Emilia Bjuggren och Jan Valeskog

debatt Vi vill ta bort dagens kraftiga subvention av markhyra för fastighetsägare som väljer att utnyttja en framtida möjlighet att införa marknadshyror. Dessutom vill vi säkerställa att våra egna bolag, allmännyttan, inte inför marknadshyror, skriver socialdemokratiska ledare i Stockholms stad.

En statlig utredning föreslår att marknadshyror ska införas. Det kommer att leda till högre hyror i nyproduktion, utan att det nödvändigtvis leder till ett ökat byggande. Lite tillspetsat kan man säga att om systemet införs kommer det vara ett direkt extrastöd till privata fastighetsägare. På en bostadsmarknad som Stockholms, där stora grupper redan idag utestängs från att kunna skaffa sig ett tryggt och långsiktigt boende, så kommer en sådan utveckling vara starkt negativ.

Vi vet ännu inte hur utredningens förslag kommer att landa, eller om de resulterar i en förändring av nuvarande system. Men om det skulle bli så att man väljer att gå vidare med utredningens förslag så har vi socialdemokrater i Stockholm ett tydligt besked: vi vill ta bort dagens kraftiga subvention av markhyra vid nyproduktion av hyresrätter för de fastighetsägare som i så fall väljer att utnyttja möjligheten att införa marknadshyror. Den markrabatt som finns i Stockholm idag vill vi avskaffa för de aktörer som tänker införa marknadshyror i huvudstaden, om vi bildar majoritet efter valet. De aktörer som tvärtom väljer att medverka till rimliga hyror genom förhandlad hyressättning kommer att få behålla subventionen.

Det finns en väg ut från detta marknadstänk, där fattig ställs mot rik, och den utvägen kallas politik.

Utredningen om fri hyressättning vid nyproduktion har lämnat förslag på en modell med fri hyressättning, inklusive tariffsystem, för nyproducerade hyresrätter. Modellen ska enligt förslaget vara frivillig för fastighetsägarna att använda. Det är uppenbart att modellen kan komma att innebära kraftigt högre hyror för nyproducerade bostäder jämfört med dagens system med så kallade presumtionshyror. De bostäder som hade byggts ändå, kommer istället att ha högre hyror. Fler kommer utestängas från möjligheten att få ett förstahandskontrakt, och bostadskrisen kommer att späs på ytterligare. Så kan vi inte ha det.

Dessutom kommer det segregera vår stad ännu mer, tyvärr i samma riktning som vi ser under nuvarande politiska majoritet i Stockholm, där man kraftigt minskat byggandet av hyresrätter för att istället ombilda och sälja ut de få billiga hyresrätter vi har kvar. Det är ett ideologiskt präglat experiment som leder till att mindre resursstarka individer inte kommer att kunna hitta ett boende framöver. Huvudstaden kan inte bli en enklav enbart för rika människor.

Men det finns en väg ut från detta marknadstänk, där fattig ställs mot rik, och den utvägen kallas politik. Idag har vi i Stockholm ett system där vi i praktiken ger en kraftig årlig rabatt till dem som vill bygga nya hyresrätter. Stockholms stad har satt underlaget för tomträttsavgälderna, det vill säga den hyra man betalar för marken där man bygger ett bostadshus, till cirka 30 procent av markvärdet.

Systemet i sig har en bra tanke bakom sig: att pressa ner kostnaderna för hyresrätter. Stadens kraftiga subvention av markhyran innebär att vi kan upprätthålla ett högt bostadsbyggande av hyresrätter i Stockholms stad. Det är en offentlig subvention för att täcka upp de brister som skapas när marknaden ska försöka bygga det som behövs, vilket man idag inte klarar av.
Således, om man nu framhåller marknaden som den lösning som behövs för att bygga bort bostadsbristen, så låt då de fastighetsägare som sjunger marknadens lov också acceptera marknadens reella villkor. Slut med offentlig subvention, slut med rabatter, för de som väljer att införa marknadshyra. Stockholms skattebetalare ska inte stå för risken, för att privata aktörer ska kunna räkna hem vinsten.

Det är uppseendeväckande att en statlig utredning inte tar mer hänsyn till faktiska förhållanden i landets största kommun där så stor rabatt ges på markhyran för att kunna upprätthålla ett högt bostadsbyggande av hyresrätter.

Stockholms stads politik ska inte gå ut på att öka vinsterna för enskilda fastighetsägare, den ska sikta på att skapa ett drägligt liv för alla stockholmare, oavsett tjocklek på plånboken. Man ska kunna bo i Stockholm. Oavsett vad man tjänar.

Vi kommer samtidigt att införa en möjlighet för de som förbinder sig till förhandlade hyror att behålla subventionen i form av en lägre tomträttsavgäld. Det innebär att även om staten inför ett system med marknadshyror kan det, med ett socialdemokratiskt styre i Stockholm, till stora delar komma att bli direkt olönsamt att införa marknadshyror i Stockholms stad.
Till det kommer vi att säkerställa att våra egna bolag, allmännyttan, inte inför marknadshyror. Vi kommer även att öka byggtakten för allmännyttan. Nuvarande politiska styre i Stockholm har gjort tvärtom: minskat allmännyttans byggande och istället sålt ut stadens hyresrätter som har överkomliga hyror. Allmännyttan kan vi politiskt styra över, vi kan bygga mycket och pressa hyror.

Det återstår att se vilka fastighetsägare som vill vara med och bygga en stad för alla, och vilka som anser att privata vinster är viktigare än allt. Det återstår också att se vilka politiska partier som ställer sig bakom våra förslag för att säkerställa boende med rimliga hyror till alla stockholmare, och vilka som ställer sig på samma sida som vinstmaximerande aktörer, utan att ta hänsyn till den del av huvudstadens befolkning som får allt svårare att bo i vår stad.

Emilia Bjuggren (S), oppositionsborgarråd i Stockholms stad

Jan Valeskog (S), oppositionsborgarråd i Stockholms stad