Det finns fortfarande risk för att personer utnyttjar samåkningsplattformar till något som inte har med samåkning att göra, skriver Peter Norman, förbundsordförande och Claudio Skubla, förbundsdirektör.

Igår onsdag presenterades taxiutredningen vars syfte var att undersöka om taxilagstiftningen behöver förändras till följd av digitaliseringen. Efter problemen med nya taxiappar som lett till svartåkande och skattefusk har många väntat på vad utredningen skulle komma fram till.

Svenska Taxiförbundet tycker att utredningen kommit fram till bra avvägningar i de flesta frågor. Vi tycker det är särskilt viktigt att digitaliseringen välkomnas utan att man öppnar upp för skattefusk, vilket vi tyvärr sett exempel på. Det är därför glädjande att utredaren lyfter fram principerna om sund konkurrens och goda möjligheter till skattekontroll.

I linje med detta slår utredaren också fast att det inte längre ska vara möjligt att få dispens från kravet på kassaregister i taxibilar (taxameter). Tack vare obligatoriskt krav på kassaregister i kombination med kommande regler om automatisk tömning av uppgifter till Skatteverket kommer Sverige att fortsätta ha en bra skattekontroll inom taxinäringen. Det gynnar åkare som följer lagar och regler.

De nya taxiplattformarna har efterlyst en lösning där man kan slippa taxameter men ändå ingå i regelsystemet för taxi. Utredarens lösning med beställningscentraler innebär i praktiken att staten ställer sig teknikneutral i frågan om kassaregister. Antingen har taxibilar taxameter som rapporterar uppgifter till en redovisningscentral eller har taxibilar annan motsvarande utrustning som rapporterar till en beställningscentral. Det senare alternativet tillgodoser efterfrågan från de nya taxiplattformarna. I båda fallen gäller dock tydliga och likvärdiga krav på uppgiftsskyldighet, skattekontroll, taxitrafiktillstånd och taxiförarlegitimation.

Den del där utredningen framstår som mindre färdigtänkt är frågan om samåkning. Tack vare digitala tjänster öppnas nya möjligheter till samåkning, vilket kan ge effektivare och billigare transporter samt minska miljöpåverkan. Även när det gäller samåkning är det dock viktigt att man gör förändringar utan att reglerna kan missbrukas av illvilliga aktörer som vill använda digitala samåkningstjänster som en täckmantel för svartåkning.

Utredaren har gjort en bra principiell avvägning genom att göra en tydlig uppdelning mellan samåkning och taxitrafik. Om föraren får ersättning för arbetet är det taxitrafik, vilket kräver taxitrafiktillstånd och taxiförarlegitimation enligt dagens lagstiftning.

Det problematiska är dock inte principerna utan vad förslaget leder till i praktiken när personer som inte delar lagstiftarens intentioner börjar leta efter kryphål och svagheter i regelverket. Här har utredaren varit otydlig när det gäller vilka fordonskostnader som får ingå i ersättningen till föraren och hur höga dessa kostnader får vara. När det gäller samåkning mellan personer som är obekanta med varandra är utredaren också otydlig med hur stor kostnad som kan accepteras för den tjänst som förmedlat kontakten mellan personerna.

Det är bra med samåkning även mellan personer som inte känner varandra, men ett problem kan vara att det öppnar för svartåkare att åka runt med passagerare på stan om det saknas kontrollmöjligheter för polisen. Fel personer kan alltså utnyttja samåkningsplattformarna till något som inte har med samåkning att göra. Tyvärr har utredaren på denna punkt släppt ansvaret genom att föreslå att det inte ska införas tillstånds- eller anmälningsplikt för samåkningsplattformar. Det ska inte heller finnas något ansvar för förmedlare av samåkning att motverka att plattformarna utnyttjas för olaglig taxitrafik.

Slutsatsen är att det kommer att saknas kontrollmöjligheter för polisen. Det var tack vare kontrollmöjligheter som polisen effektivt kunde bidra till att stoppa den våg av skattefusk som nyligen följde i spåren av vissa taxiappar.

I ett större perspektiv kan man säga att utredaren gjort en bra insats och att förslagen totalt sett bidrar till ett tydligt och bra regelverk för en sund taxinäring. Men när det gäller frågan om förmedling av samåkning är förslagen inte tillräckligt genomtänkta. Här behövs mer arbete innan ett bra regelverk är på plats!

Peter Norman, förbundsordförande, Svenska Taxiförbundet
Claudio Skubla, förbundsdirektör, Svenska Taxiförbundet