Runt om i Sverige går debatten het om socialdemokratin och till helgen, den fjärde december, träffas Socialdemokraternas förtroenderåd – den högsta beslutande församlingen mellan partikongresser – för att stämma av den politiska färdriktningen. Det är viktigt att det nu fortsatt förs en aktiv och konstruktiv idédebatt och utifrån den bygga en stabil politisk bas med framtiden i sikte. Den socialdemokratiska politiken måste återknyta tydligare och ha sin bas i ideologin samt den efterföljande idédebatten.

Öppna Kriskommissionen startades som ett svar på Kriskommissionen för att stödja och bredda debatten. Vi upplever en stor lust bland partiets medlemmar att diskutera och bygga socialdemokratins framtid och innehåll som vi vill fånga upp. Synpunkterna är många, liksom idéerna. En rapport har presenterats tidigare om partimedlemmarnas syn på organisationen i partiet. Nu har en andra rapport släppts som handlar om idédebatten.

Den andra rapporten identifierar kärnan i den socialdemokratiska ideologin som lika modern och framtidsinriktad som förr. För oss handlar det om att återigen sätta individen i centrum, att frigöra människan och låta detta vara ursprunget i vår berättelse och politik.

En gång i tiden skapades socialdemokratin för att kunna frigöra den enskilde människans möjligheter att nå sin fulla potential samt förverkliga sina drömmar om det goda livet. För att kunna göra det byggdes det ett samhälle som hade detta som sin uppgift. Strukturer och system skulle underordnas individen men tyvärr har utveckling fram till idag gjort att det blivit tvärtom. Vi socialdemokrater har pratat mer om strukturerna och allt mindre om hur individerna ska kunna få det bättre under socialdemokratiskt styre. Systemen och strukturerna har tvärtom låst in människan och måste, för att överleva, bli individuellt utformade.

Människor har, oavsett tidsålder, önskat förverkliga sina drömmar om det goda livet och skapa något där hon och kommande generationer får det bättre. Samma önskningar finns idag. Människor vill vara med och bidra till samhället på olika sätt. Varje person ska kunna vara med och bidra efter sin förmåga. Vi socialdemokrater måste ta vara på detta. Människor ska få ta ansvar och vara med i byggandet av det samhälle som behövs för att drömmen om det goda livet ska kunna bli verklighet. Begrepp som egenmakt och egenansvar kan och måste fyllas utifrån de ursprungliga definitioner som vi har i vår historia från ord som solidaritet.

Socialdemokratins ideologi bygger på frihet, jämlikhet och solidaritet. Rapporten pekar ut att detta behöver utvecklas för att gå i takt med vår samtid. Vi behöver ta steg för att kunna skapa ett modernt samhälle som bygger på solidaritet, rättvisa, jämlikhet och hållbarhet. Ett sådant samhälle är en bra gåva till kommande generationer. Ett solidariskt samhälle bygger vi inte endast med en solidarisk finansiering av välfärden, solidariteten bygger lika mycket på egenansvaret. Ett egenansvar för att ta hand om sin hälsa framför att lasta ett system i onödan är ett exempel: Är det rimligt att genomföra ledoperationer på överviktiga utan att den enskilde lägger om kosten för att minska framtida belastningar på vården?

Det hållbara och solidariska samhället ser till helheten. Verksamheten i ett samhälle, oavsett var och vad det är, har som ansvar att arbeta med långsiktig bärkraft. Ett samhälle som är fokuserat på hållbarhet kan också se saker och ting från andra perspektiv. Perspektiv som gynnar såväl den enskilda som kollektivet.

Ett hållbart samhälle bygger på att vi ställer om till förnyelsebara energikällor och tätar de läckor som finns. Genom att investera i Rot-avdrag med miljöprofil kan varje watt som industrin behöver för sin överlevnad frigöras. Genom att investera i innovationsupphandlingar med miljöteknik som huvudtema kan vi ställa om viktiga delar av industriproduktionen och därmed säkerställa samt utveckla antalet arbetstillfällen.

I arbetslivet har kraven ökat allt mer. Ett starkt arbetareparti som har fått väljarnas stöd att leda landet kan genomföra förändringar och arbeta tillsammans med människor så att dessa får ett bra arbetsliv. Det är därmed dags att tala om det goda arbetet, individerna som utför det och inte enbart fokusera på begreppet ”full sysselsättning”.

Vi har kunnat identifiera att den politiska makten kommer fortsätta att överföras till olika internationella arenor. Här behöver socialdemokratin vara den kraft som definierar och utvecklar den globala samverkan samtidigt som vi inte glömmer vårt huvuduppdrag, att frigöra människan. Vi måste samtidigt som vi skyddar människan med system även skapa begränsningar för dessa såväl internationellt som nationellt så att vi kan ta tillvara allas livschanser och möjligheter att förverkliga sina drömmar.

Vi i den Öppna Kriskommissionen har alla vår bas i det progressiva nätverket NetRoots. Öppna Kriskommissionen har som metod använt sig av textanalys och sammanfattning av delade dokument, Facebookgrupper, blogginlägg med kommentarer och debattartiklar av S-märkta skribenter. Därmed har arbetsgruppen fått fram ett brett underlag som möjliggjort denna extraheraring av tydliga tendenser i den idépolitiska utvecklingen.

Vi måste börja i rätt del av förändringen. Skatter och system är och förblir verktyg – inte våra rötter. Utifrån en livfull, och bred, idédebatt där vi återknyter till våra rötter kan vi skapa den politiska plattform som väljarna kommer att ge sitt stöd för.

Ur våra rötter kommer förändringen

Peter Andersson, Peter Högberg, Annika Högberg, Roger Jönsson, Staffan Lindström, Claes Muschkin, Martin Moberg, Rosmarie Södergren, Anna Vikström, Johan Westerholm – Öppna Kriskommissionen