Regeringens val att öka kontrollen av de arbetslösa i stället för att motverka den höga arbetslösheten är en allvarlig felprioritering. Det skriver Oscar Ernerot (LO).

Sedan i går, söndag, gäller nya regler för kontroll av arbetslösa som söker ersättning från a-kassan. För att arbetslöshetsförsäkringen ska kunna vara generös och inneha hög legitimitet krävs en bra kontroll för att motverka fusk och överutnyttjande. Det är en grund till att de flesta vill betala till våra gemensamma trygghetssystem.

Arbetslösheten i Sverige är cirka åtta procent. Regeringens val att öka kontrollen av de arbetslösa i stället för att motverka den höga arbetslösheten genom en omläggning av rådande arbetsmarknadspolitik – är en allvarlig felprioritering. Arbetsmarknadsministern Hillevi Engström (M) och regeringen sviker återigen de arbetslösa. Regeringens politik mot minskad arbetslöshet fungerar inte, den raserade a-kassan, den försämrade arbetsmarknadspolitiken och den ökade kontrollen av arbetslösa har inte har gett minskad arbetslöshet utan snarare tvärtemot.

Regeringens nya regler innebär att den som är arbetslös skriftligt ska rapportera in om vilka jobb som har sökts. Alla arbetslösa kan inte förväntas ha lika goda förutsättningar att rapportera skriftligt. Det är därför av stor vikt att det inte blir kvaliteten på den skrivna rapporten som granskas och bedöms utan enbart innehållet. Genom de nya reglerna ökar regeringen pressen och vältrar över en stor del av ansvaret på den enskilda individen.

De nya reglerna riskerar att hota a-kassornas goda förtroende och höga legitimitet. Förtroendet för a-kassan bygger på en tillräckligt hög ersättningsnivå så att den som är arbetslös klarar sin ekonomi. I dag kan endast runt tio procent av löntagarna räkna med att kunna försäkra sin lön till 80 procent vid arbetslöshet. Därmed är förtroendet för a-kassan satt ur spel.

Att införa större krav, ökad kontroll samt fler sanktioner med dagens låga ersättning påvisar att regeringen inte har någon förståelse om hur arbetslöshetsförsäkringen fungerar. Låg ersättning och ökad kontroll kommer inte att minska arbetslösheten. LO anser att ersättningsnivå på arbetslöshetsförsäkringen ska vara såpass hög att den skyddar ett reellt inkomstbortfall. Det ska kombineras med rimliga krav, kontroll och sanktioner.

Förtroendet bygger också på att ersättningen betalas ut i tid med kortast möjliga handläggningstid. A-kassorna kan komma att få en ökning av antal ärenden med uppemot 160 000 per år. Det riskerar att bli en gigantisk administrativ börda. Det kan innebära att väntetiden för att få ersättning för de arbetslösa ökar och att a-kassornas goda rykte svärtas ned. Regeringens sammantagna a-kassepolitik har kraftigt skadat förtroendet för försäkringen. Trots det påvisar återkommande mätningar att a-kassorna alltjämt har hög legitimitet.

Att drabbas av arbetslöshet är för de allra flesta människor oerhört påfrestande. Att leva sitt liv i ständig oro för privatekonomin i kombination med att inte ha ett arbete att gå till är nedbrytande. LO anser att det är rimligt att arbetslösa redogör för hur aktivt de söker arbete. Kraven och kontrollen på dem som söker arbete måste därför vara transparenta och lätta att rätta sig efter. Kraven måste vara rimligt utformade och får absolut inte upplevas som kränkande.

Regeringens misskötsel av arbetslöshetsförsäkringen och Arbetsförmedlingen fortsätter. Det krävs politiskt mod och ansvar att åter säkerställa en a-kassa med fullgott inkomstbortfallsskydd liksom en Arbetsförmedling som kan ägna sig åt att förmedla arbeten. Men det politiska mod och ansvar som de arbetslösa kan förvänta sig saknar den borgerliga regeringen.

Oscar Ernerot, ombudsman på LO.s enhet för ekonomisk politik och arbetsmarknad.