Sofia Nilsson och Maria Persdotter

Replik Det behövs fler konkreta åtgärder för att fler med funktionsnedsättning ska få jobb. Men det stämmer inte att inget parti talar om frågan. I somras presenterade Centerpartiet ett funktionshindermanifest med 29 förslag för ett friare Sverige för människor med funktionsnedsättning. Det skriver  Sofia Nilsson  och Maria Persdotter (C) i en replik på Funktionsrätt Sverige, Hörselskadades Riksförbund och Synskadades Riksförbund.

I Dagens Arena 31/8 skriver representanter för Funktionsrätt Sverige, Hörselskadades Riksförbund och Synskadades Riksförbund om behovet av konkreta åtgärder för att fler människor med funktionsnedsättning får ett jobb som ger egen försörjning och möjlighet att delta i samhället på lika villkor. Den stora arbetslösheten i gruppen är dyr för samhället. Vi kan bara hålla med. Dock stämmer det inte att ”inget parti talar om” hur de drygt 900 000 personer på arbetsmarknaden med någon form av funktionsnedsättning ska få ett fotfäste i arbetslivet. I somras presenterade Centerpartiet vårt funktionshindermanifest med 29 förslag för ett friare Sverige för människor med funktionsnedsättning. Förutom relevanta förslag om bland annat skola och assistans handlar hela åtta av förslagen om just det skribenterna efterfrågar. 

Forskning visar att små privata arbetsgivare är bäst på att undanröja funktionshinder och anställa människor med funktionsnedsättning.

Vi behöver mer kunskap om funktionshinder i arbetslivet men kunskapen är inte obefintlig. Lyckade inkluderingsinsatser finns. Det handlar tyvärr ofta om tidsbegränsade projekt som inte sprids eller permanentas. Vi vill att regeringen tillsätter en utredning om hur evidensbaserade inkluderingsinsatser kan spridas till fler privata och offentliga arbetsgivare. 

Forskning visar att små privata arbetsgivare är bäst på att undanröja funktionshinder och anställa människor med funktionsnedsättning. Vi måste sänka kostnaderna för att anställa, exempelvis genom sänkta arbetsgivaravgifter. Men det behövs också minskad byråkrati, flexiblare lösningar och smidigare kontaktvägar mellan företag och myndigheter. Offentliga arbetsgivare är sämst på inkluderande rekrytering. Stat, regioner och kommuner måste bli mycket bättre på att anställa människor som idag står långt från arbetsmarknaden. Det offentliga ska vara ett föredöme när det gäller att skapa inkluderande arbetsmiljöer och tjänster som passar för fler. Vi vill att alla myndigheter, regioner och kommuner ska ha ett konkret uppdrag att arbeta systematiskt med inkluderande rekrytering. 

Även som beställare av varor och tjänster kan det offentliga göra mer. Genom sociala samarbeten i upphandlingar har kommunala nämnder och bolag möjlighet att ställa krav på företag som vill leverera till kommunala verksamheter. Så kallade sociala klausuler i upphandlingar måste vara norm, inte undantag. Företagande är ett bra sätt för människor att bryta sitt utanförskap. Men även om viljan, kunskapen och idéerna finns, är risken stor att bli av med stöd man har behov av. Vi vill också tillsätta en utredning av hur trösklarna kan sänkas för personer med funktionsnedsättning som vill starta företag. 

Många vuxna med omfattande funktionsnedsättningar lever i ekonomisk utsatthet. Om man omfattas av LSS och enbart har fysiska funktionsnedsättningar har man ingen rätt till sysselsättning i de fall man saknar möjlighet att ta ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Inte sällan lever man i ekonomiskt beroende av anhöriga. Vi anser att den som har så omfattande funktionsnedsättningar att hen inte kan jobba ska ha rätt till samhällslön.

Privata och idéburna aktörer kompletterar kommunalt drivna dagliga verksamheter. Det är bra och gör att många har fler utförare att välja mellan. Vi behöver på ett systematiskt sätt bygga på och stärka kompetensen i verksamheterna så att fler får en reell möjlighet att ta nästa steg in på arbetsmarknaden. Ny teknologi, digitalisering och distanslösningar ger hela tiden nya möjligheter för människor med funktionsnedsättning att arbeta och studera. Även om man bara kan jobba några få procent är det avsevärt bättre än att inte arbeta alls. Därför måste politiker och myndigheter löpande se över vad som kan göras för att fler ska få möjligheten. Under nästa mandatperiod måste en sysselsättningsgaranti för den som inte kan ta ett vanligt jobb utredas och komma på plats.  

Sofia Nilsson (C), riksdagsledamot och talesperson i funktionshinderfrågor 

Maria Persdotter (C), kommun- och regionkandidat, tidigare förbundsordförande i Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU)