Bild: Sören Andersson
Bild: Sören Andersson

Det krävs en rejäl ökning av byggandet av bostäder för hushåll med normala och låga inkomster. Då krävs en massiv statlig satsning på hyresrätter med rimliga hyror, skriver chefsekonom Mariell Juhlin.

Igår presenterade regeringen budgeten för nästa år. 55 miljoner satsas på regelförenklingar och kompetenshöjande åtgärder på bostadsområdet. Det är naturligtvis positivt men det är långt ifrån tillräckligt.

En viktig fråga som inte hanteras i budgetpropositionen är den ekonomiska obalans som råder mellan olika upplåtelseformer. Det behövs dessutom omfattande satsningar på hållbarhet vid ombyggnation av miljonprogramsområden, även där saknas förslag.

Sverige har ett av de mest generösa systemen inom EU för stöd till det ägda boendet. Problemet är att det sker på det hyrda boendets bekostnad. Det ägda boendet har fram till i dag fått nästan 40 miljarder per år genom rot-avdrag och ränteavdrag.

Hyresrätten får noll kronor. Hyresrätten är i dag missgynnad skattemässigt och den obalansen behöver politiken förändra.

Statsministern tog i sin regeringsförklaring i förra veckan vid flera tillfällen upp samhällsbygget Sverige. Då är det märkligt att inte bostadsfrågan får spela en större roll när budgeten för kommande år presenteras.

Vi måste öka byggandet rejält av bostäder som vänder sig till hushåll med normala och låga inkomster. Det är dessutom något regeringen betonar i budgetpropositionen. Då krävs en massiv statlig satsning på hyresrätter med rimliga hyror. Ett steg för att nå dit är till exempel att samtliga större infrastruktursatsningar kopplas till krav på byggande av bostäder, inte minst hyresrätter.

Politiken kan investera i välfärd, arbetsmarknad och infrastruktur men har människor ingenstans att bo i närheten av sitt arbete så minskar tillväxttakten.

Sveriges politiker behöver visa att bostadspolitiken är en angelägenhet för hela samhället och över partigränser. Det vore därför bra om bostadsministern återupptar de bostadspolitiska samtal som hölls i våras och fokuserar på blocköverskridande överenskommelser. Men då krävs att även övriga partier är redo att återuppta diskussionerna och att de blir mer än bara symbolpolitik.

Det finns sedan tidigare en rad konkreta förslag för att få fram fler bostäder. Staten kan upplåta statlig mark för bostadsbyggande av hyreslägenheter i samverkan med allmännyttiga bolag. Det går att skapa bättre samarbete mellan privata och offentliga verksamheter. De allmännyttiga bostadsbolagen, och inte minst deras ägare kommunerna, kan ta ett större ansvar för att få fart på byggandet.

Det senare sker också på många platser redan nu. Men det arbetet behöver intensifieras. Inte minst behöver de kommuner som arbetar skickligt och där bostadsbyggandet redan ligger på en hög nivå, som till exempel Örebro, ses som föregångare att dra lärdom av.

Det är nödvändigt att politiken nu går före och visar att det finns både vilja och en målsättning att säkra goda bostäder för alla oavsett inkomst eller härkomst. Lika viktigt är att den balans mellan konsumentintresse och ägarintresse som den svenska hyresmodellen baseras på får fortsätta utvecklas. Det är dags att landets politiker tar bostadspolitiken på allvar.

Mariell Juhlin, chefsekonom Hyresgästföreningen