Göran Arrius.

8 Mars Män med gymnasieutbildning kan få en bra lön medan kvinnor måste läsa en högskoleutbildning för att få en god löneutveckling. Men även med en akademisk examen har kvinnor en lägre livslön. Det är ett stort misslyckande – lön ska inte påverkas av kön, skriver Göran Arrius, Sacos ordförande.

 En gymnasieutbildning är oftast en förutsättning för att få ett jobb i Sverige. Men för att också få en god löneutveckling krävs mer av kvinnor. I Sacos nya livslönerapport har vi bland annat beräknat hur stor avkastning högskolestudier ger. I beräkningarna jämförs högskoleutbildade med gymnasieutbildade, uppdelat på kön. Det blir alltså två alternativ som ställs mot varandra – karriären med högskoleutbildning mot en alternativ karriär där arbetslivet startar direkt efter avslutat gymnasium.

Rapporten visar att män som gått det samhällsvetenskapliga eller naturvetenskapliga programmet på gymnasiet utan att läsa vidare på högskolan har ungefär samma livslön som högskoleutbildade kvinnor. 19,9 respektive 19,7 miljoner kronor. Det innebär att kvinnor måste läsa en högskoleutbildning för att få samma livslön som en gymnasieutbildad man.

Sannolikt är många unga kvinnor väl medvetna om att de behöver en examen från högskolan för att få en bra lön. Samtidigt vet troligen många unga män att de kan få en bra lön utan högre utbildning. Det kan vara en bidragande orsak till att vi har kvinnlig dominans på en majoritet av alla högskoleutbildningar.

Våra beräkningar av livslönerna visar att kvinnliga akademiker har 3,7 miljoner kronor lägre livslön än manliga.

Men att utbildningen lönar sig mer för kvinnor betyder inte att de tjänar mer i reda pengar, tvärtom. Våra beräkningar av livslönerna visar att kvinnliga akademiker har 3,7 miljoner kronor lägre livslön än manliga. Det är även stora skillnader mellan män och kvinnor med samma utbildningsbakgrund. Störst skillnad, 4 miljoner kronor, är det bland dem som studerat till ekonom.

De stora skillnaderna i livslön är orimliga, och det är ett stort misslyckande att vi inte kommit närmare målet om en jämställd arbetsmarknad. Det finns fler orsaker och vi har förslag på lösningar:

  • Öka möjligheterna till lönekarriär i kvinnodominerade yrken. Att män och kvinnor väljer olika utbildningar och jobbar inom olika yrken och sektorer är en viktig förklaring till löneskillnaderna.
  • Kvinnor och män ska behandlas lika när arbetsgivare tillsätter chefer. Män är oftare chefer och får därmed högre lön. Arbetsgivare måste diskutera med det lokala facket och göra könsneutrala bedömningar i rekryteringen
  • Din lön ska inte påverkas av ditt kön i löneprocessen. Det finns oförklarade löneskillnader. Lönesamtalet är centralt och bidrar till att minska lönegapet mellan män och kvinnor.
  • Inför en tredelad föräldraförsäkring. Frånvaro från arbetslivet genom snedfördelningen av föräldraledighet, vabb och deltidsarbete leder till sämre karriärmöjligheter och lägre lön för kvinnor. Män och kvinnor behöver dela mer lika på ansvaret för hem och familj.

Din lön ska inte påverkas av ditt kön – ändå gör den fortfarande det. Det är ett svek mot kvinnor som satsat flera år på högskolestudier att det i slutändan skiljer många miljoner i livslön mellan män och kvinnor.

 

Göran Arrius, ordförande Saco