Lena Östholm Munkberg, Ove Johansson, Eva Bovin, Per Gahrton.

Debatt Efter misslyckandet med att skydda de boende inom äldrevården från corona ska regeringen utreda om det behövs en äldreomsorgslag. Arbetet ska vara klart 2022. Fram tills dess behöver regeringen en plan och svara på ett antal frågor, skriver Gröna Seniorer (MP).  

Omställningens tid är här, men blir det någon ändring. Nya mutationer av covidviruset har upptäckts och Ali Mirazami, professor vid Karolinska Institutet säger att detta virus kommer vi få leva med framöver. Det har blivit tydligt att äldreomsorgen behöver värderas upp, och en ny lag ska nu utredas. Här ställer Gröna Seniorer frågan; Vem kommer att säkra mer pengar till äldreomsorgen?

Coronakommissionen lämnade nu allvarlig kritik mot såväl regeringen som mot regioner och kommuner, inte bara mot det nuvarande styret utan mot styret  under långa tider tillbaka. Enligt Folkhälsomyndigheten har antalet döda i Sverige i covid-19 nu nått över 8 000, i Skåne ligger det på över 600 och cirka 450 av dessa var 70 år eller äldre och cirka 45 % av dem bodde på särskilda boende. Flest smittade finner vi i Skåne och Helsingborg, och nu kommer Skåne bli en av de första regionerna som börjar vaccinera de boende och personalen på äldreboenden.

Regeringen avser utreda en ny äldreomsorgslagstiftning och en förstärkt medicinsk kompetens inom äldreomsorgen. Även en nationell omsorgsplan med jämlika kvalitetskrav, som inom skolan föreslås. Tyvärr kommer det att dröja till juni 2022 innan arbetet är klart. Fram tills dess behöver regeringen en plan.

Resultaten visar tydligt på att vi inte har en jämlik äldreomsorg.

Kostnaden för en plats på ett särskilt boende i Sverige ligger som lägst på ca 700 000 kronor. Coronakomissionen anger att medianvärdet ligger på 900 000 kronor, och detta är också medelvärdet för Skåne.

Medelkostnaden i Sverige för äldreomsorgen som helhet ligger på 240 000 kronor för personer som är 80 år och äldre, Skåne ligger på 225 000 och Helsingborg på 200 000 kronor. Kommissionen har ingen analys på nationell nivå om orsakerna till dessa skillnader, men resultaten visar tydligt på att vi inte har en jämlik äldreomsorg.

Frågan är nu om det krävs ett förstatligande eller om kommuner och regioner kan prioritera om och öka resurserna till äldreomsorgen och den kommunala hälso- och sjukvården. Resurser behövs för frågor som:

  • Läkarresurser till den kommunala hälso- och sjukvården och införande av en medicinskt ansvarig läkare, MAL i kommunerna. Utbildning av fler geriatriker som behövs inom primärvårdens äldremottagningar och på kommunernas särskilda boenden.
  • Kvalitetsgranskning av äldreomsorgen som bör regleras ytterligare, uppföljning av privata och kommunala utförare görs olika i kommunerna. En del kommuner begär endast in svar på frågor medan andra gör spontana, fysiska besök, detta ger ingen jämlik vård. Regelverket behöver stramas upp och bli jämlika.
  • Vårdhygien som ett kvalitetsområde i kommunerna med krav om uppföljning av följsamheten. Det bör inte vara fritt val och idag deltar inte alla kommuner i de nationella mätningarna. Vårdhygien och geriatrik bör lyftas som ett kompetensområde även för chefer och vårdpersonal.
  • Den ökade andelen undersköterskor i kommunerna efter den statliga satsningen Äldreomsorgslyftet. Det är en bra satsning, kompetensen inom äldreomsorgen bör inte helt lämnas till kommunerna. En höjd kompetens behövs inom flera områden som geriatrik, äldres hälsa; digital teknik, akutsjukvård, demens m.m.
  • En ökad andel sjuksköterskor inom den kommunala hälso- och sjukvården behövs Med den ojämlika bemanningstäthet som finns i kommunerna idag blir ingen jämlik vård. Det krävs riktvärden och minimibemanning.

Gröna Seniorer har antagit ett Äldrepolitiskt program med förslag för en trygg och säker äldreomsorg, och flera stämmer väl överens med de lagförslag som regeringen lägger fram. Men som det ser ut idag är det kommuner och regioner som fogar över äldreomsorgens resurser. Ställer regeringen inte tydligare krav agerar kommuner och regioner fortsatt efter egna prioriteringar. Detta håller inte.

Lena Östholm Munkberg, språkrör Gröna Seniorer Skåne (MP)

Ove Johansson, språkrör Gröna Seniorer Skåne (MP) 

Eva Bovin, språkrör Gröna Seniorer Riks (MP)

Per Gahrton, språkrör Gröna Seniorer Riks (MP)