Patrik Mattsson, Dolores Öhman och Daniel Forslund.

Vården står inför stora förändringar med digitaliseringens intåg.  Ska det offentliga utveckla egna verktyg och lösningar, eller istället handla upp dem av privata aktörer? Dagens Arena har pratat med de tre största landstingen och regionerna om deras planer.

Även om digitaliseringen redan pågår, är de tre stora regioner som Dagens Arena pratat med bara i startgroparna när det gäller att införa digitala tjänster för sina patienter.

Region Skåne marknadsför sig som en av storsatsarna.

– Vi har en plan om att ligga främst i landet på e-hälsa, och att vara bäst i världen på området 2025, säger Dolores Öhman (MP), regionråd med ansvar för e-hälsa i Region Skåne.

 Än så länge finns inga indikatorer för att mäta vilka som är bäst på e-hälsa, men Dolores Öhman hoppas att SKL inom kort kommer ta fram sådana. I år och två år framåt har regionen avsatt 200 miljoner kronor årligen till e-hälsa.

Framöver kommer Region Skåne att utveckla tre olika metoder för det Dolores Öhman kallar ”virtuella konsultationer”, som ska testas i vart och ett av de tre områden som regionen är indelad i.

– Inom en del av Region Skåne kommer vi att vidareutveckla ett sätt att ha digitala konsultationer med läkare. I ett annat område kommer vi att jobba mer med att en läkare kan bemanna två vårdcentraler samtidigt, ofta genom att finnas digitalt på en mindre ort. Vi kommer också att utveckla verktyg för triagering på nätet: du kan gå in, skriva in dina symptom, ha en digital konsultation med sjuksköterska och om behov finns åker du in och träffar läkare, säger Dolores Öhman.

En fråga är om vi med digitala vårdtjänster lägger läkarresurser på folk som inte är så sjuka.

KOL- och hjärtsviktspatienter kommer inom kort kunna monitorera sig själva hemma via en våg eller dosa för att se hur sjukdomen utvecklar sig. Dessutom ska digitala verktyg snart göra mödravården enklare genom en plattform där man kan ge information till barnmorskan innan besöket och ställa följdfrågor efteråt. Så småningom är målet att man också ska kunna dela bilder och filmer via plattformen.

Ett annat projekt är att utveckla kognitiv beteendeterapi, KBT, via nätet för ungdomar med ångest.

– Det kommer att möjliggöra öppettider dygnet runt, säger Dolores Öhman.

I samtliga projekt kommer Region Skåne att upphandla den digitala lösningen, själva plattformen, medan regionens egen vårdpersonal ska stå för bemanningen.

Det finns fortfarande vissa hinder för att regionen skulle välja att upphandla tjänster av privata digitala vårdgivare, säger Dolores Öhman, och det pågår nu en utredning som ska se över sådana frågetecken.

– I Skåne har vi privata vårdcentraler som redan har börjat erbjuda de här tjänsterna, och frågan är då om vi konkurrerar med dem om vi tar fram egna tjänster? En annan fråga handlar om huruvida vi med digitala vårdtjänster lägger läkarresurser på folk som inte är så sjuka, säger Dolores Öhman.

Hon menar dock, liksom andra landsting som Dagens Arena berättat om, att när man väl utvecklat tjänster i digital regi är det mindre troligt att man skulle välja att upphandla dem.

– Det kan verka konstigt att avveckla våra egna tjänster om ett år när vi väl har satsat på dem, det handlar om en del resurser, säger Dolores Öhman.

Även i Västra Götalandsregionen pågår arbetet med att se över hur man ska hantera den digitala utvecklingen och vilken väg man ska ta, säger Patrik Mattsson, enhetschef för vårdens digitalisering i Västra Götalandsregionen.

Invånarna i Västra Götaland har hittills gjort nästan 9 000 besök hos Min doktor och Kry som hemregionen får betala.

Hur ser ni på Region Jönköpings val och hur det påverkar var era patienter söker vård?

– Det beror på vilken hatt jag tar på mig. Patientlagen ser ju ut så, att man får söka vård var man vill, men om man räknar i kronor och ören … När digitaliseringen kommer så ändrar det ju mycket. Vi måste ta det på allvar, säger Patrik Mattsson.

Patrik Mattsson ser egentligen ingen skillnad på om leverantörer av digital vård är offentligägda eller privata, men tycker att frågorna om journalföring och att ge företag tillgång till patientuppgifter är viktiga att beakta.

Patientlagen ser ju ut så, att man får söka vård var man vill, men om man räknar i kronor och ören …

Inom Västra Götalandsregionen pågår sedan sommaren och hösten pilotprojekt på sex vårdcentraler där man testar att möta patienter med den egna personalen via digitala plattformar som levereras av Kry och Visiba care.

– Vi driver också Sveriges första digitala ungdomsmottagning, för att möta unga där de är. Ett mål är att få fler att söka sig till ungdomsmottagningar, särskilt killar som av tradition inte gör det särskilt ofta, säger Patrik Mattsson.

Dessutom har regionen tagit fram en plattform för att erbjuda kognitiv beteendeterapi, KBT, digitalt till de patienter som nappar på den idén.

– Det är klart att vi tror att det kan bli både bättre och billigare. Men det är också något vi tror kan underlätta för patienten som slipper åka in till vårdcentralen, säger Patrik Mattsson.

Liksom i Region Skåne finns också försöksverksamhet med övervakning av kroniskt sjuka patienter i hemmiljö, exempelvis KOL- och hjärtsviktspatienter.

För Daniel Forslund (L), landstingsråd med ansvar för innovationsfrågor i Stockholms läns landsting, är utgångspunkten att digitala vårdmöten ska integreras i det offentliga vårdutbudet.

– Det ska inte bara vara appar och tjänster som erbjuder det privat – du ska kunna möta din husläkare digitalt, säger han.

Det är rimligt att ersättningen är lägre för digitala vårdbesök, tycker Daniel Forslund, men det måste finnas en modell för att det ska gå att ge betalt för digitala besök, något han säger saknas idag.

För närvarande genomför Stockholm ett försök med digitala vårdbesök på elva vårdcentraler, varav fyra är offentligdrivna. Det går ut på att erbjuda patienter digitala besök som ett alternativ, och under försöksperioden ersätts de besöken på samma sätt som fysiska besök.

– Då kan vi utvärdera både tekniken och hur det här ska se ut finansiellt, men också undersöka vilken typ av utbildningsbehov som kan finnas hos personal och patienter för att kunna genomföra digitala besök, säger Daniel Forslund.

Det pågår också digitala försök inom specialistsjukvården.

– Inom sjukhusen, särskilt Karolinska, har vi prövat digitala besök för barn med cystisk fibros, som är väldigt infektionskänsliga. Det handlar om patienter från hela landet som normalt sett har återbesök en eller två gånger om året. Nu kan man följa upp dem utan att de behöver resa, vilket är en jättevinst både för sjukvården och familjerna, säger Daniel Forslund.

De är pionjärer och har utmanat oss på ett nyttigt sätt. Men de har ju inte monopol på idén.

Som Dagens Arena har rapporterat står stockholmarna för 43 procent av alla offentligt finansierade läkarbesök hos Min doktor och Kry. Det här motsvarar miljonbelopp varje månad, rapporterade DN på torsdagen. Men Daniel Forslund ser snarast det här som en motivation för landstinget att snabba på sin egen digitala utveckling för att kunna konkurrera med de privata nätläkarna. Och det är inte uteslutet att det kommer att ske genom egna avtal med nätläkare.

– Vi har inte uteslutit det här med privata företag som vi upphandlar. Det skulle kunna bli så att man testar en privat vårdgivare under exempelvis sommaren, för att lösa kapacitetsproblem. Bara vi kan få insyn i kvaliteten så kan man tänka sig det, säger han.

Han är positiv till att aktörer som Min doktor och Kry får egen tillgång till patientjournaler, vilket inte är fallet i dag.

Däremot avfärdar Daniel Forslund Min Doktors invändning att de borde få hand om marknaden med digitala läkarbesök själva, utan konkurrens från den offentliga vården.

– Nej, det håller väl inte riktigt. De är pionjärer och har utmanat oss på ett nyttigt sätt; vi hade nog inte gjort det vi gör lika snabbt och bra om de inte hade funnits. Men de har ju inte monopol på idén, att jobba på det sättet, säger Daniel Forslund.

Det finns också frågor kring vilken typ av vårdpersonal en patient ska möta digitalt.

– Det jag tycker är en relevant farhåga är: träffar du den som är relevant? Man kanske inte ska sitta med en läkare det första man gör, för eftersom det är brist på så många personalgrupper inom vården måste vi fördela dem på rätt sätt.

 

Läs övriga delar av granskningen:

Efter kritik – SKL vill sänka taxan för digital vård rejält

Nätläkare guldgruva för två privata vårdcentraler

Granskning: Nätläkare ställer felaktiga diagnoser

Ministern: »Huvuddelen av digital vård behöver vara i offentlig regi«

Stockholmarna i besökstopp hos digitala doktorer