Sofia Jarl

Alla partier måste ha politiska svar på frågan om våld mot kvinnor. Vi vill se ett gediget krafttag mot våldet, med satsningar på rättsväsendet, det förebyggande arbetet och även stärkt lagstiftning, skriver Centerkvinnornas förbundsordförande Sofia Jarl.

Våld mot kvinnor är något som berör oss alla. Det drabbar kvinnor i alla delar av världen, i alla åldrar och i alla samhällsklasser. I majoriteten av de fall där kvinnor utsätts för våld är förövaren en man.

Mäns våld mot kvinnor beräknas kosta samhället sex miljarder kronor om året och våldet har beskrivits som ett av landets största folkhälsoproblem av regionpolischef Carin Götblad.

Även om sexuellt våld ofta debatteras och belyses inom kvinnorörelsen och i sociala medier, nu senast i den virala explosionsartade kampanjen #metoo, så är det alltför sällan frågan får tillräckligt med utrymme i de politiska debatterna.

I den senaste partiledardebatten i Agenda nämndes våld mot kvinnor i förbifarten och i riksdagen nämndes det endast en gång. Vi anser att detta måste förändras!

Centerkvinnorna vill se ett gediget krafttag mot våldet.

Det behövs satsningar på rättsväsendet, ökat fokus på det förebyggande arbetet samt stärkt lagstiftning.

  • Skolan spelar en avgörande roll och därför vill vi även se ökad och förbättrad sexualundervisning i skolan.

Genom att vi motarbetar våldet på flera fronter kan vi bidra till att skapa ett samhälle där alla, oavsett könstillhörighet, får leva ett liv fritt från våld.

  • Det är centralt att vi har ett rättsväsende som kan bemöta våldsutsatta med respekt och förståelse.

I den senaste partiledardebatten i Agenda nämndes våld mot kvinnor i förbifarten, i riksdagen endast en gång.

Vi vill därför att regeringen arbetar aktivt för att stärka rättsväsendets kunskap om våld som drabbar kvinnor genom krav på ökad utbildning i frågor gällande sexualbrott samt hedersrelaterat våld och förtyck.

Vi vet att kunskap inom dessa områden är en förutsättning för att nå fram till de utsatta och bygga förtroende så att fler vågar anmäla.

En stor del av det våld som kvinnor utsätts för sker i en nära relation och ofta sker våldet inom hemmet.

Vi vet att en stor del av våldet som sker där skulle kunna förhindras genom ökat civilkurage och mer grannsamverkan med fokus på våld.

  • Vi vill därför att metoden som utvecklats av föreningen Huskurage införs hos såväl privata som kommunala bostadsbolag.

Vi tror att detta är en viktig åtgärd i arbetet med att förebygga det våld mot kvinnor som sker bakom stängda dörrar. Lika självklart som att be en granne sänka volymen sent på kvällen borde det vara för grannar att våga knacka på eller larma polisen vid misstanke om våld.

Inför en Lex-Lotta lagstiftning som innefattar att en haverikommission tillsätts, för att  granska fall där kvinnor dödats av en närstående.

Enligt Brottsförebyggande rådet, BRÅ, mördas varje år 13 kvinnor av män som de haft en nära relation till. I flera av dessa fall har de drabbade tidigare försökt anmäla sin förövare utan att polisen lyckats läsa av situationen och identifiera behovet av stöd.

Detta är ett stort samhälleligt misslyckande. Det är nödvändigt med skärpta åtgärder för hur dessa fall utreds och hanteras.

  •  Vi vill därför införa en Lex Lotta-lagstiftning som innefattar att en haverikommission tillsätts, som har till uppgift att granska de fall där kvinnor dödats av en närstående samt undersöka eventuella brister i ärendehanteringen hos berörda myndigheter.

Vi vill också att en Lex Lotta-lag ska ställa högre krav på myndigheters samverkan vid misstanke om våldsbrott.

Alla partier måste ha politiska svar på frågan om våld mot kvinnor – ett av de mest allvarliga och allomfattande samhällsproblem vi har att hantera.

Sofia Jarl är förbundsordförande för Centerkvinnorna.