Clara Lindblom, (V), äldre- och personalborgarråd i Stockholm

Stress på grund av detaljstyrning har återigen pekats ut som ett av de största problemen med arbetsvillkoren i hemtjänsten. Vi måste får bort minutkontrollen, skriver Clara Lindblom (V), äldre- och personalborgarråd Stockholms stad.

Har villkoren i den kvinnodominerade hemtjänsten förbättrats efter all kritisk granskning? En ny studie gjord på uppdrag av Arbetsmiljöverket visar på fortsatt dålig arbetsmiljö. Två forskare från Linköpings universitet har följt upp verkets satsningar på kvinnors arbetsmiljö med särskilt fokus på hemtjänsten.

Resultatet visar några ljuspunkter i form av bättre stöd för chefer och medarbetare att jobba med hälsofrämjande arbete. Men på det stora hela kvarstår faktum att arbetsmiljön är betydligt sämre inom den kvinnodominerade hemtjänsten jämfört med kommunernas manligt dominerade sektorer. Detaljstyrningen av hemtjänsten pekar forskarna ut som kärnan i problemet. Det här är något vi i Stockholms kommun tar på största allvar.

Hur många minuter får det ta att hjälpa någon att komma upp ur sängen på morgonen? Det är något många kommuner har haft ett svar på, i exakt antal minuter. Detaljstyrningen av hemtjänsten är i många fall extrem och Stockholm är en av de kommuner där tidsangivelser i exakta minuter och pressade scheman länge har varit vardag för personalen i hemtjänsten. Men förändring pågår.

Under året har hemtjänstpersonal och biståndshandläggare i tre stadsdelar i Stockholm deltagit i utvecklingsprojekt för att bryta med minutstyrningen och i stället införa så kallade rambeslut i Stockholms hemtjänst. Rambeslut innebär att den äldre som får hemtjänst får ett antal hemtjänsttimmar. Och i stället för en detaljerad beskrivning om när och under hur lång tid hjälpen ska ges, ska den äldre och personalen tillsammans planera hur tiden ska användas.

Under utvecklingsarbetet har erfaren hemtjänstpersonal och biståndshandläggare utifrån sina kunskaper utarbetat förslag till hur det här arbetet ska gå till. Målet är att de äldre ska få ökat inflytande över tiden i hemtjänsten och att personalen ska får bättre möjlighet att utföra sitt arbete. Erfarenheterna från utvecklingsarbetet tar vi nu med oss när hela Stockholms hemtjänst under 2017 ska övergå till rambeslut. Det är väldigt värdefullt.

Kvaliteten i välfärden är ytterst beroende av att våra medarbetare får förutsättningarna för att göra ett bra jobb. Där krävs tillräckliga resurser men också att vi organiserar arbetet på ett sätt så att personalens kunskaper tas tillvara. Men förändringsarbete tar tid. Situationen kommer inte att förändras över en natt. Och vi ska inte ägna oss åt snabba lösningar som bara lappar och lagar i ett trasigt system. Vi ska ta itu med problemen i grunden.

Att jobba i hemtjänsten är i dag ett komplext yrke som kräver bred kompetens, lyhördhet och förmåga att göra snabba bedömningar. Det är dags att vi börjar se yrket som en riktig profession som ska behandlas därefter. Om vi på allvar vill att de äldre i vår stad, och över hela landet, ska ha det bra på ålderns höst så måste vi se till att vi har bra arbetsvillkor för personalen.

Clara Lindblom (V), äldre- och personalborgarråd Stockholms stad