Den borgerliga politiken står handfallen inför studentbostadsbristen. S-kommunalråden Marlene Burwick, Lena Micko och Anna-Lena Hogerud ger fyra förslag för fler studentbostäder.

Nu börjar höstterminen vid landets universitet och högskolor och återigen kommer larmen om bostadskaos för studenter. Som kommunalråd i några av Sveriges största studentstäder ser vi effekten av den borgerliga politiken när både våra nyinflyttade och redan etablerade studenter hopplöst letar efter en bostad i våra respektive kommuner. Bristen på bostäder för studenter och unga är i år större än någonsin tidigare. Vi socialdemokrater står för en annan politik. För oss är ett boende en rättighet. Det bostadskaos studenter årligen möts av är en konsekvens av en bristande politik som har nedprioriterat bostadsfrågan till förmån för stora skattesänkningar.

I Sveriges Förenade studentkårers, SFS, nysläppta bostadsrapport för 2013 hamnar våra tre kommuner på listan över de som inte kan erbjuda ett studentboende under hösten. I Uppsala kan studenterna få köa i hela 124 veckor för att kunna få tillgång till en bostad. Det görs uppenbarligen alldeles för lite för att få bukt med problemen. I dag finns det drygt 350 000 studenter i Sverige, men bara cirka 80 000 studentbostäder. Trots detta byggs det alldeles för lite, mellan 100 och 200 studentbostäder per år. Siffrorna talar sitt tydliga språk. Vi har i dag en ohållbar bostadssituation.

Bristen på studentbostäder är både förödande för den enskilda individen och för samhället i stort. När det inte finns tillräckligt med studentbostäder hänvisas studenten till bostadsrättsmarknaden men det är långt ifrån alla studenter som har råd att köpa en bostadsrätt. De som inte har råd att köpa en lägenhet blir hänvisade till en bostadssituation där ocker, trångboddhet och ett ständigt flyttande är vardag. Detta förstärker den redan starka sociala snedrekryteringen till högskolan. Självklart ska det inte vara en klassfråga vem som får bostad.

Nu ser vi även konkreta konsekvenser av bostadsbristen. Ett flertal studenter vittnar om vägglöss och råttor i sina boenden, vilket är en direkt konsekvens av både trångboddhet och en instabil bostadssituation. Att vi låter våra studenter bo i en hälsofarlig miljö tyder på att de borgliga partierna har börjat ge upp grundläggande principer för vad ett hållbart boende innebär. Den akuta bostadsbristen för studenter hotar även i det långa loppet Sveriges tillväxt när fler studenter behöver avstå sin studieplats på grund av bostadsbristen. En fungerade bostadsmarknaden är en förutsättning för en hållbar arbetsmarknad och utbildningsväsen. Det är inte hållbart varken för enskilda individer eller samhället i stort att studenter avbryter sina studier på grund av bostadsbristen.

För oss är det uppenbart att den borgerliga politiken står handfallen inför studentbostadsbristen. De åtgärder man har vidtagit hittills har endast varit inriktade på att stimulera andrahandsmarknaden. Det bakomliggande resonemanget tycks vara att Sveriges studenter under en period i livet får finna sig i att bo trångt och otryggt och att de efter avslutad utbildning kanske kan få ett förstahandskonstrakt eller ha råd att köpa en bostadsrätt. Det är en cynisk politik som bekräftar bilden av studenterna som en grupp som man inte behöver ta så stor hänsyn till. Men för oss Socialdemokrater räcker det inte med halvmesyrer, för oss är det uppenbart att den viktigaste insatsen är att på allvar få igång nyproduktionen av studentbostäder. Vi föreslår därför följande insatser:

1. Investeringsstöd. Att bygga studentbostäder är kostsamt men samhällsviktigt, därför måste staten ta sitt ansvar för en del av kostnaden. I dagsläget är det mest effektiva sättet att införa ett investeringsstöd riktat till studentlägenheter och små lägenheter. Samtliga våra nordiska grannländer har insett detta och har ekonomiska stödsystem för byggandet av studentbostäder.

2. Förenklad planprocess. Samtidigt räcker det inte med mer resurser då vi idag har ett regelverk och system som både försvårar och fördyrar nyproduktion. Bland annat måste plan- och bygglagen ses över. Vi har idag en ny plan- och bygglag och syftet var att den skulle leda till en enklare och effektivare byggnadsprocess. Nu ser vi istället att det blev krångligare med ökad administration och osäkerhet vilket leder till högre kostnader. En fungerande lagstiftning är en förutsättning för att öka bostadsbyggandet.

3. Ge allmännyttan uppdrag att bygga. Våra gemensamt ägda allmännyttiga bostadsbolag ska erbjuda bra boende till rimliga kostnader för våra invånare och de som söker sig till våra städer. Allmännyttan behöver få tydligare i uppdrag att tillgodose behovet av bostäder anpassade för studenter.

4. För att få i gång bostadsbyggandet krävs det således särskilda initiativ och ekonomiska resurser. Bristen på studentbostäder hänger samtidigt ihop med den allmänna bostadsbristen. På grund av svårigheter att efter sina studier finna en bostad bor många kvar i sina studentbostäder. Detta skapar en ond cirkel som endast kan brytas genom att bygga bort bostadsbristen.

Alliansen lovar gång på gång fler studentbostäder. Löften skapar dock inga bostäder. För att lösa den ohållbara bostadssituationen för studenter krävs det en handlingskraftig politik som prioriterar bostadsfrågan. Som kommunalråd för fyra studentstäder känns det beklagligt att inte kunna ge våra studenter vad de faktiskt har rätt till – ett eget boende till en rimlig kostnad. För oss Socialdemokrater är bostadsfrågan ett politiskt ansvar. Att inte bygga fler studentbostäder är att svika en stor del av Sveriges framtid.

Marlene Burwick, kommunalråd i Uppsala (S)
Lena Micko, kommunalråd i Linköping (S)
Anna-Lena Hogerud, oppositionsråd i Lund (S)