Momodou Malcolm Jallow Foto: Jessica Segerberg

debatt Regeringen vill utreda ett statligt startlån för första bostaden. Vi ifrågasätter dock starkt om det verkligen är statens uppgift att subventionera förstagångsköpares köp av bostad, skriver Momodou Malcolm Jallow (V).

De svenska hushållens höga skuldsättning har länge varit ett diskussionsämne. Skuldkvoten, det vill säga hushållens skulder som andel av disponibel inkomst, är ständigt ökande och har nästan dubblerats sen 1990-talet (SCB). Idag har Sverige ett av Europas, och faktiskt hela världens, mest skuldtyngda befolkningar och den största delen av skulderna är lån som har tagits för att finansiera bostadsköp.

En hög skuldnivå riskerar bli ett stort problem för samhället i stort, men naturligtvis framför allt för det enskilda hushållet. De höga skulderna gör hushållen extra svaga för förändringar i räntorna. En ränteökning från t.ex. 2 till 6 procent skulle leda till en ökad kostnad  från 2500 till 7500 kronor per månad. Vid en ekonomisk kris, och/eller som nu när arbetslösheten stiger, ökar dessutom sannolikheten för ett prisfall på bostadsmarknaden.

Trots detta gav regeringen nyligen en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag på hur ett statligt startlån för personer som ska köpa sin första bostad kan utformas. Vänsterpartiet ifrågasätter dock starkt om det verkligen är statens uppgift att subventionera förstagångsköpares köp av bostad. Vår kritik mot ett sådant förslag kan sammanfattas i två punkter:

  • Statliga startlån skulle öka den generella skuldbördan i landet ännu mer. Att staten aktivt bidrar till att öka skuldsättningen bland landets unga invånare är oansvarigt och innebär stora risker inte bara för de enskilda ungas ekonomier utan även för samhällsekonomin i stort.
  • Ett statligt startlån gynnar ensidigt de ägda upplåtelseformerna. Detta trots att staten redan idag nästan enbart subventionerar det ägda boendet. Och trots att den betydligt flexiblare hyresrätten egentligen är den boendeform som unga önskar söka sig till om det är möjligt, En boendeform som inte kräver att du redan i unga år riskerar skuldsätta dig för livet.

Vi anser att det är helt andra reformer som behövs om fler unga ska komma in på bostadsmarknaden.

Förslaget om statliga startlån för unga har kritiserats från flera håll. Exempelvis så påtalar Tor Borg, analytiker på Boverket att en reform som denna inte kommer hjälpa de personer som idag står längst från bostadsmarknaden. Han understryker också att förmånliga lån kan vara svårt att ta sig vidare ifrån och att de därför riskerar skapa oönskade inlåsningseffekter. En annan kritiker är Peter Englund, professor i nationalekonomi på Handelshögskolan. Han menar att regeringens förslag kommer driva upp priserna på bostadsrätter ännu mer, och att statliga startlån dessutom riskerar leda till att ännu fler hyresrätter ombildas till bostadsrätter (DN 4/12).

Vänsterpartiet delar kritiken som bland annat Borg och Englund framför. Vi anser att det är helt andra reformer som behövs om fler unga ska komma in på bostadsmarknaden. Att underlätta för en begränsad grupp unga att skuldsätta sig för att köpa en bostadsrätt kan inte vara statens uppgift. Istället bör staten underlätta för flertalet unga att få en hyresrätt – den upplåtelseform som, till skillnad från bostadsrätten, är tillgänglig för alla oavsett bakgrund och oavsett om man har sparade medel eller ej. Reformer som underlättar för unga att få en hyresrätt gynnar inte bara många enskilda personer under en lång tid framöver utan även samhällsekonomin.

Vänsterpartiet vill därför att statens resurser används för att utöka olika stöd för byggande av hyresrätter med rimliga hyror. Vi vill se skattereformer som utjämnar de ekonomiska villkoren mellan ägt och hyrt boende, så att hyrorna kan pressas ytterligare och vi vill att bostadsbidraget reformeras så att fler unga kan efterfråga de hyresrätter som finns. Slutligen så måste självklart alla ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt stoppas.

Sammantaget ökar dessa reformer möjligheten för betydligt fler unga att få en hyresrätt – ett eget hem som inte utmynnar i stor privat skuldsättning för den enskilda och ett växande skuldberg för samhället.

 

Momodou Malcolm Jallow
bostadspolitisk talesperson Vänsterpartiet