c-stämma Skolinspektionen ska lägga sin kraft på att granska skolor med låga kunskapsresultat, medan välfungerande skolor ska kunna sköta sin verksamhet i stort sett fritt. Det är ett av förslagen som diskuteras på Centerpartiets stämma.

Under Centerpartiets tre dagar långa stämma i Karlstad utgår diskussionerna från fem politiska områden där olika arbetsgrupper har tagit fram program: ekonomi, utbildning, miljö och klimat, vård och omsorg och landsbygd.

Dessutom har 700 motioner kommit in till stämman.

Under programmet för utbildning lyfter partiet vikten av att värna valfriheten och en mångfald av skolor, men tar också upp problemen med likvärdighet, låga kunskapsresultat och betygsinflation. Därför bör nationella prov digitaliseras och rättas centralt, och provsalarna vaktas av oberoende personer. Partiet vill också bekämpa alltför stort godtycke i betygssättningen:

”Medelbetygen i ett ämne på en skola bör därför inte få nämnvärt avvika från skolans snittresultat på nationella prov inom samma ämne.”

Dessutom vill Centerpartiet göra långtgående förändringar av Skolinspektionens och andra skolmyndigheters uppdrag. Istället för att fokusera på regelefterlevnad, bör Skolinspektionen i huvudsak granska kunskapsresultaten på skolorna.

Genom »riskbaserade« inspektioner ska kraften läggas på tillsyn av skolor som har kända dåliga resultat, eller en sluttande utveckling, medan bra skolor kan lämnas ifred.

»Fungerande skolor med starka kunskapsresultat bör så långt som möjligt lämnas för sig själva att fortsätta bedriva sin verksamhet som de själva vill« står det i programmet.

– Skolinspektionen besöker nu alla skolor vartannat år. Det ska ju självklart ske granskning, men först och främst ska man fokusera på de skolor som inte lyckas. Det kan vara lite längre tidshorisonter mellan inspektioner på vissa skolor, och kortare på andra, säger Fredrik Christensson, skolpolitisk talesperson för Centerpartiet.

fredrik christensson från centerpartietVid kvalitetsproblem bör skolor till skillnad från idag kunna drabbas av sanktioner. Skolor med dåliga resultat ska i större utsträckning få insatser från Skolverket, och i sista hand stängas om läget inte förbättras.

För att mäta om en skola har bra kvalitet vill partiet införa ett system för att mäta kunskapsprogression, det vill säga hur elevens resultat utvecklas i förhållande till de ursprungliga förutsättningarna. Liknande system finns i Norge och England, enligt Fredrik Christensson.

Ska skolor med genomgående höga betyg, men liten kunskapsprogression granskas mer sällan?

– Det får vara upp till Skolinspektionen riskbaserade bedömningar, men fokus ska ligga på skolor med dåliga och fallande resultat.

Centerpartiet vill också utöka Skolinspektionens uppdrag till att även omfatta privata förskolor, som i dag står under kommunernas tillsynsansvar, och Skolinspektionen ska bli bättre på uppföljningar av skolor präglade av otrygghet och dålig studiero. Dessutom ska det ställas krav på att »inspektionerna måste vägledas av och baseras på relevant och kvalitetssäkrad forskning«.

Skolverket ska enligt programförslaget ha en större regional närvaro, för att bättre kunna stötta skolhuvudmännen.

Behöver Skolinpektionen mer resurser om de får ett utökat uppdrag?

– Vi får återkomma till hur man ska finansiera, vi pekar ut en inriktning. Men skulle förändringen kräva ett utökat uppdrag och mer resurser så är vi öppna för det, säger Fredrik Christensson.

Centerpartiet lyfter också skolpengen, där de menar att systemet är trögt och behöver ses över »i syfte att säkra lika villkor för alla huvudmän«.

– I snitt får fristående skolor lägre skolpeng, säger Fredrik Christensson, utan att i nuläget vilja svara på om de borde få höjd skolpeng.

Bör offentlighetsprincipen gälla fristående skolor på samma sätt som kommunala?

– Nej, det tycker inte Centerpartiet. Det är viktigt att det finns kvalitetsinformation om skolor, men det finns risker med offentlighetsprincipen för de fristående aktörerna. Den administrativa bördan till exempel,  då de flesta fristående skolor är små huvudmän, säger Fredrik Christensson.

 

Andra förslag under de övriga fyra politikområdena är:

Ekonomi

* En skattereform ska genomföras där skatten sänks på arbete och företagande, och där «skatteuttaget från fastighetssektorn kan behöva öka«. Centerpartiet nämner här både att »köpa, sälja och äga« bostäder. Samtidigt ska välfärden stärkas. Intäkterna ska förutom fastighetssektorn komma från konsumtion och »skatter som bidrar till att lösa miljöproblem«. Men partiet är tydligt med att skatten på kapital inte ska öka.

*Att nyanlända måste kvalificera sig in i socialförsäkrings- och bidragssystemen genom tidigare inkomst. Undantag tas bort vad gäller garantipension och sjukersättning.

* Fackförbunds möjlighet att vidta stridsåtgärder mot mindre företag ska begränsas genom en princip för proportionalitet.

Vård

*Centerpartiet vill ta fram nationella riktlinjer för en bättre förlossningsvård, bland annat genom att skapa en sammanhållen vårdkedja mellan mödravården fram till eftervården. Partiet vill också införa mindre barnmorskeledda förlossningskliniker, som man kan välja istället för de stora sjukhusen. Två centerpartister reserverar sig dock mot förslaget om små förlossningskliniker, vilket de menar innebär en risk för både de födande och barn vid komplikationer.

Landsbygd

* Lansbygden ska stärkas genom avskrivning av studieskulder för den som flyttar till en landsbygdskommun, sänkt skatt via höjt grundavdrag och slopad fastighetsavgiften för den som tar över en tom byggnad för permanentboende.

*En omgjord sparbankslag ska göra det möjligt för lokala banker att utveckla sin verksamhet. Kontanthanteringen ska tryggas i hela landet.

Miljö och Klimat

*Ellagen och elnätsregleringen ses över för att underlätta för ny teknik och nya affärsmodeller, och timmätning införs för samtliga kunder i det svenska elsystemet senast 2025. Elskatten ska bli mer flexibel.

* Ett producentansvar för nedskräpning införs. Den som sätter en produkt på marknaden som inte återvinns eller bryts ned, skall stå för kostnaden. Centerpartiet vill också att förbudet mot engångsartiklar i plast ska utökas och till år 2025 omfatta fler produkter.