#metoo Den senaste tiden har alltför många vittnesmål visat att mediebranschen har mycket arbete kvar att göra för att motverka sexuella trakasserier. Vi efterlyser därför ett kraftfullt och gemensamt ansvarstagande från mediebranschens samtliga aktörer, skriver Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling.

Ingen ska behöva känna sig otrygg eller trakasserad på sin arbetsplats. Berättelserna som den senaste tiden förekommit under hashtaggen #metoo visar dock att verkligheten i många fall ser och har sett annorlunda ut.

Nu behöver aktörerna inom branschen ta ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön. Inte minst när det gäller produktionsbolag och andra underleverantörer till de stora mediebolagen.

Journalistförbundet kommer aldrig att acceptera kränkningar i någon form på våra arbetsplatser. Vi uppmanar och stöttar våra förtroendevalda att i sina klubbar arbeta aktivt med dessa frågor.

Det är glädjande att allt fler kliver fram och pratar om sina upplevelser. Det är endast genom en öppen och orädd diskussion som strukturer kan förändras och mönster brytas.

Men detta är inte ett arbete som Journalistförbundet kan genomföra ensamt. Vi efterlyser därför ett kraftfullt och gemensamt ansvarstagande från mediebranschens samtliga aktörer.

Inte minst gäller det vilka krav som företagen i mediebranschen ställer på sina underleverantörer.

Aktuella granskningar av villkoren inom produktionsbolagen bekräftar den bild som Journalistförbundets utredare Kent Werne ger i sin rapport Outsourcad journalistik.

Det blir allt vanligare att företagen lägger ut sina produktioner på externa företag, där kollektivavtal och facklig närvaro alltför sällan är självklarheter.

Vittnesmålen om trakasserier, tystnadskulturer, dålig arbetsmiljö och utnyttjande av oavlönad arbetskraft är alltför många för att de ska gå att ignorera.

Journalistförbundet vill bidra till upprättandet av en branschstandard för anlitande av produktionsbolag. Vittnesmålen om trakasserier, om tystnadskulturer, om dålig arbetsmiljö och utnyttjande av oavlönad arbetskraft är alltför många för att de ska gå att ignorera.

Produktionsbolagen måste ta sitt arbetsgivaransvar.

Men de beställande företagen – både public service och kommersiella etermedier – måste också ta sitt ansvar och säkerställa att de samarbetar med aktörer som följer arbetstidslag och arbetsmiljölag, som genom aktiva åtgärder motverkar alla former av diskriminering, inklusive sexuella trakasserier, och som tecknar kollektivavtal för sina anställda.

Journalistförbundet kräver:

  • Insatser från branschens organisationer för att alla företag i mediebranschen ska leva upp till diskrimineringslagens skrivningar om aktiva åtgärder mot bland annat sexuella trakasserier.
  • En branschstandard för anlitande av produktionsbolag för att säkerställa rimliga arbetsförhållanden och en arbetsmiljö fri från trakasserier.

Mediebranschen måste öppna ögonen och ta sitt ansvar. Det får vara nog nu.

Jonas Nordling är ordförande i Journalistförbundet