Medicinsk åldersbestämning hör hemma på samma dammiga hylla som rasbiologins måttband, skriver partiledare Gudrun Schyman, Marielle Alvdal och Joar Dahlblom, båda läkare och företrädare för Feministiskt initiativ.

Regeringen vill, som ett led i att anpassa Sveriges flyktingmottagande till EU:s miniminivå, använda sig av medicinsk åldersbestämning av asylsökande.

Feministiskt initiativ motsätter sig kraftigt denna inhumana metod – som dessutom helt saknar vetenskaplig grund.

För 100 år sedan skapades Rasbiologiska Institutet i hopp om att vetenskapligt bevisa den egna folkgruppens överlägsenhet. Samer, romer och tusentals militära rekryter utsattes för skallmätningar och märkliga slutsatser drogs.

Det är till denna skamliga epok tankarna vandrar när nu återigen vetenskapligt förkastlig teknik används för att påverka samhället.

I dag har forskningen setts över och blottats för det den var – ett ovetenskapligt maktmedel för att förtrycka folkgrupper som inte ansågs önskvärda.

“Medicinsk åldersbestämning” med hjälp av röntgen och i bästa fall bedömning av barnläkare används av Migrationsverket för att bestämma vilka flyktingar som ska få stanna i Sverige under denna tids flyktingkris.

Metoden har dock sedan länge visat sig sakna fullgod vetenskaplig grund  I en studie publicerad i Oxford journals (2012) dras slutsatsen att röntgen av ben och tänder för åldersbestämning är “inexakt, oetiskt och potentiellt olagligt” och inte bör användas.

Även på Socialstyrelsens (SoS) hemsida noteras att röntgen av tänder och ben har en felmarginal på mellan ±2 och ±4 år. Där finns noggranna instruktioner för hur en åldersbestämning ska gå till, där röntgenologiska metoder endast får användas som ett komplement i en fullständig barnmedicinsk helhetsbedömning.

Åldersbedömningen var tänkt att baseras på en helhetsbedömning, där flera faktorer skulle vägas in: psykiska trauman, tidigare undernäring, catch-up tillväxt och kroniska sjukdomar. Det tas liten hänsyn till det faktum att forskning fattas på variationer mellan olika etniciteter, samt att den biologiska variationen mellan individer är enorm.

Dessutom visar en sammanställning, publicerad i Läkartidningen, att av alla 228 fall där åldersbestämning utförts under 2013, så användes röntgen i 97 procent av fallen som enda undersökningsmetod. Således används detta dåliga och inexakta system dessutom på ett felaktigt sätt.

Detta är ett misslyckande och en skam för sjukvården – och en skam för de politiker som ställer detta omöjliga krav på läkare och vårdpersonal.

Feministiskt initiativ verkar för att den asylsökandes rättigheter sätts i första rummet. Viktigast är alltid den asylsökandes egna historia och identitetshandlingar. Dessutom måste varje seriöst parti och institution i Sverige alltid hålla sig till forskning när det finns vetenskap att falla tillbaka på. Ingen av dessa principer är förenlig med åldersbestämning som metod för att avgöra vem som ska få stanna i Sverige och detta förfaringssätt måste försvinna.

Systemet med medicinsk åldersbestämning har fallerat. Metoden hör hemma på samma dammiga hylla som rasbiologins måttband.

Gudrun Schyman, partiledare Feministisk initiativ
Marielle Alvdal, läkare och Hälso- och sjukvårdspolitisk talesperson Feministiskt Initiativ
Joar Dahlblom, läkare och styrelseledamot Feministiskt initiativ Norrbotten