Emilia Bjuggren, Andreas Sjöö och Joakim Sandell,

debatt Övergå till ett balansmål för statens finanser och tillåt lånefinansiering. Inför ett sysselsättningsmål och genomför en skattereform för ökad rättvisa. Det föreslår Emilia Bjuggren, Joakim Sandell och Andreas Sjöö inför Socialdemokraternas kongress.

Med en ekonomisk politik för full sysselsättning kan vi bygga ett samhälle som stärker den sociala sammanhållningen, Sveriges långsiktiga ekonomiska tillväxt och möjliggör den hållbara omställning som vi har påbörjat. I kombination med en välfärdspolitik som garanterar hög levnadsstandard för alla, kan vi forma en framtid där människor i vårt land vågar tro på en bättre framtid. Det handlar framförallt om att formulera en offensiv ekonomisk politik som kan fungera som katalysator för samhällsutvecklingen.

1985 toppade Sverige listan över länder med de mest jämlika inkomsterna. Sedan dess har de ekonomiska skillnaderna ökat. Idag är Sverige istället ett av de länder som har ökat sina inkomstskillnader allra mest. Den växande ojämlikheten splittrar vårt land, leder till social oro och ökad otrygghet. Tydligast är inkomstutvecklingen hos den rikaste tio procenten av befolkningen. En avgörande faktor är att kapitalinkomsterna ökat mer än arbetsinkomsterna. Mycket tack vare den expansiva penningpolitiken som genom låga räntor bidragit till stigande priser och en betydande värdestegring på olika tillgångar. Det innebär att löntagarna generellt sett får allt mindre och kapitalägarna får allt större del av den ekonomiska tillväxten.

Det är dags ta ställning för en ekonomisk politik som på allvar tar sikte mot full sysselsättning och ökad jämlikhet

Trots en stark arbetsmarknad i flera avseenden har arbetslösheten, sedan krisen på 1990-talet, cementerats på en oacceptabelt hög nivå. En hög arbetslöshet ökar både sociala och ekonomiska klyftor och utgör en grogrund för sociala problem och miljöer där vilsna ungdomar lättare kan rekryteras till olika former av organiserad brottslighet. För oss socialdemokrater har arbetet en helt central roll i ett jämlikt och jämställt samhälle. Ett arbete ger människor en egen försörjning men också makt och frihet över sitt eget liv. Att alla som kan arbeta också arbetar är en förutsättning för en generell välfärdspolitik och därmed ökad jämlikhet.

En utbyggd hållbar infrastruktur och satsningar på en fossilfri nyindustrialisering är nödvändiga i arbetet för att nå full sysselsättning och för omställningen till ett hållbart samhälle. Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga. Omställningen måste vara socialt hållbar, samhället ska gemensamt möta det stora hot som den globala uppvärmningen utgör.

Viktiga steg har tagits för att minska samhällsklyftorna och öka den sociala tryggheten. Sju år av en socialdemokratiskt ledd regering har gett viktiga infrastrukturinvesteringar, stora kliv för en hållbar nyindustrialisering och ökad trygghet för många löntagare, men ännu återstår mycket att göra. Några av de viktigaste besluten att ta är följande:

  • Sätt ett tydligt sysselsättningsmål

För att kunna garantera välfärdens långsiktiga finansiering och samtidigt öka jämlikheten krävs full sysselsättning. Målet om full sysselsättning måste ges högsta prioritet i både den ekonomiska politiken och för sysselsättningspolitiken i stort. Ett tydligt sysselsättningsmål behöver införas som konkret anger hur mycket arbetslösheten ska minska.

  • Ersätt dagens överskottsmål med ett balansmål

Tack vare den socialdemokratiskt ledda regeringen har Sverige idag en av EUs lägsta skuldkvoter, dvs. relationen mellan statsskuld och BNP. Vi klarar EUs skuldkrav med råge och har mycket goda marginaler i ekonomin. För att möjliggöra en mer aktiv finanspolitik är det klokt att i det läget prioritera satsningar på välfärden framför ytterligare avbetalningar av statsskulden.

  • Lånefinansiera viktig infrastruktur

En utbyggd hållbar infrastruktur och satsningar på en fossilfri nyindustrialisering är nödvändiga i arbetet för att nå full sysselsättning. För att skapa ett ökat utrymme för offentliga investeringar är det nödvändigt att införa vissa lättnader i det finanspolitiska ramverket. Det finns starka skäl för att i budgetsammanhang särbehandla statliga investeringar genom att som grundregel tillåta en lånefinansiering av viktig infrastruktur. Samhällsekonomiskt har investeringar en speciell karaktär jämfört med andra delar av den inhemska efterfrågan. Införandet av en separat finansieringsstruktur för investeringar, som löper parallellt med statens driftsbudget, skulle möjliggöra en expansiv finanspolitik som på allvar tar sikte på full sysselsättning.

  • Genomför en skattereform för ökad rättvisa

För att justera inkomst- och förmögenhetsskillnader är det lämpligt att använda finans- och skattepolitiken som fördelningspolitiska verktyg. Då krävs en omfattande skattereform. Det handlar om att skärpa olika kapitalskatter som har en god fördelningspolitisk träffsäkerhet, lägre skatter på arbete för breda löntagargrupper, skärpt beskattning av kapital och minskade möjligheter till skatteplanering. Totalt sett måste skattekvoten öka så att vi kan garantera välfärdens långsiktiga finansiering.

Socialdemokratins mål är ett starkt samhälle präglat av rättvisa och jämlikhet. Mot det står en högerkonservativ agenda, där skattesänkningar för de rikaste fortsätter urholka en redan sönderprivatiserad välfärd. Arbete och bostad är grundläggande för att människor ska känna trygghet. En egen försörjning medför självständighet, rörelsefrihet och delaktighet. Ett samhälle där människor får förutsättningar att bidra skapar också en stark grund. Det är dags ta ställning för en ekonomisk politik som på allvar tar sikte mot full sysselsättning och ökad jämlikhet, för att på så vis stärka den sociala sammanhållningen. Så bygger vi ett fossilfritt välfärdsland.

 

Emilia Bjuggren, delegationsledare för Stockholms partidistrikt

Joakim Sandell, delegationsledare för Skånes partidistrikt

Andreas Sjöö, delegationsledare för Göteborgs partidistrikt