Liza di Paolo-Sandberg

Alltför många äldre kvinnor är beroende av andra för att klara sig ekonomiskt. Ytterst påverkar det våra möjligheter att leva självständiga liv, fria från våld. För att alla kvinnor ska få möjlighet till en pension som går att leva på krävs förändringar i både arbetslivet och pensionssystemet, skriver SKPF Pensionärernas förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg.

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma sina egna liv, även på äldre dagar. Det kräver ekonomiska förutsättningar. Men här står innehållet i pensionskuvertet alltför ofta i vägen. Långt ifrån alla kvinnor klarar sig själva på sin pension, utan är beroende av andra i sin närhet för att få vardagen att gå runt.

Kvinnors pensioner är generellt betydligt lägre än mäns. Gapet mellan kvinnliga och manliga pensionärers totala disponibla inkomster är fortfarande så stort som 27 procent, enligt Pensionsmyndigheten. Det gör att Sverige har det största pensionsgapet i Norden, visar en rapport från Sveriges Kvinnoorganisationer. Sju av tio pensionärer i relativ fattigdom är också kvinnor. Totalt handlar det om cirka 212 000 kvinnor, enligt SCB:s statistik för 2021. Kvinnorna är även i majoritet bland de som är helt eller delvis beroende av garantipension.

Många kvinnor har oftare än män osäkra timanställningar

Siffrorna visar tydligt att det är långt kvar tills vi uppnår ett av de centrala målen för den svenska jämställdhetspolitiken: att kvinnor och män ska ha samma möjligheter till ekonomisk självständighet livet ut. Klyftan mellan mål och verklighet är enorm. Och det får många fler konsekvenser än problem med att betala räkningarna och sätta mat på bordet. Du kanske inte kan åka och träffa släkt och vänner som du vill. Du kanske tvingas avstå olika aktiviteter, tandvård eller läkemedel. Du kanske inte heller kan lämna en relation även om du skulle vilja. Var fjärde kvinna uppger exempelvis att de inte har råd att separera, enligt en undersökning Ipsos utfört på uppdrag av Danske Bank.

I värsta fall håller ekonomin dig fast i en destruktiv och våldsam relation. Sambandet mellan ekonomi och mäns våld mot kvinnor har uppmärksammats av den svenska regeringen och på EU-nivå. Detta gäller förstås även äldre kvinnor.

Orsakerna bakom de ekonomiska skillnaderna mellan äldre kvinnor och män är flera. I en rapport som SKPF Pensionärerna nyligen publicerat beskriver vi hur ojämlikheter i arbetslivet följer med efter pensioneringen. Kvinnodominerade yrken, inte minst inom vård och omsorg, har lägre löner än mansdominerade yrken. Många kvinnor har oftare än män osäkra timanställningar, ofrivillig deltid samt tuffa arbetsvillkor och bristande arbetsmiljö. Dagens pensionssystem innebär även att de med låg- och medellöner kan arbeta ett helt yrkesliv, men ändå kvalificera sig för garantipension.

För att stärka äldre kvinnors ekonomiska självständighet krävs därför förändringar i både arbetslivet och pensionssystemet. SKPF Pensionärerna företräder omkring 160 000 medlemmar, varav cirka åtta av tio är kvinnor. För oss är det självklart att kämpa för att alla kvinnor ska få möjlighet att tjäna in till en god pension. Nu uppmanar vi alla riksdagens partier att dra i samma riktning. Här är våra viktigaste förslag:

  • Satsa på ett hållbart arbetsliv så att alla orkar hela vägen. Bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor, inte minst i de kvinnodominerade välfärdsyrkena, är en förutsättning för att alla ska orka arbeta ihop till en god pension.
  • Värdera kvinnors arbete högre genom att höja löner och status i kvinnodominerade yrken. Inför även heltid som norm.
  • Gör en helhetsöversyn av pensionssystemet med målet att åstadkomma mer jämlika och jämställda pensioner. Se också till att förenkla och förtydliga systemet så att det blir lättare att göra informerade val som påverkar pensionen.
  • Höj den allmänna pensionen genom höjd pensionsavgift, så att arbete lönar sig även i välfärdsyrkena.

Det är dags att riksdagspartierna tar gemensamt ansvar för att sluta pensionsgapet genom att förbättra kvinnors pensioner, både i dag och i morgon. För pensionskuvertets innehåll är helt avgörande i kampen för ökad jämställdhet livet ut.

Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande SKPF Pensionärerna