Bild: Oscar Stenberg
Bild: Oscar Stenberg

Vi kan inte acceptera att utsatta flickor på flykt utnyttjas eller att olika regler gäller för barn i Sverige och barn på flykt, skriver Gudrun Schyman, partiledare och Anna Rantala Bonnier, gruppledare socialnämnden, Stockholm.

Sveriges radio rapporterar om hur svenska kommuner hanterar ensamkommande barn som är eller påstås vara gifta.

Enligt Sveriges radio ska det finnas fall i Stockholm där minderåriga barn har placerats med sina makar, i stället för att tas emot i ett särskilt boende som andra barn. Bedömingen har gjorts utifrån intervjuer med barnen där de själva säger sig vilja detta.

Ensamma barn på flykt lever i en oerhört utsatt situation. Flickor är särskilt utsatta för tvångsgifte, övergrepp och sexuell exploatering. Det går inte att förutsätta att flickor som blivit bortgifta vågar berätta det för svenska myndigheter. Det går inte heller att förutsätta att flickorna är medvetna om vilka rättigheter de har enligt barnkonventionen och att de har rätt en individuell asylprövning. De kan mycket väl befinna sig i en beroendeställning till den man de är gift med.

Myndigheterna har först och främst till uppgift att säkerställa att barnet får sin rätt till hälsa, trygghet och utbildning tillgodosedd. De ska skyddas mot exploatering, tvångsgifte eller andra former av våld och övergrepp.

Feministiskt initiativ vill nu se en granskning av hur många ensamkommande barn, som är eller uppges vara gifta, som har placerats tillsammans med sina makar. Vi ska inte göra skillnad på barn och barn.

Sverige har en lagstiftning mot barnäktenskap i syfte att undvika risken för exploatering av barn. Den risken föreligger även för barn som kommer från ett land där barnäktenskap är tillåtet. Utländska barnäktenskap är inte giltiga i Sverige, om det inte finns synnerliga skäl. Varje prövning måste ta sin utgångspunkt i det enskilda barnets rättigheter. Varje barn har samma rättigheter oavsett var de är födda eller hur landets lagar ser ut. Flickor i Sverige har rätt att leva i frihet och har rätt att själva välja sin partner.

Tyvärr vet vi att kunskapen om mänskliga rättigheter ibland är bristfällig i svenska kommuner. I de kommuner där Feministiskt initiativ har mandat ligger därför ökad kunskap om mänskliga rättigheter högt upp på dagordningen. I Stockholm har vi exempelvis inrättat ett råd för mänskliga rättigheter där särskilt sakkunniga experter i mänskliga rättigheter ger staden råd i hur kommunen kan säkerställa att varje kommuninvånare får sina rättigheter tillgodosedda.

Vi har även tagit initiativ till ett särskilt barnrättsprogram och ett jämställdhetsprogram för att värna barnen och kvinnornas rättigheter. Utöver det har vi avsatt totalt 18 miljoner till att stärka arbetet med mänskliga rättigheter och anti-diskriminering i skolan.

Det är viktigt att lyssna på barnen men det är alltid den vuxnas ansvar att göra helhetsbedömningen. Det är den vuxna som måste avgöra om barnet får sin rätt till skydd tillgodosedd i den situation de befinner sig i, oavsett vad barnet själva säger. Barnets åsikter ska tas i beaktande beroende på barnets ålder och mognad.

Feministiskt initiativ kommer aldrig acceptera att utsatta flickor på flykt utnyttjas eller att olika regler ska gälla för barn i Sverige och barn på flykt. Barnkonventionen gäller för alla barn.

Gudrun Schyman, partiledare Feministiskt initiativ
Anna Rantala Bonnier, gruppledare socialnämnden Feministiskt initiativ Stockholm