EU Det råder bostadskris inom hela EU. Det fattas bostäder och de nya som byggs är oöverstigligt dyra för de flesta.

Den 6 mars i år undertecknade 20 europeiska bostadsministrar i Liège i Belgien en deklaration om vikten av ekonomiskt överkomliga, goda och hållbara bostäder för alla invånare i EU och behovet av att skapa gemensamma lösningar och finansiering.

Vår svenska bostadsminister Andreas Carlsson var inte där när detta diskuterades. Sverige har inte heller undertecknat deklarationen och regeringen har inte på någon svensk hemsida ens redovisat att denna viktiga deklaration existerar.

En viktig del i EU:s verktygslåda är europeiska investeringsbanken (EIB). Banken ska använda en stor del av sina lånemedel för klimatanpassning och hållbara städer för kommande generationer. Däri ingår att främja byggande av socialt välfungerande bostäder till överkomliga hyror och priser (”social and affordable housing”).

Det intressanta är att lånet riktas till de allmännyttiga bolagen

Det vill säga en social bostadspolitik med hyror som boende har råd att betala, med hjälp av långsiktiga lån med låga räntor.

Den  23 december 2022 skrevs ett låneavtal om 2,5 miljarder kronor mellan EIB och Stockholms stad för att stödja energieffektiva bostäder.  I debatten om det uteblivna bostadsbyggandet har detta slags lånemöjligheter inte alls lyfts fram.

Lånet ska bidra till att de allmännyttiga bolagen, Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem, kan bygga 1 500 nya moderna klimatvänliga energieffektiva bostäder till överkomliga priser. Enligt bankens eget pressmeddelande ska lånet:

”….. öka beståndet av nya allmännyttiga hyresbostäder i befintliga stadsområden som i Stockholm – en stad som har vuxit snabbt – kommer att förbättra den sociala mixen. Dessa ytterligare 1 500 bostäder kommer främja bostäder till överkomliga priser. De nya byggnaderna och renoveringen av ytterligare 200 bostäder kommer att hjälpa till att ta itu med den komplexa demografiska, sociala och ekonomiska situationen i denna snabbt växande region i Sverige, som är den största och mest ekonomiskt välmående regionen i landet.

Det intressanta är att lånet riktas till de allmännyttiga bolagen. Något som går emot den marknadsliberala bostadspolitik som Sverige bedrivit, inte minst med hänvisning till EU:s konkurrensregler.

Vi hyresgäster har vant oss vid att bostadspolitiken sällan diskuteras öppet inför våra riksdagsval. Att bostadspolitiken inte ges utrymme i EU-valet förvånar inte heller. Men nog borde bostadsfrågorna ges utrymme, särskilt nu när EU så tydligt ändrat sin agenda.

Det var på grund av den allmänna acceptansen av EU:s konkurrensregler som Sverige överlät bostadsbyggandet till marknaden. Det var med hänvisning till EU-regler vår allmännytta övergavs för att drivas med vinst på samma premisser som privata fastighetsbolag.

Det har gått 13 år sen dess och det är dags att gå in i EU-debatten. Om vi har en regering som varken vill bidra med något till den eller anser det meningslöst med gemensamma samtal om hur allas rätt till bostad kan bli verklighet – i så fall är det upp till våra EU-kandidater att våga ta ställning.

Målet, allas rätt till bostad, finns med FN:s globala mål 2030, i vår grundlag och i EU:s sociala pelare. Den 16 april i år anslöt sig alla EU-länder, utom Sverige och Österrike, till målen i den sociala pelaren.

Vår regering anser att de sociala rättigheterna för arbetsmarknaden skulle strida mot ”den svenska modellen”, men fackföreningsrörelsen och partierna till vänster ser ingen fara för att förhandlingsrätten inskränks. Även Sverige måste kunna ställa upp på elementära krav på sociala rättigheter, samtidigt som vi försvarar våra fungerande modeller.

Sverige bör ha nog med råg i ryggen för att våga ”ta tillbaka” vår allmännytta, den som inte hade vinstsyfte.

Det som vi tycker är bra ska lyftas fram i EU. Även hyresgästers röster ska höras.

Sen gäller det också att se till att pengarna som Stockholms stad har lånat av EIB verkligen leder till byggen och renoveringar av lägenheter med rimliga hyror!

Eva Fee, aktiv i Stockholms hyresgästföreningars bostadspolitiska grupp och i Hyresgästföreningen Södermalm

Marie-Louise Folkman, aktiv i Stockholms hyresgästföreningars bostadspolitiska grupp och i Hyresgästföreningen Sydost