Emilia Bjuggren, Andreas Sjöö och Joakim Sandell,

slutreplik Välfärden och klimatomställningen kan inte vänta. Det krävs stora investeringar nu och det behövs ett reformerat finanspolitiskt ramverk för att bedriva en politik som mäktar med dessa utmaningar, svarar Emilia Bjuggren, Joakim Sandell och Andreas Sjöö.

De senaste två åren har det på ett smärtsamt sätt blivit uppenbart hur underfinansierad svensk välfärd är. Vi är i akut behov av fler anställda i vård och omsorg och de som arbetar där idag behöver få bättre villkor. På samma sätt råder det nu i princip konsensus kring att vi måste komma åt inte bara den organiserade brottsligheten utan också den grogrund som finns för att rekrytera allt yngre personer in i kriminell verksamhet. Det kräver resurser till riktade insatser, men också ett starkare samhälle i grunden. Till dessa akuta behov tillkommer den klimatomställning vi står inför och som, om den ska genomföras på ett rättvist och socialt hållbart sätt, kommer kräva investeringar i såväl människor som infrastruktur.

Mot den bakgrunden är det bra att det råder en bred enighet inom det Socialdemokratiska partiet om vikten av full sysselsättning, hållbar tillväxt, balansmål, en stor skattereform, höjda kapitalskatter, samt fortsatta höga ambitioner för välfärd och klimatomställning. Samtidigt är det uppenbart att våra partikamrater i Stockholms län inte vill ta sig an vår tids stora utmaningar med den kraft som skulle behövas. I sin replik hänvisar de till att vi inte kan öka lånefinansieringen av tre anledningar. Låt oss bemöta dessa.

  • Med välriktade investeringar växer ekonomin.

Sverige har sedan 1970-talet haft trendmässigt fallande investeringskvoter. Vi har alltså investerat allt mindre i bostäder, vägar och järnvägar. Det ger mer pengar i kassan – men sänker värdet på vårt samlade gemensamma kapital. Gör man tvärtom och investerar i infrastruktur som driver på tillväxten så växer hela ekonomin. När ekonomin växer så minskar skuldkvoten, även utan någon avbetalning. Redan idag är det tydligt definierat vad som avses med en investering i såväl budgetlagen som i den av Ekonomistyrningsverket utgivna årsredovisning för staten: En utgift för anläggningstillgångar. Ingen föreslår en förändring av de reglerna.

  • Det är för kommande generationers skull vi måste ställa om vårt samhälle.

Gällande klimatomställningen är forskningen tydlig: Kostnaderna – både ekologiskt och ekonomiskt – kommer att stiga om vi väntar med investeringarna. 2014 kom Hassler och Krusell mfl. fram till att om hela världens länder satte in insatser omgående för att minska utsläppen skulle kostnaden bli ungefär 1 procent av världens BNP. För varje decennium som går blir kostnaden högre och klimatskadorna som redan hunnit inträffa blir fler. Så om vi vill ge våra barn och barnbarn någon chans att faktiskt ha ett utrymme att själva få bestämma hur skattemedel ska användas måste denna utmaning mötas nu.

  • Vi har goda marginaler för att ytterligare satsa när vi möter nästa stora kris.

Sverige bedrev fram till pandemin en mycket mer stram finanspolitik än andra jämförbara länder. Riktmärket för hur stor hela den offentliga sektorns skuld får vara, är i det nya finanspolitiska ramverket satt till 35 procent av BNP. EU:s gemensamma regelverk tillåter denna bruttoskuld att vara hela 60 procent av BNP. Även i förhållande till EU:s strikta regelverk finns alltså stort utrymme att öka Sveriges investeringar.

Våra åsikter är knappast kontroversiella. Vi menar tillsammans med OECD, stora delar av den samlade ekonomkåren, jämlikhetskommissionen och inte minst LOs styrelse att ramverket behöver ändras så att underskott tillåts genom lånefinansiering för nödvändiga investeringar

Självklart kommer en socialdemokratiskt ledd regering alltid att föra en ansvarsfull ekonomisk politik. En ansvarsfull ekonomisk politik handlar om ordning och reda i statsfinanserna och det gäller både för detfinansiella kapitalet och det reala i form av infrastruktur och humankapital. För att möta de stora utmaningar vi står inför behövs resurser. Välfärden och klimatomställningen kan helt enkelt inte vänta. Det krävs stora investeringar nu och det behövs ett reformerat finanspolitiskt ramverk som möjliggör för oss att bedriva en politik som mäktar med att ta sig an dessa utmaningar.

Emilia Bjuggren, delegationsledare för Stockholms partidistrikt

Joakim Sandell, delegationsledare för Skånes partidistrikt

Andreas Sjöö, delegationsledare för Göteborgs partidistrikt