Åsa Johansson (ST)

Nyhet Regeringen fortsätter arbetet med att göra om Arbetsförmedlingen i enlighet med januariavtalets anda. Det väcker oro i de fackliga leden på myndigheten. Dagens Arena har intervjuat avdelningsordförande Åsa Johansson (ST).

På en presskonferens den 10:e september presenterade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) ytterligare ett steg i omgörningen av Arbetsförmedlingen.

En ny typ av arbetsförmedlartjänst lades fram, så kallade förmedlingsinsatser, och arbetsmarknadsministern sa att målet är att förmedlingsinsatserna ska utföras av externa leverantörer.

Det är en fortsatt utveckling mot att omforma Arbetsförmedlingen till mer av en beställarorganisation, och detta väcker kritik och oro inom fackförbundet ST.

– Det vi har varit kritiska mot är att Arbetsförmedlingen avlövas och nedmonteras innan det finns ett fungerande alternativ på plats, säger Åsa Johansson, ordförande för ST:s avdelning inom Arbetsförmedlingen.

– Det går så snabbt att vi är rädda för att det kan bli svårt att gå tillbaka. Det kan vara så att vi tappar så mycket kompetens att det inte går att utföra saker i egen regi i de fall där vi skulle behöva göra det. Sedan är vi naturligtvis oroade för våra medlemmar som är osäkra på om det finns någon plats för dem i framtidens arbetsförmedling, fortsätter hon.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark sa under presentationen att syftet med reformen är att pressa tillbaka arbetslösheten. I dag finns många lediga jobb, och samtidigt många arbetslösa, betonade hon.

– Vi ska förbättra matchningen och trycka tillbaka långtidsarbetslösheten. Därför fortsätter vi också att reformera Arbetsförmedlingen. Den behöver på ett mer effektivt sätt än i dag ge stöd till arbetssökande och möjliggöra för fler arbetsgivare att hitta rätt kompetens, sa Eva Nordmark.

Även om systemet med privata utförare av arbetsförmedling succesivt växt under lång tid accelererade utvecklingen med januariavtalet. Regeringspartierna och dess dåvarande samarbetspartier, Centerpartiet och Liberalerna, slog där fast att Arbetsförmedlingen skulle göras om i grunden och det snabbt. Fristående aktörer skulle hjälpa de arbetslösa till jobb i stället för myndighetens arbetsförmedlare.

Myndighetens roll skulle renodlas till att handla om att kontrollera arbetssökande och underleverantörer och att utveckla digital infrastruktur samt att analysera arbetsmarknaden. Den remitterade promemorian ger en bild av att regeringen nu bygger vidare på detta, trots att avtalet fallit.

Myndigheten ska dock gå in som utförare och förmedlare ifall det uppstår vita fläckar på kartan. De ska garantera en fungerande verksamhet i hela landet, underströk arbetsmarknadsministern.

ST:s Åsa Johansson har ännu inte läst hela promemorian och den föreslagna lagtexten, men bedömer att det nya arbetsmarknadspolitiska systemet ligger i linje med det redan sjösatta systemet Krom (Kundval Rusta Och Matcha), den matchningstjänst som infördes i mars 2020.

– Troligtvis kommer detta att ske i enlighet med tankegångarna i Krom, där själva innehållet i tjänsterna ska bestämmas av leverantörerna. Det viktiga är att få resultat, inte hur leverantörerna gör det, säger hon.

I Institutet för arbetsmarknadspolitisk och utbildningspolitisk utvärderings, IFAU:s rapport från april 2021 beskrivs Krom som ett system där myndigheten upphandlar fristående aktörer och att de arbetssökande sedan får välja vilken leverantör som ska hjälpa dem. Ersättningen till leverantörerna utgår sedan till viss del utifrån leverantörens prestation.

Centerpartiets arbetsmarknadspolitiske talesperson Martin Ådahl, som under januariavtalet var en pådrivande kraft i reformarbetet, framhöll nyligen i tidningen Arbetet vad han såg som en av de stora förtjänsterna i Krom-reformen: att en större del av ersättningen till underleverantörerna betalas ut först när utföraren lyckats få en arbetslös att hitta jobb eller studier.

ST är inte övertygade om att systemskiftet leder framåt.

– Det vi har sett är att det inte finns någon evidens om att det privata gör det bättre och ingen evidens för att de gör det sämre heller. Vi tycker att vi kan göra det lika bra. Ibland framförs att våra medlemmar gör ett dåligt jobb, men så är det inte, säger ST:s Åsa Johansson.

Någon effektutvärdering av just Krom finns ännu inte, enligt vad en av IFAU:s rapportförfattare uppger till Dagens Arena. Däremot skriver man i rapporten att forskningen visar att det generellt sett är svårt att utforma ett system inom arbetsmarknadspolitiken där marknadskrafterna kommer till sin rätt och att det saknas kunskap om hur ett system med fristående aktörer bäst ska utformas, i synnerhet vad det gäller ersättningssystem och kontroll.

Åsa Johansson menar att det kan bli svårt att organisatoriskt kombinera AF:s nationella ansvar, med att utförandet ska ske via en mängd aktörer.

– Vi nås av medierapporter om att till exempel restaurangbranschen ropar efter arbetskraft och att det finns behov av arbetskraft i norr. Om nu Arbetsförmedlingen ska ha ett nationellt ansvar för att möta dessa behov måste ju vi ha någon form av verktyg att styra med. När vi var en utförande myndighet kunde vi styra personal inom myndigheten, men vi kan inte styra de fristående aktörerna mot att till exempel jobba mer mot restaurangbranschen.

Kan det inte ske genom privata utförare om incitamenten och kontrollen är rätt, som reformernas förespråkare säger?

– Än så länge har det inte skett i alla fall. Branschorganisationen inom restaurangnäringen har ju uppmanat Arbetsförmedlingen att anvisa folk till dem, men det är inte vi som gör det. Det är de privata aktörerna som ska göra det. Risken är också att man bara matchar lokalt, och att det inte finns någon som styr utifrån ett bredare och större perspektiv. Ett lokalt bolag har ju inte ett nationellt ansvar.

Du säger att ni ”var” en utförande myndighet, i imperfekt. Jobbar ni inte med att förmedla jobb längre?

– Jo, inom till exempel funktionshinderområdet är vi utförande i viss mån och inom de olika garantierna, som jobb och utvecklingsgarantin. Men vi är ganska långt inne i reformeringen redan nu, längre än vad många har förstått och vi har en liten del av det förmedlande uppdraget.

En omtvistad fråga har varit om det är tillåtet för en kommun att vara underleverantör till arbetsförmedlingen. De kommuner som har försökt inom Krom-verksamheten har nämligen fått nej. Här tycker Åsa Johansson att regeringsskrivelsen tydliggör att kommuner kan vara utförare av arbetsförmedlingstjänster.

– Kommunerna nämns i skrivelsen i samband med de andra leverantörerna. Och de kommuner som tidigare ansökt om att vara utförare har inte fått nej för att de varit kommuner, utan för att de inte har uppfyllt de specifika kraven.