Lena Micko. Bilder: Pixabay och Kristian Pohl

automatisering En ny utredning föreslår att kommuner enklare ska kunna fatta beslut med automatiserade processer. Det här kommer att avlasta kommunerna och göra arbetet mer effektiv, säger Lena Micko. Men när det gäller försörjningsstöd har robotiseringen fått kritik.

 Nu kan kommuner snart komma att lägga ut beslutsfattande på en algoritm eller robot i mycket högre utsträckning. En utredning som lämnades över till civilminister Lena Micko (S) för ett par veckor sedan (SOU 2021:16) föreslår nämligen att kommunallagen skrivs om på ett sätt som gör det lättare att införa automatisering.

I kommunallagen anges i dag att kommunala beslut ska fattas av en folkvald politiker, eller av en tjänsteman som politikern har delegerat ansvaret till. Det här skiljer kommuner från vad som gäller för staten, som på ett helt annat sätt har möjlighet att fatta beslut automatiserat.

Lena Micko säger till Dagens Arena att det är viktigt att den här möjligheten nu föreslås ges även till kommuner, och det har funnits ett tryck från SKR om att kunna få till den här lagändringen.

– Jag tänker att det här kommer att handla om ärenden där förutsättningarna är givna eller inte. Om de inte är det är det svårare att kunna automatisera. Men bara det är ju en god hjälp, eftersom vi har så mycket rutinärenden. Så det här kan hjälpa till att effektivisera på ett bra sätt, säger Lena Micko.

Läs också: Tveeggat när socialsekreterare ersätts av robotar

Bland typer av ärenden som kan lämpa sig för automatiserat beslutsfattande nämner hon beslut om plats på skola och förskola, delar av bygglovsprocessen, men också beslut som socialtjänsten fattar. Hon vänder sig emot att ”effektivisering” bara skulle handla om att dra ned och spara pengar.

– Det handlar om att ge ett handlingsutrymme för att hinna med att göra de uppgifter vi är satta att ansvara för inom socialtjänsten; att människor får hjälp till självhjälp. Det är också därför vi har en välfärdskommission mellan staten och kommunsektorn för att se hur vi kan förändra våra arbetssätt. Digitaliseringen har inneburit otroligt stora möjligheter men potentialen har inte fullt ut tagits tillvara.

Bland olika former av beslut som redan har automatiserats, i alla fall till viss del, i en del kommuner, har automatisering inom handläggning försörjningsstöd fått mycket uppmärksamhet. År 2019 hade 16 kommuner infört viss automatisering inom försörjningsstöd, men bara en – Trelleborg – hade gått så långt som att låta algoritmen fatta det slutgiltiga beslutet.

Fackförbundet Akademikerförbundet SSR drev för ett par år sedan en process för att få ut information om hur algoritmen hos Trelleborgs socialtjänst fungerade, vilket slutligen ledde till att de JO-anmälde kommunen. SSR lyft vikten av transparens när offentlig handläggning automatiseras.

Ser civilminister Lena Micko några hinder vad gäller att automatisera beslut om försörjningsstöd?

– Jag vill inte kommentera det, men jag kan säga att vi arbetade mycket automatisering i Linköping under min tid som kommunalråd, och hade goda erfarenheter av det. Men nu har jag att ta hänsyn till hela landet, och det finns olika erfarenheter och då får man väl lyssna till dem

På frågan om hon ser några andra möjliga risker med att kommuner kommer att lägga ut allt mer beslutsfattande på robotar, svarar hon att rättssäkerheten är viktig.

– Utredningen menar att det är viktigt att det här ska ske på ett rättssäkert sätt, och det gäller alla beslut som fattas. Det är, tycker jag, viktigt att understryka att nämnden ifråga som har att ta ställning till automatiserat beslutsfattande behöver säkerställa att verksamheten bedrivs enligt gällande rätt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att man tar hänsyn till att beslut kan överklagas, säger Lena Micko.