Valet 2022 Sex av åtta riksdagspartier får majoriteten av sina intäkter från offentliga bidrag. Totalt handlar det om nästan en halv miljard kronor. Det visar siffror för riksdagspartiernas intäkter 2021 som Dagens Arena gått igenom.

I den politiska retoriken talas ofta om att bryta bidragsberoendet. Det gäller dock inte partierna själva. Nästan en halv miljard betalas ut i statligt partistöd och det är den dominerande intäkten i sex av åtta riksdagspartier. Undantagen är Socialdemokraterna, vars största intäkt är från partiets och ungdomsförbundet SSU:s Kombilotteriet, och Centerpartiet, som 2005 sålde sin tidningskoncern Centertidningar till G-P/Stampen för 1,8 miljarder kronor. Sedan dess har inkomsterna från tidningsförsäljningen förvaltats av det Centerägda holdingbolaget Randello Invest AB där tillgångarna i dag är på 1,3 miljarder kronor. Partiet får ett årligt anslag från Randello, under 2021 var det på 108 miljoner kronor. 

Men den största enskilda inkomstkällan i partiernas nyligen inlämnade intäktsredovisning för 2021 är Socialdemokraternas 151 miljoner från Kombilotteriet. Moderaterna försökte öka sina inkomster på samma sätt när de startade M-lotteriet 2020. Men 2021 gav M-lotteriet bara 4,7 miljoner i netto. Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna drar också in stora intäkter på att ”brandskatta” sina lokala organisationer, indirekt en indrivning av lokalt och regionalt partistöd. Ofta maskerad i form avgifter för olika tjänster eller dylikt. Under 2021 tog partiernas riksorganisationer in sammanlagt 57,9 miljoner från sina regionala och lokala organisationer. 

1966 beslutade riksdagspartierna att de borde ha ett statligt stöd till sin egen verksamhet. Tre år senare, 1969, beslutade de att även kommuner och landsting borde ha rätt att bevilja stöd till partier som är representerade i fullmäktige. På riksnivå ska partierna lämna en årlig intäktsredovisning till Kammarkollegiet. På lokala nivå en redovisning till kommunen som visar att partistödet har använts ”för det ändamål som anges”. Och ändamålet är att ”stärka [partiernas] ställning i den kommunala demokratin”. 

Att pengar som går till de lokala partiorganisationerna kan skickas iväg till Stockholm har väckt reaktioner. 2016 satte kommunrevisorerna i Borlänge stopp för utbetalningen av partistöd till Sverigedemokraterna. Orsak: 25 procent skulle enligt SD:s partiregler gå vidare till riksnivå.

– De pengar kommunen betalar ut ska användas lokalt. Vi påpekade att så här får man inte göra, sade Mariann Nordlöf (S), ordförande för kommunrevisorerna, till Dagens Samhälle

Nu fick ändå SD partistöd till slut genom att fullmäktigepresidiet tog över och avgjorde frågan. Från 2014 infördes en ny lag med hårdare krav på partierna att redovisa sina intäkter. Från 2018 skärptes kraven ytterligare.

Källa: Partiernas intäktsredovisningar för 2021

 

Av de senast inlämnade redovisningarna framgår vad partierna haft för intäkter under 2021. En av Socialdemokraternas mest omtalade intäkter är den från facken. Men 2021 svarade den inte för mer än 8 miljoner i bidrag från LO och några LO-förbund. LO bidrog faktiskt också med 600 000 kronor till Vänsterpartiet, för en facklig konferens. 

Finansiella intäkter finns bara hos S och C. För C pengarna från Randello, för S intäkter från att de äger och hyr ut bland annat den välkända fastigheten på Sveavägen 68. Moderaterna stärkte inför valåret 2018 sin kassa genom att sälja partihögkvarteret Schönfeldtska huset i Gamla stan för 286 miljoner kronor. Möjligen har de fonderat en del av de pengarna till årets eller kommande val, men redovisningen ger inga spår av finansiella intäkter.

Bland de personliga bidragsgivarna till partierna sticker två ut: Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Vänsterpartiet införde 2012 en ”partiskatt” och Miljöpartiet har ett liknande tak för hur mycket heltidspolitiker och förtroendevalda ska kunna behålla själva. Det gör att V och MP också har högst inkomster via personliga bidrag.

Annat som sticker ut är att socialdemokratiska ungdomsförbundet SSU förutom gedigna intäkter från Kombilotteriet också har en nettointäkt på 22,3 miljoner från aktier och fonder. Piteå arbetarekommun följer också börsutvecklingen och har aktie- och ränteintäkter på 5,2 miljoner. 

Fast de kommande veckorna handlar det mesta snarast om att göra av med pengar i valrörelsen. Vad partierna har för intäkter under valåret 2022 ser vi först i redovisningen sommaren 2023. Men ett bra valresultat ger utdelning i partikassorna. Med fler mandat desto högre stöd från det offentliga.

 

 

Här finns hela redovisningen av partiernas intäkter.

Janne Sundling