Stockholms tingsrätt, Niklas Selberg. Bilder: Wikimedia commons och Lunds universitet.

SD Stockholms tingsrätt slår fast att det var fel av Transport att utesluta en aktiv SD-politiker som medlem. Men arbetsrättsforskaren Niklas Selberg har stora invändningar mot domen, och tror att den kommer att ändras av hovrätten.

 I dag föll domen i Stockholms tingsrätt i målet där en förtroendevald SD-politiker, Mats Fredlund, stämt fackförbundet Transport efter att han uteslutits ur förbundet.

Transport har sedan många år uteslutit medlemmar med förtroendeuppdrag för SD, efter beslut i förbundet om att SD:s politik inte är förenlig med förbundets stadgar. I grunden handlar det om en syn på alla människors lika värde, som Transport inte anser är förenlig med att vara aktiv politiskt för Sverigedemokraterna.

Stockholms tingsrätt kommer fram till att uteslutningen var ogiltig, eftersom Transport – som man menar har bevisbördan – inte lyckats bevisa att SD-politikern brutit mot förbundets stadgar.

Den här slutsatsen kommer rätten fram till genom att ställa vad Transport anfört om sin syn på Sverigedemokraterna, mot det partiet självt anför – bland annat genom att låta partiets riksdagsledamot och författare till SD:s principprogram, Mattias Karlsson, vittna i rätten.

Transport anför en skrivning om »nedärvd essens« i SD:s principprogram från 2011 som ett bevis på att partiet gör skillnad på människor utifrån etnisk bakgrund. Dessutom pekar man på flera olika rasistiska uttalanden från enskilda SD-företrädare.

Mats Fredlund, genom bland annat Mattias Karlssons vittnesmål, hävdar att partiet har nolltolerans mot rasism och att skrivningen om »nedärvd essens« inte har med etniskt ursprung att göra utan handlar om att människor har olika behov. SD menar dessutom att skrivningen är struken ur senare versionen av principprogrammet.

Genom att väga de här olika inlagorna mot varandra kommer rätten fram till att Transport inte kunnat bevisa att ett förtroendeuppdrag i SD strider mot förbundets stadgar och principen om alla människors lika värde. Bland annat menar rätten att de uttalanden av SD-företrädare som Transport lyft fram, kommer från företrädare av oklar och ofta svag anknytning till Sverigedemokraterna, som exempelvis en kandidat till kyrkofullmäktige.

Lars Mikaelsson, förbundssekreterare på Transport uttrycker besvikelse över domen, och säger att de behöver analysera den vidare.

– Rätten går in och tolkar våra stadgar,  det är vissa delar som vi känner oss lite tveksamma till. Om man ska analysera djupare så finns det ju fler som i framtiden riskerar uteslutningar. Jag tänker på extrema grupper som NMR-medlemmar: får vi inte utesluta dem heller?

Han tillägger att Transports stadgar, som ligger till grund för uteslutningen av Mats Fredlund, är väl förankrade och processade på olika beslutsnivåer, och att de har sitt ursprung i medlemmars motioner.

– Man kan ju dra slutsatsen att vi inte har rätt att tolka det vi själva har bestämt. Då tänker jag på alla andra föreningar, det kan tydligen påverka dem med. Men ingen har ju uteslutit så många medlemmar som SD själva, säger Lars Mikaelsson.

Kommer ni överklaga?

– Det har vi inte bestämt oss för ännu, det är för tidigt att säga.

Får det här er att fundera på om ni måste ändra era stadgar?

– Många av våra medlemmar lär ju inte ändra sitt tyckande, däremot lär det säkert vara så att vi får ändra vårt hanterande.

Niklas Selberg, universitetslektor i juridik, inriktad på arbetsrätt, vid Lunds universitet, reagerar med stor förvåning på domen.

– Det är en skräll – absolut. Domen kommer sannolikt att överklagas från båda parterna, och jag tror att hovrätten kommer att ändra den, säger Niklas Selberg.

Medan Transport förlorade ifråga om uteslutningen, fick SD-politikern inte det skadestånd på 100 000 kronor som han begärt.

Niklas Selberg har invändningar på flera punkter mot hur domstolen har resonerat för att komma fram till sin slutsats. Först och främst slår han fast att i sakfrågan – det vill säga vad som har hänt – finns ingen oenighet mellan Transport och Mats Fredlund. Domen handlar istället om en rättslig bedömning av två olika ideella föreningar: dels Sverigedemokraterna, dels Transports stadgar, som sedan ska jämföras mot varandra.

– Där tycker jag att tingsrättens dom är problematisk, den är inte bra.

Tingsrättens slutsats om vilken typ av förening ett fackförbund är är helt felaktig, menar Niklas Selberg.

– Tingsrätten gör för det första en parallell mellan fackförbund och ekonomiska föreningar. Efter att ha åberopat en HD-dom som rör en ekonomisk förening kommer den fram till att Transports stadgar ska tolkas objektivt och efter sin ordalydelse. Jag menar att det snarast är tvärtom: att förbundets stadgar ska tolkas subjektivt och enligt medlemmarnas avsikter när de tog fram dem.

Niklas Selberg menar att jämförelsen med en ekonomisk förening landar fel, eftersom den typen av sammanslutning är reglerad i detalj och har ett helt annat syfte än en ideell förening.

– Det finns lagstiftning om ekonomiska föreningar, men det finns ingen om ideella föreningar, som fackföreningar. Av det ska man dra slutsatsen att staten menar att det i hög grad är upp till medlemmarna att själva besluta om sin förening.

Ett annat problem med domen, är enligt Niklas Selberg att den bygger på en förlegad syn på fackföreningar. Det här kan hänga ihop med att det finns väldigt få exempel på liknande, tidigare fall.

– Man åberopar rättsfall från 1930-talet och böcker från början av 1970-talet. På den tiden blev man i princip hindrad att få ett jobb alls om man inte var medlem i ett fack. Det är helt annorlunda mot hur det ser ut idag. Genom att utgå från de här källorna överdriver man betydelsen av fackmedlemskapet, säger Niklas Selberg.

Det här får betydelse på så sätt att tingsrätten tolkar uteslutningen av Mats Fredlund som långt allvarligare för honom än den egentligen är. Transport anför till exempel i domstolen att arbetstagare som inte är fackligt anslutna, i stort sett omfattas av alla kollektivavtalade förmåner på arbetsplatsen ändå.

– Mot bakgrund av synen på hur man ska tolka Transports stadgar kommer domstolen fram till att den enda uteslutningsgrund man kan tänka sig, skulle vara att en medlem aktivt engagerar sig emot FN:s stadga om de mänskliga rättigheterna om att alla människor är lika mycket värda. Då har man i princip avskaffat möjligheten att utesluta någon. För enda grunden är då att man hittar någon som tydligt argumenterar för att människor är olika värda beroende på deras hudfärg.

Det här är en orimligt snäv syn på vad rasism är, menar Niklas Selberg.

– Det är uppenbart att Transport har en annan och mer inkluderande förståelse av vad främlingsfientlighet och rasism är. Jag uppfattar tingsrätten som helt verklighetsfrämmande.

Han tycker också att domstolen visar på olika sätt att se på de två parternas utsagor.

– Transport intervjuar sina företrädare i rätten, där de berättar att man explicit ville utesluta SD-medlemmar genom sina förbundsstadgar – då säger domstolen, det är inte avgörande, vi ska göra en objektiv tolkning. Men sedan kommer Mattias Karlsson och säger »vi är inte rasister«, och då säger domstolen okej. SD får äga sin tolkning av den egna organisationen, men inte facket.

Domstolen har valt att ogiltigförklara Transports uteslutning av Mats Fredlund genom att tolka förbundets stadgar. Därmed berör man inte frågan som skulle ställts i nästa led: huruvida Fredlunds föreningsfrihet kränkts genom att han inte fick vara med i Transport. Kan domen ändå tolkas som att den påverkar föreningsfriheten? Det tycker inte Niklas Selberg, eftersom föreningsfrihet dels handlar om att staten inte får hindra någon att gå med i en förening, och inte kan tvinga någon att välja ett visst fackförbund framför ett annat, dels om att arbetsgivare inte får säga upp någon för att den engagerar sig fackligt.

Däremot innebär den inte att vem som helst får vara med i vilken förening den vill.

– Mattias Karlsson pratar om att de utesluter de som är rasister: så då ska de få göra det men Transport har inte rätt att göra det?

Han tycker också att man kan ställa Transports medlemmars önskan att utesluta SD-politiker mot Mats Fredlunds frihet att vara med i fackförbundet:

– Och nu har tingsrätten bestämt att Mats Fredlunds frihet är viktigare.

Avslutningsvis pekar Niklas Selberg på att domstolens resonemang i delen om uteslutningen inte helt hänger ihop med delen som rör skadeståndet. I den första hänvisar man till fackmedlemsskap som något väldigt viktigt för individen, medan man i skadeståndsdelen hävdar att uteslutningen inte skadat Mats Fredlund på något sätt som kan medföra skadestånd, säger han.

– Staten har genom tingsrätten gjort ett rätt långtgående ingrepp genom i en ideell förenings självbestämmande. Det är problematiskt att domstolen är beredd att på det här sättet inskränka Transports demokratiskt beslutade definition av rasism.