Jonas Lindberg och Torun Boucher (V). Foto: Anna Molander, Erik Nordblad

DEBATT Du ska kunna bli gammal i Stockholm som hbtq-person och kunna vara säker på att du kan vara öppen med vem du är, oavsett vilken vård eller äldreomsorg du behöver. Idag finns det brister i både bemötande och kompetens. Detta måste förändras, skriver vänsterpartisterna Jonas Lindberg och Torun Boucher.

Den som är äldre och hbtq-person har rätt till en god vård och äldreomsorg fri från diskriminering, dåligt bemötande och bristande kompetens. Så ser det inte ut idag. Många hbtq-personer utsätts fortfarande för kränkningar i mötet med vården och omsorgen, bland annat genom förutfattade meningar och brist på livsviktig kompetens. Samtidigt är det kommunens och regionens ansvar att säkra att rätt förutsättningar finns för att personalen får relevant kompetensutveckling och arbetsledning.

Hbtq-personer löper högre risk än majoritetsbefolkningen att drabbas av psykisk ohälsa. Anledningen är den minoritetsstress som hbtq-personer lever under på grund av diskriminering och normer i samhället. Detta betyder att personal som arbetar med äldre hbtq-personer behöver vara väl rustade för att hantera psykisk ohälsa. Till exempel måste du som äldre transperson veta att du kan få transkompetent psykiatrisk hjälp om du behöver det. Du ska kunna vara trygg med att din identitet inte kommer att ifrågasättas i mötet med den psykiatriska vården.

Den som är äldre och hbtq-person har rätt till en god vård och äldreomsorg fri från diskriminering, dåligt bemötande och bristande kompetens.

Minoritetsstress kan också minska genom trygga sammanhang. Sammanhang där man får känna sig som normen och inte vara orolig för dåligt bemötande. Ett verktyg för att förbättra detta är hbtq-utbildning för vård och omsorg. Vänsterpartiet menar att många fler verksamheter både inom region och kommun borde genomgå utbildning i syfte att skapa en god arbetsmiljö och ett hbtq-kompetent bemötande. Saknas det resurser för att verksamheterna ska kunna genomgå hbtq-utbildning måste de genast tillföras och tid avsättas för kompetensutveckling.

Vi ser också ett ökat behov av kunskap om hiv inom personalgrupper som möter äldre, då fler och fler åldras med hiv. Alla som arbetar inom vård och omsorg behöver ha grundläggande kunskaper om hiv och om hur det är att leva med hiv. Det behöver också finnas mer kunskap om att äldre som har hiv inte alltid har berättat detta för sina anhöriga. Här finns idag mycket att arbeta med.

Personalkontinuiteten behöver också bli bättre, både inom vården och äldreomsorgen. Det betyder att den som är äldre oftare måste få träffa samma person, allt ifrån läkaren på vårdcentralen till hemtjänstteamet. Dålig kontinuitet är inte bra för någon äldre, men för äldre hbtq-personer kan det innebära att behöva komma ut gång på gång för olika personer, vilket kan vara mycket påfrestande.

Vänsterpartiet i Region Stockholm och Stockholms stad vill förbättra vården och äldreomsorgen för äldre hbtq-personer på många olika sätt.

  • Fler verksamheter inom vården och äldreomsorgen måste hbtq-utbildas.
  • Kunskapen kring att åldras med hiv behöver öka inom sjukvården och äldreomsorgen.
  • Transkompetensen måste öka inom vården och äldreomsorgen.
  • Personalkontinuiteten måste bli bättre.

Vänsterpartiet vill skapa vård och omsorg där personalen har tid att se människan, att möta varje person där hen är och att skapa en relation mellan personal och brukare. Borgerlig politik har under många år skapat ett system där vård ses som produktion, ett system där hemtjänstpersonal springer mellan sina äldre för att hinna med. Ett sådant system gynnar ingen. Vi behöver ändra på det.

Jonas Lindberg (V), hälso- och sjukvårdspolitisk talesperson
Torun Boucher (V), gruppledare Stockholms stad