Foto: Fredrik Hjerling/Pixabay

Slutreplik Jonas Lindberg (V) lyfter ett antal goda förslag vad gäller barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholmsregionen. Jag delar bilden av att det behövs ett arbetsmiljölyft, fler psykologer på vårdcentralerna och arbetsro. Men det är en del som behöver redas ut. Det viktigaste är att vi får en jämlik vård med kortare köer, skriver Sandra Ivanovic Rubin (MP) i en slutreplik. 

Det är bra att Vänsterpartiet ser behovet av att stärka första linjen med fler psykologer – en reform som Vänsterpartiet kan tacka oss i Miljöpartiet för.

Med det sagt är det en en del som behöver redas ut.

Det viktigaste är att vi får en jämlik vård med kortare köer och det görs med bättre arbetsmiljö och en stabil personalstyrka med bred kompetens.

.

Ett återkommande påstående är att sexton mottagningar ska bli nio. Det stämmer inte. Sexton upptagningsområden blir till nio, men antalet mottagningar ska styras efter behov, det kan alltså bli flera mottagningar inom ett område. Utöver det kompletterar vi med fyra nya adhd-mottagningar som öppnas i regionen.

Jonas Lindberg tar Botkyrka som exempel. De nya geografiska områdena innebär att det privata vårdföretag som idag driver BUP-mottagningen i Hallunda inte längre är upphandlat inom det området. Den mottagning som barnen i den nya organisationen tillhör, drivs i offentlig regi och ligger 11 minuter från den gamla. 

Det viktigaste är att vi får en jämlik vård med kortare köer och det görs med bättre arbetsmiljö och en stabil personalstyrka med bred kompetens. Vi är överens med V om vikten av lokal förankring, vilket är en bärande tanke med första linjen. Den nya BUP-organisationen underlättar stabila nätverk eftersom de geografiska områdena synkar med kommun- och stadsdelsgränser, vårdcentraler och vuxenpsykiatri. 

För oss har det hela tiden varit självklart att första linjen är en vårdnivå som kommer att behöva utvecklas. På några års sikt vill Miljöpartiet se en tredubblad budget för tidig vård. Vi kommer dessutom att driva på så att den investering i Ungdomens hus som MP förhandlat fram – ett sjukhus som samlar och fördubblar slutenvården för BUP – snabbt omsätts i verkligheten.

Situationen på BUP är inte som vi vill att den ska vara idag. Arbetsmiljöproblem och dålig löneutveckling är reella problem som Miljöpartiet har politik för att åtgärda, och som vi lovar att använda vårt politiska inflytande för att förverkliga.

Men jag önskar också att vi skulle ha kommit längre. Två år av pandemi har lett till en förskjuten start av första linjens psykiatri, samtidigt som den lett till större vårdbehov. Det har fått konsekvenser. Men även utan pandemi är det naivt att tro att utvecklingen skulle kunna vändas på en mandatperiod. Barn- och ungdomspsykiatrin har varit icke-prioriterad i decennier. Miljöpartiet har nu fått upp satsningar på dagordningen. Jag är övertygad om att vi är på rätt väg, trots att vi ännu inte är framme.

Sandra Ivanovic Rubin (MP), Ordförande för psykiatriberedningen i Region Stockholm