Min doktors app och reklam för Kry i Stockholms kollektivtrafik. Bild: Dagens Arena

DIGITAL VÅRD Digitala läkartjänster är på snabb frammarsch, men ersättningarna till leverantörerna har varierat och orsakat konflikt mellan de betalande landstingen. Nu föreslår SKL en taxa för digitala läkarbesök på 650 kronor. Det innebär en kraftig sänkning från de 1 200 kronor som flera landsting tillämpar i dag.

Imorgon väntas styrelsen inom Sveriges kommuner och landsting, SKL, besluta att den nya rekommenderade taxan för digitala läkarbesök ska bli 650 kronor inklusive patientavgift. Digitala möten med annan vårdpersonal än läkare ska ersättas med 300 kronor. Det här gäller även när besöken görs via ett annat landsting.

Bakgrunden är att två privata vårdcentraler öppnat upp en ny marknad med nätläkare för hela Sverige. Det har skapat en diskussion om vad den här vården ska kosta, vem som ska leverera den och hur vårdformen ska styras och kontrolleras.

Notan för så kallad utomläns vård 2016 kom säkert som en chock i flera landsting runt om i Sverige. Det handlar om fall där de egna invånarna har sökt vård i ett annat landsting eller region. I höstas ökade nämligen nätläkarbesöken hos företag som Kry och Min doktor kraftigt.

Orsaken: två privata vårdcentraler inom vårdvalet i Region Jönköping hade tecknat avtal med vart och ett av de digitala läkarföretagen. Det innebar att alla svenskar plötsligt kunde använda deras tjänster och bara betala patientavgiften på 250 kronor. Genom massiv annonsering har Min doktor och Kry gjort sig kända i hela landet.

Hemlandstingen för patienterna fakturerades i sin tur 1 885 kronor per besök, enligt den taxa på 2 135 kronor för utomläns vård som man kommit överens om inom SKL minus patientavgiften. En taxa som nu kommer att förändras för just digital vård.

Region Skåne fakturerades 2,5 miljoner kronor för besök hos Min doktor och Kry som deras invånare hade gjort under andra halvåret 2016. Regionen tyckte att beloppet var alldeles för högt och försökte begära tillbaka en stor del av summan – utan resultat.

– Vi tycker inte att det går att jämföra ett digitalt vårdbesök med ett fysiskt läkarbesök, sade Lars-Åke Rudin, ekonomidirektör i Region Skåne till Sveriges Radio.

Från Stockholms läns landsting är tonläget annorlunda – trots att stockholmarna står för 43 procent av alla besök hos Min doktor och Kry som sker via Region Jönköping.

– Det visar ju på att vi i landstingen har misslyckats med att skapa ett regelverk som är schyst och anpassat för det här, säger Daniel Forslund, landstingsråd från Liberalerna med ansvar för innovationsfrågor, till Dagens Arena.

Prisdebatten gjorde att att SKL satte fart på arbetet med att ta fram en rekommendation om vilken ersättning som ska utgå för de här tjänsterna.

Region Jönköping insåg också att nätläkartjänsterna var överprissatta och valde att drastiskt minska ersättningen till 1 200 kronor inklusive patientavgift per besök från och med 2017.

– Dels behandlar nätläkarna mycket enklare diagnoser som inte kräver tung diagnostik, för det ingår ju också i priset 1 200 kr. Den andra anledningen är att man vet om hur de jobbar. Man sorterar ju bort tyngre besök som kräver att man känner och klämmer, säger Jonatan Vincent, ekonomiansvarig på Region Jönköping.

Det visar ju på att vi i landstingen har misslyckats med att skapa ett regelverk som är schyst och anpassat för det här.

Region Halland har i ett pilotprojekt under samma period köpt tjänster av Min doktor till ett betydligt lägre pris än Region Jönköping; 450 kronor per besök exklusive patientavgiften på 250 kronor.

– Vi håller på att utvärdera vilka typer av patienter som kan behandlas på det här sättet, bland annat utifrån patienternas upplevelse, säger Kjell Ivarsson, förvaltningschef på närsjukvården inom Region Halland.

Det handlar dock om en annan typ av avtal än Region Jönköpings, där regionen och inte Min doktor bekostar eventuell provtagning och röntgen. Och Region Halland gallrar själva ut patienter som de tycker lämpar sig för ett digitalt läkarbesök.

Sista mars, när piloten avslutades, hade 725 hallänningar erbjudits ett läkarmöte via Min doktor. Av dem hade 60 procent testat tjänsten.

Men inte heller Region Hallands ersättningsnivå baserades på några särskilt objektiva kriterier. Vad som är en rimlig prissättning beror på hur de digitala läkarna ska användas, säger Rickard Nilsson, ekonomichef på närsjukvården inom Region Halland.

– Om man vill använda det för att kapa toppar när man har högt söktryck från patienter, eller sjukdom bland personal och så vidare, är man ju beredd att betala ett högre pris, säger han.

När Region Halland första gången testade Min doktors tjänster var det delvis för att avlasta sjukvården under sommaren, när säsongsboende ger en ökad befolkning. Alternativet hade kunnat vara att behöva ta in fler hyrläkare.

Om digitala besök istället blir en del av det vanliga vårdmötet är 450 kronor ett för högt pris, resonerar man på Region Halland.

Min doktor menar istället att 450 kronor är en alldeles för låg ersättning. Att de gick med på den taxan i avtalet med Region Halland var för att få erfarenhet av vad ett avtal med den offentliga sjukvården kan innebära, säger Daniel Persson, affärsutvecklingschef på Min doktor.

– Vi har låtit göra en akademisk studie som visar att ett digitalt vårdbesök kostar ungefär 1 000 kronor, vilket inkluderar hela vårdförloppet. I vanlig vård är den kostnaden 1 700 kronor, säger Daniel Persson.

Studien han talar om är gjord av Björn Ekman, docent i hälsoekonomi på Lunds universitet och visar också att den samhällsekonomiska kostnaden för digitala läkarbesök är betydligt lägre än för vanliga besök där patienten måste lägga restid på besöket och eventuellt ta ledigt från jobbet.

Enligt Daniel Persson ingår ingen vinstmarginal i summan 1 000 kronor per besök, utan istället måste volymerna bli större än dagens totalt 90 000 besök för att verksamheten ska ge avkastning.

– Vi hoppas så småningom kunna få en skalfördel genom att få ned overhead-kostnader, och då få ett överskott, säger Daniel Persson.

Daniel Persson delar inte heller Region Jönköpings bild att ett digitalt läkarbesök går snabbare än ett fysiskt besök. I snitt tar ett besök hos Min doktor 15 minuter, enligt företaget, alltså lika lång tid som hos den vanliga primärvården. Men eftersom en del av den tid en läkare pratar med en patient i ett fysiskt möte ersätts med skriftlig kommunikation sparar metoden tid, då läkaren kan hantera flera patienter parallellt, enligt Daniel Persson.

Min doktor avfärdar också kritiken mot nätläkartjänster som handlar om att de skulle ta sig an en stor andel väldigt enkla patienter. Enligt Daniel Persson hänvisar de enklare åkommor till Vårdguiden 1177 utan att debitera landstingen, och en femtedel av patienterna skickas vidare till provtagning eller röntgen.

Företaget vänder sig emot förslaget om taxa för digital vård på 650 kronor, vilket skulle innebära en minskning med nästan hälften av vad de får i dag via Region Jönköping.

– Om man skulle göra ytterligare en radikal sänkning finns det ju en risk att man hindrar innovationskraften inom sektorn. Vi kan också behöva titta över om vi kan hantera alla de patientkategorier som vi har idag, säger Daniel Persson.

Min doktors inställning är att de som privat företag i framkant med teknik, ska få utrymme att erbjuda sina tjänster utan konkurrens från det offentliga.

Vill man göra det här i större skala är det större sannolikhet att vi kommer att göra det själva.

»När staten via Vinnova med flera ger med ena handen och satsar på startups inom connected health som bransch […] så ska väl inte det offentliga konkurrera ut de företagen sen med andra handen genom att kopiera de smarta lösningar vi skapar?« skriver Petronella Warg, ansvarig för press- och samhällskontakter på Min doktor i ett mejl till Dagens Arena.

Men landstingen och regionerna har en annan uppfattning. Dagens Arena har – förutom Region Halland och Region Jönköping – varit i kontakt med Stockholms läns landsting, Region Skåne och Västra Götalandsregionen. Alla utom Region Halland håller i dagsläget på att utveckla egna metoder och tjänster för digitala vårdbesök.

Region Jönköping erbjuder redan digitala läkarbesök via sin egna app Bra liv nära, inom ramen för den offentligt drivna vården.

– Vi bygger upp ett nätverk av egen arbetskraft som jobbar hos oss och som ska arbeta för appen. Då kan vi få ett bättre nyttjande av personalen, vilket frigör tider på vårdcentralerna för de som måste komma dit, säger Mats Osbeck, verksamhetschef på Bra liv nära.

Och Region Halland öppnar också för att utveckla egna digitala verktyg.

– Vill man göra det här i större skala är det större sannolikhet att vi kommer att göra det själva, säger Rickard Nilsson på Region Halland.

Vad som är mest resurseffektivt är alltså en tvistefråga. Att leja ut delar av vårdbehovet på privata aktörer, eller att i egen regi styra kostnader och resurser på det sätt landstinget själv anser vara bäst. När SKL har satt ned foten vad gäller ersättning kan det troligen ge en fingervisning om vilket behov de privata nätvårdföretagen anses kunna fylla.

Men utvecklingen pågår. Bara för någon dag sedan öppnade en helt ny digital vårdcentral i Östergötland, som kommer att ta emot patienter från hela Sverige till priset av 200 kronor i patientavgift – alltså 50 kronor lägre än hos Min doktor och Kry. Företaget driver också en fysisk vårdcentral i Söderköping, och flera äldreboenden.

– Vi kommer att marknadsföra oss i hela Sverige, mest via sociala medier, säger Sakarias Mårdh, vd på A & O Omsorg.

 

Dagens Arena har tagit del av SKL:s förslag som gått på remiss till landstingen inför beslutet, och som även innehåller vissa minimikrav på kvalitet, till exempel när det gäller legitimerad sjukvårdspersonal och att patienten måste fylla i ett symptom-formulär, så kallade triagering. Om förslaget går igenom väntas den nya taxan börja gälla från 1 juli.

 

Läs övriga delar av granskningen:

Nätläkare guldgruva för två privata vårdcentraler

Granskning: Nätläkare ställer felaktiga diagnoser

Så vill regionerna digitalisera vården

Ministern: »Huvuddelen av digital vård behöver vara i offentlig regi«

Stockholmarna i besökstopp hos digitala doktorer