Sofia Hedén (S), Malmö

Bostadspolitik En bra bostad är en grundförutsättning för att för så mycket annat ska fungera i livet. Frågan är allt för viktig för att helt överlåta till marknaden att hantera. När framtidens Malmö planeras ska det göras med utgångspunkt i fyra strategier, skriver Sofia Hedén (S), Ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Malmö

Socialdemokraterna ser bostaden som en social rättighet och en viktig del av välfärden. Barn ska kunna leka och umgås med sina vänner i fred. Unga ska ha möjlighet att flytta hemifrån. Vuxna ska kunna separera från en ohållbar relation utan att behöva oroa sig för om de har råd att bo.

Malmö är Sveriges snabbast växande storstad. Här bor 350 000 invånare med rötter i fler än 180 olika länder och cirka 40 procent av Malmöborna är 30 år eller yngre. De senaste åren har det byggts för högtryck i Malmö, ja faktiskt på nivåer som vi inte har sett sedan 70-talet. Det har lett till att den genomsnittliga kötiden för att få en hyreslägenhet i Malmö har sjunkit och ligger idag på 2,9 år i Malmö, jämfört med 6,4 år i Göteborg och 11,8 år i Stockholm[1].

Men det som byggs är ofta dyrt och delar av det äldre beståndet renoveras bort av fastighetsägare som är ute efter snabba värdeökningar i sitt bestånd. Idag är Malmö är den storstad som, efter Stockholm, har högst genomsnittshyror i landet[2]. Detta trots att Malmöbornas inkomster är lägre än i såväl både Stockholm, Göteborg som rikets genomsnitt.

En bra bostad är en grundförutsättning för att för så mycket annat ska fungera i livet. Frågan är allt för viktig för att helt överlåta till marknaden att hantera. Dessutom spelar planeringen av våra städer och samhällen en stor roll för människors hälsa och för möjligheten att bygga jämlika samhällen. Därför har Socialdemokraterna i Malmö antagit Program för att bygga Malmö helt och hållbart, ett lokalt bostads- och stadsutvecklingspolitiskt program med 46 punkter som vi driver lokalt och nationellt. När framtidens Malmö planeras och utvecklas ser vi att det ska göras med utgångspunkt i fyra strategier.

Vi vill bygga bort några av de fysiska barriärer som delar upp vår stad

1 Bryt segregationen

När människor lever åtskilda riskerar nidbilder av andra att skapas. Vi vill utveckla en demokratisk stad som främjar möten mellan människor och agerar motkraft mot isolering och extremism. Det gör vi genom att bygga en blandad stad med fler hyresrätter i områden som domineras av bostadsrätter eller ägt boende och vice versa. Vi vill bygga bort några av de fysiska barriärer som delar upp vår stad genom att tillföra bostadsbyggande, fler arbetsplatser samt investera i infrastruktur och ny kollektivtrafik i befintliga delar av staden, inte minst i delar av staden där det inte har investerats på länge såsom Kirseberg, Rosengård och Holma.

2 Bostäder som fler har råd med

Även om ramarna för bostadsbyggandet och den sociala bostadspolitiken sätts på nationell nivå ska vi lokalt göra mer för att fler ska kunna få en egen bostad. Därför testas nu modellen Mallbo med fokus att skapa fler prisvärda lägenheter som fler har råd med, där kommunen bland annat går in med rabatterad tomträtt. Denna modell vill vi sprida till fler delar av Malmö. Vi vill att det kommunala bostadsbolaget MKB fortsätter att vara en drivande aktör för att bygga fler bostäder för alla och aktivt arbetar för att bryta segregationen.
Dessutom vill vi att MKB agerar föredöme för hållbara och varsamma renoveringar i det befintliga bostadsbeståndet, både för att det är resurs- och klimatmässigt klokt och för att Malmö även fortsättningsvis ska kunna erbjuda lägenheter av bra standard till en rimlig hyra.

  1. Barnen i fokus

Vi vill att fler barnfamiljer ska kunna bo kvar i Malmö. Därför ska vi verka för att det byggs fler större lägenheter som riktar sig barnfamiljer samt smarta lösningar på radhus eller småhus. Vi vill se ett ökat fokus på att utveckla gröna och trygga gårdar som erbjuder lekytor för barnen och gemenskap för vuxna. Dessutom vill vi utveckla fler trygga offentliga ytor där ungdomar kan hänga samt temalekplatser som erbjuder kvalitativa och kostnadsfria lekmiljöer för barnen runt om i Malmö.

Vi anser att Malmö i huvudsak ska växa inåt för att spara på den högklassiga jordbruksmarken som finns i stadens yttre delar.

  1. Klimatsmarta Malmö

Tillsammans med näringslivet, föreningslivet och Malmöborna vill vi fortsätta arbetet med att utveckla en hållbar och klimatsmart stad.Vi anser att Malmö i huvudsak ska växa inåt för att spara på den högklassiga jordbruksmarken som finns i stadens yttre delar. Vi vill utveckla en smart stad där gångtrafikanter, cyklister och kollektivtrafikresenärer prioriteras framför bilar. Genom gröna mobilitetslösningar såsom bil- eller cykelpooler och digitala mobilitetsverktyg kan möjligheter att transportera sig erbjudas, samtidigt som marken kan användas klokt till grönområden eller lekplatser i stället för ytterligare parkeringar.

Så vill vi bygga Malmö helt.

Sofia Hedén (S),

Ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Malmö samt ordförande för Socialdemokraterna i Malmös bostadspolitiska arbetsgrupp.

Noter:

[1]Boplats Syd, Bostadsförmedlingen Stockholm och Boplats Göteborg.

[2]Hurvibor.se