Bild: Pixabay

Nyhet De lönekartläggningar som alla arbetsgivare måste utföra hjälper inte för att komma till rätta med skev lön mellan kön. Det menar Riksrevisionen och uppmanar regeringen till lagändringar.

För att motverka osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska alla arbetsgivare göra kartläggningar. Företag som har minst tio anställda ska dessutom dokumentera lönekartläggningen och de åtgärder som planeras utifrån resultatet.

Riksrevisionen har i en färsk rapport granskat hur detta arbete fungerar i verkligheten. Slutsatserna visar att för arbetsgivare med 20 till 30 anställda har kravet inte haft någon effekt på inkomstskillnaderna mellan könen. Riksrevisionen menar också att såväl arbetsgivare som fack anser att lönekartläggning är arbetskrävande samtidigt som de sällan leder till att osakliga löneskillnader upptäcks. Rapporten visar även att löneskillnaderna är något mindre hos små arbetsgivare än hos större.

– Kraven på att dokumentera lönekartläggning hade ingen mätbar effekt på inkomstskillnaderna hos de studerade företagen. Granskningen visar också att det kan vara komplicerat att genomföra delar av lönekartläggningen. Riksrevisionens bedömning är därför att lagstiftningen behöver ses över, kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren i ett uttalande.

Utifrån granskningen uppmanas därför regeringen att utreda om lagen kan förenklas så att lönekartläggning inte blir en betungande uppgift för arbetsgivarna, men även om den bättre kan anpassas efter företagens storlek.

– Lönekartläggning syftar till att motverka osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor som jobbar hos samma arbetsgivare. I dagsläget finns det ingen samlad statistik över löneskillnaderna på arbetsgivarnivå. För att regering och myndigheter ska kunna bedöma hur statens insatser på området kan utvecklas behöver sådan statistik tas fram, säger Christer Gerdes, projektledare för granskningen.

Medlingsinstitutet har redan idag ett uppdrag att tillhandahålla statistik över lönestruktur årligen, som ska ligga till grund för analyser av löneskillnader mellan kvinnor och män.

Riksrevisionen föreslår dock att Medlingsinstitutet även får i uppgift att mer konkret följa utvecklingen av löneskillnader mellan män och kvinnor med anställning hos samma arbetsgivare.