Bild: Vänsterpartiet

På 1970-talet var ”Dagis åt alla” kvinnorörelsens huvudparoll. Det var en strategisk och insiktsfull prioritering. Det gick lätt att förenas över klassgränserna kring kravet att slippa välja mellan föräldraskap och egen arbetsinkomst. Resultatet blev en historisk utbyggnad av barnomsorgen som haft en avgörande betydelse för kvinnors möjligheter till egen försörjning.

Den fråga kampen kommer att stå om de kommande fem-tio åren är om vi också ska ha en allmän och skattesubventionerad äldreomsorg. Den är minst lika avgörande för kvinnors försörjningsmöjligheter som barnomsorgen, men har av någon anledning inte lyfts fram som den centrala feministiska fråga den är.

De skandaler som ständigt upprepas på äldreboenden har en gemensam nämnare: Resursbrist. Att de värsta avarterna hittas i privata vårdföretag beror självklart på att ägarna utöver en redan snäv finansiering också ska pressa ut vinst. Men alldeles oavsett vinstintressenas inträde på arenan har äldreomsorgen sakta men säkert skalats ner under lång tid. Andelen av de äldre över 80 år som får offentlig äldreomsorg har nästan halverats sedan 1980. Och bara under den senaste tioårsperioden har antalet anställda i äldreomsorgen minskat med 10 procent, trots att antalet äldre stadigt ökat.

I stället är det anhöriga som tagit över allt mer av omsorgen om äldre. Och det är framför allt döttrar som i allt högre grad tar vid där äldreomsorgen brister. En studie från 2008 av forskarna Marta Szebehely och Petra Ulmanen uppskattade att cirka 100 000 personer, de allra flesta kvinnor, slutat arbeta helt eller delvis för att orka ta hand om äldre anhöriga. Det är kvinnor mellan 50 och 65 års ålder, framför allt i arbetaryrken, som alltså betalar priset för en otillräcklig äldreomsorg genom utebliven arbetsinkomst. Och då har den stora äldreboomen ännu inte slagit igenom.

Fram till år 2040 beräknas andelen äldre i befolkningen öka med 30 procent. Det ställer oss inför två alternativ: Antingen måste betydligt mer resurser läggas på att bygga ut en allmän och gemensamt finansierad äldreomsorg. Eller så reducerar vi det samhället erbjuder till ett ”basutbud” och låter köpkraften styra vem som har råd med allt därutöver. Steg i den riktningen har redan tagits, då privata vårdföretag redan säljer tilläggstjänster till dem som har råd. Det som Maria Larsson gärna pratar om som ”guldkant på tillvaron”.

I praktiken är denna ”guldkant” ofta sådant som tidigare ingick i hemtjänstens utbud. Men som nu alltså måste köpas till med egna pengar. Och för dem som inte har råd återstår att lita till anhörigas insatser. En framtid med minimiutbud och tilläggstjänster, kommer med största sannolikhet att bli en framtid där allt fler medelålders kvinnor ser sig tvungna att avstå från löneinkomster för att oavlönat ta hand om sina gamla föräldrar.

Internationell statistik visar på tydliga samband mellan äldreomsorgens omfattning och kvinnors förvärvsarbete. År 2006 lade Sverige ca 3,4 procent av BNP på äldreomsorg, och då jobbade nära 70 procent av kvinnorna över 55. I exempelvis Italien, som bara lade en halv procent på äldreomsorg arbetade bara 22 procent av kvinnorna i samma ålder. Sambandet är minst lika tydligt som det mellan tillgång till barnomsorg och yngre kvinnors möjlighet att arbeta.

Frågan om äldreomsorgens omfattning, finansiering och fördelning är med andra ord i högsta grad en jämställdhetsfråga. För en feministisk vänster är det självklart att samhället inte kan spara in på den gemensamma omsorgen och låta kvinnorna betala. Men utan en bred mobilisering kring frågan riskerar vi att snart vara där. Jag uppmanar därför alla feminister att stämma upp i skallande rop på kommunal äldreomsorg åt alla.

Josefin Brink, riksdagsledamot och 2:e vice ordförande, Vänsterpartiet.