Galina Monsalves Leal (S), Elvir Kazinic (S)

Val2018 Stockholms stora hälsoklyftor visar hur en ojämlik landstingspolitik bidrar till att förstärka orättvisorna, skriver S-politikerna Galina Monsalves Leal och Elvir Kazinic.

En stor del av befolkningen i Stockholm har idag inte tillräckliga möjligheter till en god hälsa, bostad, utbildning och arbete. Moderaterna i Stockholms läns landsting har under tolv års styre prioriterat dyra prestigeprojekt och vårdbolagens intressen framför patienternas och Stockholmarnas behov.

Rapporten om skillnadernas Stockholm visar tydligt hur våra medborgare mår beroende på var de bor.

I Rinkeby-Kista anger 38 procent av männen mellan 18 – 84 år att de har sämre än god hälsa, detta kan jämföras med 16 procent för männen i samma åldersspann i Kungsholmen.

Bland kvinnorna i Rinkeby-Kista uppger 31 procent att de har sämre än god hälsa denna siffra är 22 procent för kvinnor på Kungsholmen. I samma stadsdel bor den största andelen treåringar med kariesskadade tänder.

I Rinkeby-Kista har 13 procent av treåringar kariesskadade tänder, i Kungsholmen är motsvarande siffra mindre än 1 procent.

Vårdvalsmarknaderna innebär framförallt valfrihet för vårdbolagen – inte för patienter.

Andra hälsotillstånd som till exempel depression, ångest, diabetes, KOL (obstruktiv lungsjukdom), fetma och hjärtattacker ökar påtagligt i länet, främst bland kvinnor i socialt utsatta områden.

En viktig prioritet i vårt politiska arbete är vår välfärd. Den svenska modellen beundras internationellt av många men i vårt land präglas den alltmer av att vara en produkt som under de senaste åren ständigt ska vara till försäljning, särskilt inom Stockholms län landsting där den moderatledda alliansen styr tillsamman med stöd av Sverigedemokraterna.

Stockholms län har under ledning av Moderaterna infört 37 vårdvalsmarknader. Vårdvalsmarknaderna innebär att man privatiserar vård och ger vårdbolag fri etableringsrätt utan att ta hänsyn till var i länet de väljer att etablera sig eller vilken typ av vård som behövs. Dessa verksamheter etablerar sig framför allt i centrala delar av Stockholm där invånarna mår som bäst. Nyligen kunde vi läsa i DN att vårdbolaget Aleris väljer att lägga ner delar av sin verksamhet i Järvaområdet.

Ovanstående visar att vi måste arbeta för att få en mer jämlik vård för våra medborgare oavsett klasstillhörighet, bakgrund eller var man bor geografiskt.

Vårdvalsmarknaderna innebär framförallt valfrihet för vårdbolagen – inte för patienter som redan innan vårdmarknadernas införande haft möjlighet att välja vårdgivare.

Vi Socialdemokrater är djupt oroade över den orättvisa fördelningen av vård i Stockholm. Det är oerhörd viktigt att Socialdemokraterna får förtroende att leda Stockholms läns landsting för att återigen införa en jämlik, tillgänglig vård, men det viktigaste av allt, en vård som präglas av kontinuitet och där vi ser hela människan. Vårdsamverkan Stockholm är en modell som bygger på detta och som vi Socialdemokrater vill införa.

Den försämrade folkhälsan och tillgången till sjukvård, inte minst i Järva, har lett till ökade klyftor och hopplöshet.

Problemet i Stockholms läns landsting är inte brist på resurser.

Socialdemokraterna vill satsa resurser på den vård som är närmast invånarna, primärvården. Det vill säga vårdcentraler och husläkarmottagningar. Fram till 2021 vill Socialdemokraterna tillföra 400 miljoner kronor mer än de styrande Moderaterna till primärvården. Det är pengar som kan gå till att anställa mer vårdpersonal, korta väntetiderna samt ge varje patient en egen Vårdansvarig (EVA).

Landstingsmoderaterna har i snart tolv år bedrivit en sjukvårdspolitik som ökar klyftorna i länet – det är dags för en politik som främjar jämlik tillgång till sjukvård och som sätter dina behov framför vårdbolagens intressen.

Den försämrade folkhälsan och tillgången till sjukvård, inte minst i Järva, har lett till ökade klyftor och hopplöshet. Det behövs en ny politisk inriktning i landstinget!
Galina Monsalves Leal (S), ledamot för Socialdemokraterna i Stockholms läns Landsting. Elvir Kazinic (S), ordförande i Rinkeby -Kista stadsdelsnämnd.