Foto: Fredrik Hjerling/Pixabay

Brott och straff Psykisk ohälsa och psykiatriska diagnoser behöver upptäckas tidigt hos barn som riskerar att rekryteras av kriminella gäng. Och brottsoffer som utsätts för det traumatiserande våldet behöver vård för att våldsspiralen ska stoppas. Det skriver Sandra Ivanovic Rubin, sjuksköterska, ordförande för psykiatriberedningen och toppkandidat för Miljöpartiet i Region Stockholm

Den växande gängkriminaliteten är ett samhällsproblem som kräver mer än hårdare straff och flera fängelser för att lösas. Vi i Miljöpartiet har på riksnivå redan varit med och genomfört flera lagändringar för att se till att kriminella och deras vapen kommer bort från gatorna och vi har tidigare föreslagit ett åtgärdsprogram för att minska nyrekryteringen. Men hälso- och sjukvårdens roll har sällan lyfts i debatten, trots att det finns mycket vi kan bidra med. Många andra partier fokuserar enbart på brottsoffer – och de ska naturligtvis få god vård – men vi ser att vården dessutom kan bidra till att färre blir kriminella, och att färre därmed utsätts för brott.

Vården behöver bli en självklar del i samhällets gemensamma insatser för att minska gängkriminalitet och utanförskap

 

För Miljöpartiet är vården för psykisk ohälsa och psykiatri högt prioriterat. Psykiatriska tillstånd är överrepresenterat bland intagna i svenska fängelser. Det finns en mångdubbelt högre risk att hamna i fängelse för den som har till exempel ADHD, än den som inte har det. Socialstyrelsens uppskattning är att tre procent av hela den svenska befolkningen har ADHD. Studier av interner visar att uppåt 40 procent uppfyller kriterierna för diagnos. För många av dem har funktionsnedsättningen varit en direkt inkörsport till kriminalitet, bland annat för att de självmedicinerat med droger och agerat med bristande impulskontroll. Ångest och depression är också kraftigt överrepresenterat bland interner.

Miljöpartiet i Region Stockholm vill satsa på åtgärder för individer och i områden där risken för att tidigt rekryteras in i kriminalitet är hög. Nästa mandatperiod vill vi:

Skapa snabbspår in i vården. Barn som misstänks ha en ADHD-diagnos och som lever med riskfaktorer för att rekryteras in i kriminalitet, ska snabbt utredas och få behandling. Ett tätt samarbete mellan BUP, Elevhälsan och socialtjänsten ska utvecklas. Snabb upptäckt, behandling och stöd kan göra att barnet får möjlighet att klara skolan, vilket är helt avgörande för de val det gör senare i livet. Bristande impulskontroll är dessutom ett vanligt ADHD-problem som leder till kriminella handlingar och lättillgängligt stöd av ADHD-center kan bland annat ge verktyg för att hantera detta.

Öka kunskapen om psykisk ohälsa hos barn. Det behövs bred kunskap i samhället för att upptäcka psykisk ohälsa hos barn och för att hjälpa dem att få vård. Utbildningsinsatser behövs för föräldrar, skolpersonal, idrottsledare och andra som träffar många barn i deras vardag. Sedan förra året har vårdcentralerna ansvar för tidig vård för lätt till måttlig psykisk ohälsa hos barn. I praktiken innebär det att det sedan december förra året finns ett regiontäckande nät av mottagningar med ett geografiskt ansvar och kompetens att behandla psykisk ohälsa. Vi vill ge dessa mottagningar ansvar att utveckla lokala utbildningar, liknande Tina-projektet i Haninge.

Bygg ut Rinkebyprogrammet. Hembesöksprogrammet med BVC och socialtjänsten som i dag riktar sig till förstagångsföräldrar i socioekonomiskt utsatta områden har visat sig ha god förebyggande effekt och ökat förtroendet för vården. Det avslutas dock när barnet är 18 månader gammalt. Vi vill förlänga hembesökprogrammet till att barnet börjar skolan, och involvera vårdpersonal med psykiatrisk kompetens.

Förbättra traumavården för de som drabbas av våldet. I dag saknas traumavård som speciellt erbjuds den som utsätts för ett våldsbrott eller som har en närstående som skjuts ihjäl eller är våldsförövare. Vi vill att detta vårdbehov tillgodoses. Möts det inte blir konsekvensen ökat lidande och ökad risk för fortsatt våld.

Vården behöver bli en självklar del i samhällets gemensamma insatser för att minska gängkriminalitet och utanförskap. Jag lovar att jag, om jag får förtroende att ansvara för vården för psykisk ohälsa och psykiatri nästa mandatperiod, ska göra allt för att Region Stockholm ska förbättra sitt förebyggande arbete. För ingen föds kriminell.

Sandra Ivanovic Rubin, sjuksköterska, ordförande för psykiatriberedningen och toppkandidat för Miljöpartiet i Region Stockholm