debatt Idag, den 13 april, går den allra första Hjälpmedelsriksdagen av stapeln. Vi vill skapa en arena för att synliggöra vikten av en välfungerande hjälpmedelsförsörjning, för både individer och samhälle, skriver myndigheter och organisationer.

Att verka för ett samhälle som är fysiskt och kognitivt tillgängligt för så många som möjligt är en bärande princip i svensk funktionshinderspolitik. Principen om universell utformning bidrar till att människor med funktionsnedsättning får möjlighet att vara jämlikt delaktiga i vardagen på samma villkor som personer utan funktionsnedsättning.

Ett samhälle som är tillgängligt för alla är målet, men för många personer kommer alltid individuella stöd och lösningar att vara avgörande för att de ska kunna delta på jämlika villkor.

Hjälpmedel är ett exempel på ett individuellt stöd som för många personer kan vara avgörande för möjligheten att utföra eller delta i vardagens aktiviteter – att kommunicera, förflytta sig och att delta i skola, arbete och fritidsaktiviteter. Hjälpmedel främjar hälsa och skapar förutsättningar för att personer med funktionsnedsättning ska kunna åtnjuta sina mänskliga rättigheter.

Att erbjuda hjälpmedel är en insats enligt hälso- och sjukvårdslagen som kräver särskild kompetens och som utförs av legitimerade professioner. Hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården är oftast medicintekniska produkter, men det kan även vara konsumentprodukter.

Dagens hjälpmedelsförsörjning innebär regionala skillnader gällande resurstilldelning, väntetider, sortiment, riktlinjer och avgifter.

Hjälpmedel som förskrivs behöver ofta anpassas och ibland specialanpassas för att fungera för personen i hens unika situation och miljö. Arbetshjälpmedel, arbetstekniska hjälpmedel och hjälpmedel som betraktas som utrustning vid exempelvis särskilt boende eller skola kan inte förskrivas med hälso- och sjukvårdslagen som grund, utan kräver ofta utprovning av legitimerad professionsutövare med särskild kompetens kring hjälpmedlet.

Dagens hjälpmedelsförsörjning innebär regionala skillnader gällande resurstilldelning, väntetider, sortiment, riktlinjer och avgifter. Dessa skillnader påverkar förskrivare, hjälpmedelsproducenter, brukare och deras anhöriga på olika sätt.

Tillsammans vill vi lyfta betydelsen av tillgång till hjälpmedel som en förutsättning för allas delaktighet i samhället. Idag, den 13 april, går den allra första Hjälpmedelsriksdagen av stapeln och vi hoppas att vi alla; aktörer i det civila samhället, myndigheter, professioner och politiker tillsammans kan samtala om och diskutera hur vi driver hjälpmedelsförsörjningen framåt och gör så att frågorna får den uppmärksamhet som krävs.

Med målet om allas delaktighet i samhället på jämlika villkor. Med hjälpmedelsriksdagen vill vi skapa en arena för att synliggöra vikten av en välfungerande hjälpmedelsförsörjning. Vi hoppas att ni vill vara med oss i detta arbete!

 

Programrådet för Hjälpmedelsriksdagen;

Karin Flyckt, sakkunnig och samordnare av funktionshindersfrågor, Socialstyrelsen

Elaine Johansson, ordförande, Funktionsrätt Västra Götaland

Ida Kåhlin, förbundsordförande, Sveriges Arbetsterapeuter

Emelie Lindahl, avdelningschef, Avdelningen för kunskapsutveckling och implementering, Myndigheten för Delaktighet

Cecilia Winberg, förbundsordförande, Fysioterapeuterna

Maria Sterner, affärsansvarig, Leva & Fungera / Svenska Mässan