanför det egna länet.

– Vad är ett ersättningsbart besök? Vad är det inte? Hur ska vi följa upp att ett besök för 650 kr är vad du får om du går till ett annat landsting? säger Jonatan Vincent.

Jonas Andersson (L) från Västra Götalandsregionen är inne på samma frågor kring vad som ska definiera ett vårdbesök; vad är exempelvis skillnaden mellan vissa sorts besök hos digitala läkare och ett samtal till vårdrådgivningen 1177? Han ifrågasätter också om Sörmland ska kunna ha 0 kronor i patientavgift om det innebär att andra landsting får betala mer för digitala vårdbesök.

– Det finns ju en genomsnittlig patientavgift på 150 kr till 200 kr, av de 650 kronor som vi ersätter digital vård med. Borde då Sörmland få skjuta emellan och betala hemlandstingen den summan då deras beslut »drabbar« oss andra?

 

Läs också: Så fördelar sig nätläkarbesöken geografiskt