Foto: Pixabay

Debatt Regeringens Coronakommission har nu kommit med sin utredning – Äldreomsorgen under pandemin. Krisen i äldreomsorgen är ofattbar. Medborgarnas Coronakommission kräver att äldres rättigheter garanteras.

Det som hänt är en katastrof, större än vad vi kan ta in och förstå. Det som gör det särskilt sorgligt är att detta faktiskt har hänt, aktivt och medvetet, och det fortsätter att hända när det faktiskt inte behöver hända.

Vad vi menar i Medborgarkommissionen är att vi som samhälle måste bestämma oss, äldres rättigheter måste fastställas i lag, ett värdegrundsarbete är helt nödvändigt. Personal och pengar behövs. Mer personal, fler sjuksköterskor, bra arbetsvillkor och ett medicinskt ansvar som är tydligt och tillräckligt.

I Medborgarkommissions äldrerapport finns vittnesmål från välfärdsarbetarnas vardag och berättelser om hur krisen drabbat och drabbar vårdtagarna. Hemtjänstens fullständigt vansinniga och orimliga arbetsscheman. Vårdtagare som tvingats stanna i sängen 12 timmar på grund av utförarens sätt att organisera sin verksamhet.

Äldreomsorgens brister kan inte organiseras bort.

Välfärdens ekonomiska kris, där besparingar kallas för effektiviseringar. En övertro på marknaden, Just in Time och allt det som innefattas i New Public Management (NPM) med idéer från bilfabriken Toyota i Japan.

Detta befästes i lag, Lagen om Valfrihet (LOV). En fri etableringsrätt för privata utförare, som man väljer att kalla vårdval. De äldre vårdtagarna bjuds ut på marknaden till lägstbjudande. Konkurrens istället för samarbete, prestationsbaserad styrning istället för tillit till personalen, dokumentationskrav och standardiserade minutstyrda arbetsmoment.

Att det skulle behövas en coronapandemi och många liv för att avslöja att omsorgen om äldre inte kan göras på samma sätt som att tillverka bilar. Människor är helheter och inte delar. Nu är alla överens att något måste göras, men att det är någon annan som ska göra något och att felet är någon annans. Situationen är särskilt anmärkningsvärd då det inom äldreomsorgen arbetar legitimerade läkare och sjuksköterskor, en legitimation som betyder särskild kompetens och lämplighet som ska säkerställa kvalitet och att liv ska räddas till varje pris.

Var finns etiken och var finns människovärdet? Vi måste återupprätta tilliten, tilliten till att samhället finns där när vi behöver vård och omsorg. Grundläggande är att hälso- och sjukvårdslagen och arbetsmiljölagen gäller även inom äldreomsorgen. Vård ska ges till den som behöver den mest och vård och omsorg kräver yrkeskunnig personal med bra arbetsvillkor.

Regeringens Coronakommissionen har nu presenterat sin äldreutredning (SOU 2020:80). Väl kända och stora brister som vi i Medborgarkommissionen också redogör för i vår äldrerapport. Vi delar utredningens slutsats om att strategin för att särskilt skydda de äldre har misslyckats.

Utifrån den kunskap som nu finns och den katastrofala situationen i landet behövs kraftfulla åtgärder sättas in omgående. Exempelvis mer omfattande skyddsutrustning, testning av personal och vårdtagare inom äldreomsorg, sjukvård och LSS-verksamheter.

Regeringens kommission pekar på den fragmentiserade organisationen och skriver om samarbete och samverkan som åtgärd. Det duger inte. Samarbete och samverkan finns redan i hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen. Organisationsstrukturen med ett otal ansvariga och utförare innebär att ingen tar ansvar för helheten utifrån de äldres perspektiv. Äldreomsorgens brister kan inte organiseras bort. Äldreomsorgens villkor och vem som har ansvaret behöver i grunden förändras och tydliggöras för att ge förutsättningar för en värdig vård och omsorg. Det är det politiska ansvaret för helheten som ska utkrävas.

Äldre personer har rätt till en bra äldreomsorg och rätten att få leva.

Medborgarnas Coronakommission, Temagrupp Äldre

Marianne Berg Ekbom, Peter Lorentzon och Gunnar Lindholm

Om Medborgarnas Coronakommission

Medborgarnas Coronakommission (MCK) undersöker krisens verkningar underifrån. Vårt syfte är att vi ska lära oss inför framtiden för ett tryggare, mer jämlikt och bättre rustat samhälle. Coronapandemin har visat att det finns pengar när det krävs. Men frågan är vem som ska betala, och hur vi ska använda våra gemensamma resurser. Coronapandemin har drabbat vanliga människor. MCK:s olika temagrupper har pratat med välfärdsarbetare, vårdtagare och intervjuat kulturarbetare. Rapporter har skrivits, vi har filmat och webbinarier har anordnats. Vi har fördjupat oss i Skottlands sjukvårdssystem som övergett New Public Management och marknadsstyrningen då detta inte tillgodosåg befolkningen behov. Läs våra rapporter och se våra filmer www.medborgarkommission.se