Ett kommande frihandelsavtal får inte leda till negativa effekter för arbetstagarna. Men att redan nu avfärda avtalet är för tidigt, skriver Susanne Lindberg-Elmgren (LO), Thomas Janson (TCO) och Åsa Ehinger Berling (Saco).

Håkan A Bengtsson menar i en ledare om det transatlantiska handels och investeringsavtalet, TTIP, att det finns en påfallande naivitet i den svenska synen, inklusive fackens syn, på handelspolitiken. Hans främsta kritik är TTIP:s påverkan på de demokratiska spelreglerna och möjligheterna att bibehålla och förbättra nationella krav som till exempel miljölagstiftning eller arbetsrätt. Framförallt skjuter han in sig på den tvistlösningsmekanism mellan investerare och stater, ISDS, som föreslås vara en del av avtalet.

Bengtsson menar att TTIP i sin nuvarande form måste förkastas av Sverige och av EU. Vi välkomnar diskussionen och tar tillfället i akt att utveckla den fackliga synen på TTIP.

Det är viktigt att komma ihåg att det ännu inte finns ett utkast till TTIP-avtal. Det som finns är de mandat som EU och USA gett sina förhandlare. Att tala om att man skall förkasta TTIP är därför alldeles för tidigt, det är bättre att påverka förhandlingarna.

Det är precis det som de fackliga organisationerna på alla nivåer, från Europafacket till förbunden på nationell nivå, är engagerade i – med syfte att få till stånd ett bra avtal. De tre fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Sacos styrelser har därför antagit ett gemensamt dokument om TTIP. I det sägs att vi i grunden är positiva till närmare relationer, ökad handel och ökade investeringar mellan EU och USA.

Men vi har också ställt krav på förhandlingarna. För det första att ett kommande avtal inte får leda till negativa effekter för arbetstagarna. Det är därför väsentligt att avtalet inkluderar mekanismer som säkerställer att ILO:s kärnkonventioner efterlevs på ett effektivt sätt och att regler om skydd för arbetstagare inte ska kunna anses utgöra handelshinder.

För det andra att frihandelsavtalet inte ska påverka det politiska handlingsutrymmet när det gäller grundläggande politiska frågor. Ytterst handlar det om att slå vakt om legitimiteten för demokratiskt fattade beslut.

I frågan om ISDS anser vi att vinsterna med ett ISDS sannolikt är minimala, men att kostnaderna och farorna riskerar att bli desto större. Den svenska fackföreningsrörelsen menar därför att förhandlingarna bör inriktas mot att inte inkludera en ISDS i avtalet. Men om ett sådant system trots allt etableras, är det ett absolut krav att det blir rättssäkert och öppet, inte inskränker staters demokratiska beslutsfattande eller inskränker partsautonomin och de fackliga rättigheterna. Den kritik mot ISDS som växer i flera länder måste tas på allvar av både EU, dess medlemsstater och USA.

Därför är det positivt att det nu på EU-nivå finns ett samrådsorgan mellan EU-kommissionen och olika aktörer som har ett intresse av avtalet, bland annat Europafacket, andra organisationer från det civila samhället och näringslivet. Den 25 april har det svenska utrikesdepartementet bjudit in till samråd om TTIP. Det visar att det finns en vilja att ta tillvara de synpunkter vi har. Debatt, öppenhet, och lyhördhet banar vägen för ett hållbart avtal.

Till sist är det också viktigt att understryka att EU förhandlar med fler än USA. Just nu pågår förhandlingar med Kina om ett investeringsavtal mellan EU och Kina. Kränkningarna av de fackliga rättigheterna är fler i Kina än i USA vilket gör att även förhandlingarna med Kina blir viktiga att följa och påverka.

Susanne Lindberg-Elmgren, LO
Thomas Janson, TCO
Åsa Ehinger Berling, Saco