Bild: Flickr/Lo Sverige, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.

Vinstutredning LO och Kommunal är positiva till ett vinsttak medan Läkarförbundet menar att förslaget i praktiken innebär ett vinststopp. Dagens Arena har sammanfattat fackens remissvar.

LO ställer sig positiva till vinsttaket som föreslås i Utredningen Ordning och reda i välfärden, och bedömer att det är väl avvägt och genomförbart. »Marknadstänkandet skapar en kostnadsjakt som leder till allvarliga kvalitetsbrister där brukarna ofta är i beroendeställning. Att stoppa vinstdriften i välfärdssektorn är viktigt inte minst för att stärka tilltron till välfärdsstaten«, skriver LO.

Även Kommunal berömmer utredningen och vill att förslagen ska genomföras så snart som möjligt. »Kommunal bedömer att det inte är möjligt att genom hårdare kvalitetsreglering fullt ut åtgärda de problem som vinstdriften leder till. Redan idag ser förbundet hur en ökad kontroll av de vinstdrivande företagen leder till en oönskad detaljreglering av medlemmarnas arbete. Ytterst bottnar dock problemet i välfärdstjänsternas särart. Förbundet anser därför att en vinstbegränsningsreglering är nödvändig.«

Förbundet anser också att bemanningsföretag som hyr ut anställda till välfärden ska omfattas av tillståndsplikt – annars riskerar vinstbegränsningen att kringgås.

TCO, å sin sida, avstyrker förslaget om ett vinsttak.

»Att reglera nivån på överskott innebär ingen garanti för varken högre kvalitet eller bättre arbetsvillkor«, skriver de.

Lärarförbundet skriver att man ställer sig »tveksamma till om den föreslagna modellen är den viktigaste vägen att välja, inte minst då den inte garanterar att resurserna går till de elever som har störst behov av dem.«

Lärarnas Riksförbund anser å andra sidan att förslaget om vinstreglering för skolan är ett steg i rätt riktning och föreslår att aktiebolag på sikt fasas ut från skolsektorn.

Att reglera uttaget av vinst löser i sig inte heller några kvalitetsbrister.

Fackförbundet Vision frågar sig om problemen i välfärden verkligen orsakas av företagens vinster och pekar på att den forskning som finns i utredningen inte visar på några signifikanta skillnader i kvalitet mellan privata och offentliga aktörer.

»Att reglera nivåer på utdelning i förhållande till omsättning eller kapital är inte lämpligt, bland annat eftersom olika verksamheter har väldigt olika karaktär, kapitalbehov och risknivå. En utdelningsreglering skulle dessutom vara relativt enkel att kringgå, inte minst för större organisationer. Att reglera uttaget av vinst löser i sig inte heller några kvalitetsbrister.«

Läkarförbundet avstyrker förslaget om ett vinsttak som man menar i princip är ett vinststopp. Förslaget »leder till mycket stor osäkerhet och en så oförutsägbar ekonomi att det inte kommer att anses vara mödan och riskerna värt att driva privat sjukvård«, skriver man. Vinsttaket skulle därmed också drabba de patienter som exempelvis valt att lista sig på en privat vårdcentral.

Även Sveriges Arbetsterapeuter ser inga skäl att begränsa vinstuttaget.

»Så länge en privat utförare säkerställer en verksamhet av hög kvalitet, med goda villkor för medarbetarna, t.ex. i form av en bra arbetsmiljö och en god kompetensutveckling, så finns det inga hållbara skäl att begränsa vinstuttaget«, skriver man.

Saco skriver i sin tur att man  »inte ställning i frågan om vinstbegränsningar för offentligt finansierade välfärdstjänster som utförs i privat regi.«

Fotnot: Totalt har 15 000 remissvar kommit in till utredningen.