Bild: News Øresund - Peter Mulvany
Bild: News Øresund - Peter Mulvany

Regeringsbildning S-ledaren Löfven  har inte gjort någon hemlighet att han gärna ser ett blocköverskridande samarbete med Centerns Lööf och Liberalernas Björklund. Men är det möjligt? I arbetsrättsfrågorna tycker partierna som skulle ingå i en mittenregering bara lika på en enda punkt. 

Både Centerpartiet och Socialdemokraterna har fört fram idén  att de, på något sätt, ska ingå i samma regering. Centerpartiet vill se en alliansregering som får stöd av S, och S vill se en mittenregering med C, L och MP, med stöd av V.

Stefan Löfven, som sedan i måndags haft i uppdrag att sondera möjligheterna för honom att bilda regering, gjorde redan innan valet klart att han gärna ser ett mittensamarbete med Centerpartiet och Liberalerna.

För att en S-regering ska få majoritet i riksdagen behövs, utöver MP:s och V:s mandat, bara Centerpartiets mandat, men politiska kännare tror att Centern och Liberalerna kommer vilja hålla ihop som ett liberalt block i mitten. Det är därför troligt att ett blocköverskridande samarbete där både Centern och Liberalerna ingår är vad Löfven kommer att försöka förhandla sig till.

Den tydligaste stötestenen är den om arbetsrätten. Under måndagens presskonferensen när Stefan Löfven bekräftade att han fått frågan att sondera för att bilda regering öppnade han för att blocköverskridande kompromisser skulle kunna innefatta arbetsrätten

– Det finns goda möjligheter att både tillgodose det svenska näringslivets behov av flexibilitet att hantera upp- och nedgångar, med det behov den enskilda löntagaren har att känna trygghet på arbetsmarknaden, sade Löfven.

Men skillnaderna mellan S, MP, V och C och L är stora.

Källa: Arena Idés arbetsmarknadspolitiska rapport 2018

 

Centerpartiet gick till val på att luckra upp turordningsreglerna och utöka undantaget från två personer på företag med upp till 10 anställda, till att »i ett första steg« undanta alla företag med upp till 50 anställda från turordningsreglerna.

Liberalerna vill även de förändra turordningsreglerna. De vill att fem personer på företag med maximalt 50 anställda ska undantas.

Läs mer: Tvåundantaget splittrar fackförbunden

Läs mer: Turordning: 8 av 10 AD-domar döms till arbetsgivarnas fördel

De båda partierna säger fortsatt ja till allmän visstid, möjligheten till hyvling, nej till parternas överenskomna etableringsjobb och ja till den egna påkomna anställningsformen inträdesjobb.

Såväl C som L vill lägga ner arbetsförmedlingen i dess nuvarande form. Men även mellan C och L finns det olika hållning i viktiga arbetsrättsliga frågor. Exempelvis rätten till heltid.

Visserligen vill inget av allianspartierna använda lagstiftning för att få bort ofrivilliga deltider i arbetslivet. Men Centern har uttryckligt sagt nej till att lagstifta att heltid ska vara norm i arbetslivet. Partiet har inte heller förordat någon annan strategi för att minska antalet ofrivilliga deltider.

Framförallt Liberalerna betonar att normen bör vara rätt till heltid, men att detta ska förverkligas genom att kommuner och landsting försöker få bort ofrivilliga deltider.

– Centerpartiet står mest till höger av alla partierna i riksdagen. Det är ett stort gap mellan C och S. Det gapet ökade inför valet 2018. S har gått i motsatt riktning och säger exempelvis tydligt nej till allmän visstid, samtidigt som C har gått åt andra hållet, säger Mats Wingborg, journalist och utredare.

I en rapport för Arena Idé granskade Wingborg de åtta partiernas politik i arbetsrättsliga frågor inför valet 2018.

Enligt Mats Wingborg har Liberalerna spelat en viktig roll för arbetsrätten inom alliansen då partiet haft en »mer modest« hållning i frågorna. Han tror att Centerpartiet, även i en alliansregering, hade fått svårt att få igenom sina förslag.

Den fråga som Mats Wingborg möjligen tror att Socialdemokraterna kan vara villiga att förhandla om är den om Arbetsförmedlingen.

–De kan nog tänka sig vissa reformer, även om det inte är troligt att de säger ja till Centern och Liberalernas förslag om att den offentliga Arbetsförmedlingen inte ska förmedla några jobb alls. Däremot tror jag det blir tvärt nej i frågan om sänkta ingångslöner.

Frågan om nej till allmän visstid kan tänkas bli svår att få igenom eftersom att det finns en så stor parlamentarisk majoritet för att den anställningsformen ska fortsatt få finnas kvar.

Mats Wingborg konstaterar att ett mittensamarbete är osannolikt. Skulle han spekulera kring hur ett eventuellt mittensamarbete skulle se ut tror han att Socialdemokraternas strategi skulle kunna bli att lämna mycket till parterna att komma överens om.

Det är visserligen inte helt problemfritt heller. Han tar strejkrättsförslaget och etableringsjobben som exempel.

– Centern och Liberalerna vill gå vidare med inträdesjobb, trots att parterna kommit överens om en anställningsform som är billigare och som får fler i arbete. Strejkrättsförslaget har Vänsterpartiet sagt nej till, säger Mats Wingborg.

Även om Vänsterpartiets stöd räknas bort ur en mittenregering så är de resterande partierna bara överens om en enda fråga: den om konflikträtten.

Så väl S och MP som C och L ställer sig bakom parternas förslag. Även om C och L sagt att de också vill se »en proportionalitetsprincip«, vilket innebär att det måste finnas en rimlig proportion mellan mål och tillgripna medel i en konflikt.

Läs mer: Val 2018: Det här vill partierna i arbetsmarknadsfrågorna

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson uppgav efter valet att han tror att en mittenregering är det mest troliga, men att han är orolig för att ett sådant samarbete skulle leda till försämringar i arbetsrätten.

– Jag tycker att utrymmet för att göra försämringar är … jag ska inte säga noll, men väldigt, väldigt begränsat. Sedan alliansregeringen har vi redan en av världens mest liberala arbetsrätter, sade Thorwaldsson då.

Däremot är LO inte helt främmande inför överenskommelser kring skattepolitiken.

– Till exempel när det gäller skatteväxling kan vi tänka oss en växling mellan kapital och inkomstskatter, som C verkar kunna vara med på. Samt ett skattehöjningsstopp för de kommuner med högst kommunalskatt, sade Karl-Petter Thorwaldsson.

Läs mer: S-röster & fack om mittenregering: Rör inte LAS!

Läs mer: Facken: Rättspraxis har blivit hårdare