Bild: Flickr/gail des jardin

I dag står transporterna för 40 procent av Sveriges klimatutsläpp. Det behöver minskas om vi ska klara klimatutmaningen. Vi har goda möjligheter att lyckas med det genom att satsa på klimatsmarta transportslag, genom bättre samhällsplanering och inte minst genom investeringar i klimatsmarta och attraktiva alternativ som höghastighetståg. I framtiden kommer man inte prata om klimatsmarta transporter, alla transporter kommer att vara klimatsmarta. Det är vår vision.

Regeringen Reinfeldts vision framstår tyvärr något mer grumlig. Avsaknaden av framtidstro är tydlig i regeringens bemötande av EUs förslag om mer klimatsmarta transporter, i en ny så kallad ”vitbok”. Där har EU presenterat en rad förslag för ett mer klimatsmart transportsystem för hela den Europeiska unionen, inklusive Sverige. Trots att EU:s förslag inte är särskilt radikala – det mesta är självklarheter för alla som tar klimatutmaningen på allvar och vi skulle gärna gå längre – så motsätter sig den svenska regeringen ändå flera centrala delar. Bland de viktigaste exemplen på vad Sveriges regering säger nej till finns:

1. Tydliga mål för minskat bil- och lastbilsberoende
EU-kommissionen föreslår ett procentuellt mål för överflyttning av vägtransporterna till andra transportslag, som tåg och båt. Mer än hälften av vägtransporterna på mer än 300 km bör fram till 2050 flyttas över till järnväg eller sjötransporter, anser kommissionen. Regeringen motsätter sig förslaget.

2. Gör klimatsmarta transporter prisvärda
EU-kommissionen föreslår en kilometerskatt för tung trafik, som skulle göra det klimatsmartare tåget mer konkurrenskraftig än långa konvojer med lastbilar. Regeringen motsätter sig förslaget.

3. Bygga ut höghastighetstågen
EU-kommissionen vill tredubbla den nuvarande sträckningen av nätet för höghastighetståg till 2030, för att göra vårt resande mer klimatsmart. Här hemma vill också vi sätta igång byggnationen av våra första höghastighetsbanor. Regeringen motsätter sig förslaget.

Allt det här är saker som vi ser som självklara delar på vägen mot ett hållbart samhälle. Till och med regeringens egen miljöminister Andreas Carlgren tycker att EU:s förslag är minst sagt rimliga – vi borde redan ha uppfyllt vitbokens förslag.

”Vi ligger enligt min mening långt efter med arbetet för att minska utsläppen av klimatgaser,” sa Carlgren på en konferens i Stockholm i april. Gentemot stats- och finansministern väger miljöministerns ord tyvärr lätt i alliansregeringen och resultatet är att Sverige försöker bromsa EUs ambitioner om klimatsmarta transporter, istället för att ligga på.

EU behöver göra mycket mer på klimatområdet. Men jämfört med den svenska regeringens låga ambitioner kan till och med EU-kommissionen uppfattas som en pådrivare. Helt på tvärs med bilden av Sverige som ett föregångsland, så håller vi på att halka efter. Vi såg det nyligen i Tyskland, som beslutat att satsa på den förnybara energi världen numera efterfrågar istället för på kärnkraft. Vi ser det i EUs strävan efter bindande mål för utsläppsminskningar.

Inom EU vill flera länder, men inte Sverige, skräpa utsläppsmålen till 2020. Nu ser vi det även i transportpolitiken, där alltså regeringens svar på EU skarpa förslag för klimatsmarta transporter mest tycks gå ut på att skjuta lösningarna framför sig, till nästa regering

Förra veckan landade Sveriges officiella synpunkter i Bryssel. Vi hade önskat att regeringen valt att föreslå en högre ambitionsnivå än EU-kommissionens. Tyvärr blev det inte så, regeringen valde en fegare linje. Det är synd. För vi tror att Sverige, Europa och världen kan klara klimatutmaningen om vi bara ser till att ta de rätta besluten.

Lars Mejern Larsson, ledamot riksdagens trafikutskott (S), Stina Bergström, ledamot riksdagens trafikutskott (MP), Jonas Sjöstedt, ledamot riksdagens trafikutskott (V).