Kerstin Neld och Helle Klein

debatt Medlems- och organisationstidskrifter är momsbefriade sedan 50 år. Nu menar Skatteverket att deras bilagor ska momsbeläggas. Det vore förödande för dessa tidskrifter och dessutom innebära sämre möjlighet för medlemmarna att ta del av information, skriver Helle Klein och Kerstin Neld.

Den 1 juli i år sänks digitalmomsen från 25 till 6 procent. Beslutet innebär att digitala tidningar och tidskrifter får samma momssats som papperstidningen. Det är ett aktivt politiskt beslut som tagits på grund av en oro för journalistikens framtid. Finansminister Magdalena Andersson var mycket nöjd med att regeringen klubbade beslutet i mitten på mars. I en intervju med tidningen Journalisten sade hon att beslutet är viktigt eftersom fria, granskande medier behövs. Momsfrågan är angelägen eftersom storleken på momsen avgör om hårt utsatta branscher som är viktiga för demokratin kan överleva. Staten har också ansett att det fria föreningslivet och dess medlemstidningar bör värnas. Därför togs redan 1959 ett politiskt beslut om att medlems-och organisationstidskrifterna ska vara momsbefriade.

Beslutet om momsbefrielse togs i en tid då politikerna värnade om folkrörelsernas möjligheter att ge kunskap till sina medlemmar. Det var organisationstidskrifterna som gjorde det möjligt för medlemmarna att öka sin kunskap. Det ansågs viktigt för att medborgarna fullt ut skulle kunna delta i samhällsdebatten och på så sätt stärka demokratin. Momsbefrielsen gjorde det också möjligt för dem att bedriva sin kärnverksamhet gentemot de egna medlemmarna.

I en proposition från 1973 upprepas den för medlems- och organisationstidskrifterna så viktiga momsbefrielsen och här framgår också tydligt att momsbefrielsen gäller all annonsering i de berörda tidskrifterna, det vill säga både annonser i tidningen och bilagor.

Kanske är det okunskapen och historielösheten hos beslutsfattarna på Skatteverket i denna fråga som riskerar att underminera en redan hårt ansatt bransch.

I dag är tidskrifternas tillvaro mycket ansträngd på grund av svikande annonsintäkter. De fria medierna hotas av både dålig ekonomi och auktoritära ledare i USA och Europa som gör allt för att undergräva förtroendet för journalistiken. Inom EU insåg politikerna det orimliga i att den digitala momsen skulle se annorlunda ut än momsen för papperstidningar. Genom politiska beslut förändrade man momsen eftersom man insåg att tidskrifter är viktiga för demokratin och att intäkterna är viktiga för att tidningar och tidskrifter ska kunna fortsätta att finnas. Omvänt leder mindre intäkter till att fler tidningar tvingas upphöra med sin utgivning samt till att många journalister riskerar att förlora sitt arbete vilket i förlängningen är ett hot mot demokratin. Momsfrågan är därför politisk.

Nu menar Skatteverket att bilagor hos Kommunalarbetaren ska momsbeläggas. Det påverkar också de övriga tidskrifterna i LO Mediehus där Kommunalarbetaren ingår.  Man menar att bilagorna inte är en del av tidningen och att en annons i en bilaga ska momsbeläggas – till skillnad från om samma annons publiceras i själva tidningen. Beslutet har överklagats, men om det vinner laga kraft riskerar det att ytterligare försvåra för en redan utsatt bransch då ideella organisationer som annonserar inte får dra av moms. Går beslutet igenom berörs många medlems- och organisationstidningar i landet. Det innebär att viktig information i bilageform inte längre kommer att publiceras i dem. Då ideella organisationer inte får dra av moms blir höjningen av momsen spiken i kistan för de fackliga avdelningar och förbund som vill annonsera genom bilagor.

Branchorganisationen Sveriges Tidskrifter har i dag närmare 170 medlemmar som är medlems- och organisationstidskrifter och som riskerar att beröras om beslutet att momsbelägga bilagor vinner laga kraft. Det vore förödande för dessa tidskrifter om deras bilagor ska momsbeläggas. Det skulle innebära ett betydande intäktstapp och en sämre möjlighet för medlemmarna att ta del av information. Kanske är det okunskapen och historielösheten hos beslutsfattarna på Skatteverket i denna fråga som riskerar att underminera en redan hårt ansatt bransch. Ett sådant beslut skulle också gå stick i stäv med hela tanken bakom beslutet om digitalmomsen. Vi hoppas att kunskap i denna fråga ska få Skatteverket att tänka om och att momsbefrielsen ska fortsätta att gälla. Staten kan inte å ena sidan säga sig vilja värna den ideella sektorn och dess tidningar och å andra sidan via Skatteverket plötsligt ändra en momspraxis som gällt alltsedan 1960-talet.

 

Helle Klein
Publisher Dagens Arbete
Ordförande Sveriges Tidskrifter

Kerstin Neld
Vd Sveriges Tidskrifter