Leila Ali Elmi (MP)

debatt När Ludwig Aspling (SD) hävdar att MP är nöjda med integrationen i Sverige lyssnar han selektivt. Han låtsas också att skillnader i arbetsmarknadsetablering inte har att göra med andelen nyanlända i Sverige, skriver Leila Ali Elmi (MP) i en replik.

Ludwig Aspling tycks ha lyssnat mycket selektivt på min partikollega Åsa Lindhagens anförande i riksdagen. Han låtsas att Miljöpartiet är nöjda med integrationen. Den som lyssnade på hela anförandet hörde något annat, nämligen att Lindhagen underströk att vi måste bli bättre.

Det är viktigt att kunna erkänna vad som fungerar bra och inte. Migrant Integration Policy Index (MIPEX) säger inte allt om integrationen, men det säger något. Det är ett etablerat index som består av ett stort antal indikatorer inom bland annat arbetsmarknad, utbildning och politiskt deltagande. Det är ett verktyg för att utvärdera och jämföra vad regeringar gör för att främja integrationen.

Men som vanligt vill Sverigedemokraterna bara se invandrare som problem utan att ge konstruktiva förslag för bättre integration. Aspling påstår felaktigt att MIPEX bara är ett mått på hur mycket pengar man lägger in i systemet. Men det handlar också om lagstadgade rättigheter och möjligheter – viktiga faktorer för integrationen som helt styrs av politiken.

En utmaning när man ska jämföra integration mellan länder är att hitta statistik som faktiskt går att jämföra. Ofta är datan för grov för att veta att det inte är äpplen och päron som jämförs. Sverige har till exempel tagit emot relativt många flyktingar med kort utbildningsbakgrund och barn som kommer sent i skolåldern. Det påverkar självklart hur snart de etablerar sig på arbetsmarknaden eller presterar i PISA-undersökningen, men syns inte alltid i internationella jämförelser. Detta vet Ludwig Aspling säkert.

SD bryr sig inte om integrationen, utan vill bara stoppa flyktingmottagandet och göra livet svårare för asylsökande.

De nordiska länderna har på många sätt liknande utmaningar och förutsättningar, därför är det särskilt intressant att titta på nordiska jämförelser. Sådana studier visar till exempel att skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda är större i Sverige än i de övriga nordiska länderna. Det gäller särskilt för nyanlända kvinnor. Samtidigt satsar Sverige mer på utbildning och förberedande insatser under de första åren, vilket enligt flera nordiska studier gör etableringen i Sverige mer långsiktigt hållbar med en högre sysselsättningsgrad över tid.

Vi måste naturligtvis göra mer för att förbättra integrationen.

Det som på lång sikt bäst främjar människors lika möjligheter är generella åtgärder som riktar sig till alla människor i samhället. Grunden är en bra och jämlik skola, en väl fungerande arbetsmarknad, god hälso- och sjukvård och tillgång till bostäder. Men vi behöver också riktade åtgärder för nyanlända för att underlätta en snabb etablering på arbetsmarknaden.

Dessa åtgärder måste, i högre utsträckning än idag, sättas in tidigt och vara anpassade efter individen eftersom de som kommer nya till Sverige har med sig så olika förutsättningar och erfarenheter. Därför vill Miljöpartiet bland annat:

  • återinföra permanenta uppehållstillstånd

  • ge asylsökande möjlighet att lära sig språket och jobba från dagen de sökt asyl

  • individanpassa etableringstiden så att den kan vara både längre och kortare än idag

  • göra det lättare att få jobb på yrkesmässiga och akademiska meriter från utlandet

  • satsa brett på matchning och utbildning mot bristyrken.

SD bryr sig inte om integrationen, utan vill bara stoppa flyktingmottagandet och göra livet svårare för asylsökande. MP arbetar istället för att människor som kommer till Sverige på flykt från krig och förföljelse ska ges bästa möjliga förutsättningar att snabbt bli en av del av vårt samhälle och skapa sig en framtid här.

 

Leila Ali Elmi (MP), riksdagsledamot arbetsmarknadsutskottet