Ylva Johansson Bild: Socialdemokraternas pressbild
Ylva Johansson Bild: Socialdemokraternas pressbild

Vi ska göra allt vi kan för att vinna starkare stöd i Sveriges riksdag så att våren 2015 blir våren då arbetsmiljön äntligen får den prioritering som den så länge saknat.

Senast i förra veckan nåddes vi av beskedet om ännu en dödsolycka på en svensk arbetsplats. Förra året omkom 48 personer på svenska arbetsplatser. Varje liv som spills på grund av brister i arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatsen är en ofattbar förlust och en skam för samhället.

De allvarliga bristerna i arbetsmiljön som bevittnas runt om i landet är inte enbart en fråga om personliga tragedier, det är ytterst en fråga om samhällets anständighet.

Jag ser flera utmaningar på arbetsmarknaden som ställer vikten av en god arbetsmiljö på sin spets. De senaste åren har den arbetsrelaterade ohälsan ökat, varav en stor del av ökningen handlar om stressrelaterad ohälsa. Den tekniska utvecklingen har skapat möjligheter för fler att styra sin arbetstid, men riskerar även att skapa ett gränslöst arbetsliv med längre arbetsdagar och krav på ständig tillgänglighet.

Samtidigt upplever många att tempot i arbetslivet har ökat. Med högre produktivitetskrav och lägre bemanning i många sektorer blir känslan av otillräcklighet allt vanligare. Vi ser en utbredning av tillfälliga och osäkra anställningar där besked om jobb kan ges samma dag via ett sms.

Den stressrelaterade ohälsan drabbar i hög utsträckning kvinnor, eftersom kvinnodominerade arbeten ofta är de mest slitsamma fysiskt, psykiskt och emotionellt. Ett modernt och hållbart arbetsliv kräver därför en jämställd arbetsmarknad där kvinnor och män har lika stort inflytande över det egna arbetet, och där kvinnors arbetsmiljö är lika högt prioriterad som mäns.

Många brister i arbetsmiljön handlar i grunden om försämrade arbetsvillkor. Vi har under senare år bevittnat att otrygga anställningar har blivit ännu otryggare och allt vanligare. Det finns en risk att det man tänker sig ska vara steget in på arbetsmarknaden – en tillfällig anställning – börjar permanentas. Människor med osäkra anställningar saknar ofta den trygghet som krävs för att våga påvisa brister i arbetsmiljön och blir mindre benägna att ta på sig förtroendeuppdrag som till exempel skyddsombud.

Det har samtidigt blivit vanligare att stress och press i arbetslivet betraktas som ett individuellt problem, istället för en fråga om ett bristande arbetsmiljöansvar på arbetsplatsen. Därför går arbetet för en förbättrad arbetsmiljö hand i hand med arbetet för stärkta rättigheter och ökad trygghet för löntagarna. Det är viktigt att fler som jobbar på svenska arbetsplatser täcks av de kollektivavtal som bär upp den svenska modellen.

Arbetsmiljön var en av regeringens prioriterade satsningar i budgeten. När de borgerliga partierna och SD fällde regeringens budget föll därmed Arbetsmiljöverkets förstärkta anslag, den särskilda satsningen på kvinnors arbetsmiljö och satsningen på arbetslivsforskningen, samt satsningen de regionala skyddsombuden och företagshälsovårdens kompetensförsörjning som regeringen ville genomföra. Detta i en tid då utmaningarna på arbetsmiljöområdet blir allt mer akuta, och till och med resulterar i att människor förlorar sina liv.

Regeringen kommer därför att göra allt vi kan för att förbättra arbetsmiljön med de verktyg som kvarstår till vårt förfogande, och för att vinna starkare stöd i Sveriges riksdag så att våren 2015 blir våren då arbetsmiljön äntligen får den prioritering som den så länge saknat.

Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister