Göran Trogen

Att ännu inga arbetsorganisationer gått med i Stefan Löfvens projekt Global Deal visar att det inte klarlagts vad de förpliktar sig  att göra. Jag föreslår att man nu går vidare med reformarbete i utvalda länder, skriver Göran Trogen, tidigare vd i Almega och ledamot av det internationella FN-organet för arbetsmarknad ILO.

Alltfler frågar sig, liksom Bengt Säve-Söderbergh på Debatt 4 juni, vad det kommer att bli av statsminister Stefan Löfvens initiativ Global Deal sedan det, efter flera års förberedelser, lanserades i FN i september i fjol.

Avsikten med Global Deal är att »ta itu med utmaningarna på den globala arbetsmarknaden för att göra det möjligt för alla att dra nytta av globaliseringen«. Det är fråga om en global överenskommelse om att främja trepartssamverkan mellan arbetstagare, företag och regeringar i samarbete med bl.a. ILO, OECD och andra intressenter.

Intressenterna ska skriftligen göra åtaganden (commitments) och genomföra egna aktiviteter i Global Deals anda samt följa upp dessa. Hittills har ett antal länder och många internationella och svenska fackliga organisationer samt några företag anslutit sig.

Ännu har dock inga svenska eller internationella arbetsgivarorganisationer gått med.

De är tveksamma till åtagandena då de, med fog, har svårt att se hur Global Deal ska genomföras och vad förpliktelserna innebär utöver befintliga engagemang i ILO, OECD och andra internationella organisationer.

Att arbetsgivarorganisationer så här långt inte formellt anslutit sig till Global Deal gör att projektet inte helt vilar på de tre ben som var tänkt.

Enligt Global Deal ska en »effektiv social dialog« vara huvudinstrumentet för reformer i samarbetsländer.

Det ska gå ut på att förmedla och diskutera erfarenheter av den svenska modellen, men inte exportera den i sin helhet.

Jag föreslår därför att man nu, för att övergå från ord till handling, från svensk sida inriktar sig på att starta reformarbete i utvalda länder med social dialog som huvudkomponent.

Det hela ska gå ut på att förmedla och diskutera erfarenheter av den svenska modellen, men inte att exportera den i sin helhet. Det finns redan goda exempel som Sida-programmet Labour Market Dialogue i Ukraina med LO, TCO och Svenskt Näringsliv/ KFO/Medlingsinstitutet som huvudmän och många svenska experter involverade.

För länder med svag organisationsstruktur finns ett gott exempel i Sida-programmet i Kambodja under medverkan av IF Metall och H&M med inriktning på social dialog i textilindustrin med lokala företag och fackföreningar som aktörer.

Från dessa projekt finns ett omfattande erfarenhetsmaterial som ansetts relevant och intressant i mottagarländerna.

Det finns även ett flertal svenska experter tillgängliga för uppdrag rörande social dialog, alla med lång erfarenhet från svenska förhållanden genom arbete på högsta nivå i arbetsgivar-, fackorganisationer och myndigheter.

Härmed kommer också arbetsgivarföreträdare in i bilden, vilket är viktigt för att få respons hos berörda arbetsgivarorganisationer i samarbetsländerna.

Flera svenska arbetsgivarorganisationer skulle också välkomna studiebesök och ordna program som visar hur vi arbetar med social dialog i Sverige.

Avgörande för att projekt av detta slag ska komma i gång är att Sida och supportgruppen inom UD är aktiva i förhållande till utlandsmyndigheter och svenska parter som är villiga att ta kontraktsansvar i förhållande till Sida.

Sida har i enlighet med åligganden från regeringen redan infört social dialog i Global Deals anda som prioriterat ämne i många landsstrategier, men det gäller att i aktuellt land upparbeta intresse bland arbetsmarknadsparterna och skapa preliminära idéer om vad ett projekt kan innehålla samt gifta ihop detta med ovannämnda svenska aktörer.

Till den änden föreslår jag en »speed-datingkonferens« där intresserade aktörer kan mötas och finna varandra.

Göran Trogen har varit VD för arbetsgivarorganisationen Almega 1986-2003 och därefter varit ledamot av ILOs styrelse som representant för de nordiska arbetsgivarna samt ledamot av Arbetsdomstolen. Åren 2004 – 2015 engagerad som expert i projekt rörande social dialog i Ukraina, Moldavien och Albanien.