Thomas H, Håkan S, Olle T Paula H Mathias T, Kadir K, Jessica T, Jamal E-H, Anna V, Anders Ö, Adnan D

Vi, medlemmar av Sveriges riksdag, har ställt oss bakom ett upprop som manar myndigheterna i Iran och Houthierna i Jemen att upphöra med förföljelserna av bahaierna, skriver elva riksdagsledamöter från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. 

Den systematiska förföljelsen av bahaier i Iran, och på senare år även i Jemen, fortsätter i oförminskad takt. Situationen i Iran  har uppmärksammats regelbundet i riksdagen de senaste åren. Två riksdagsseminarier om frågan ägde rum under 2017 där ett av dem särskilt behandlade den ekonomiska apartheid som nu tillämpas mot landets bahaier.

Vid det tredje riksdagsseminariet  den 17 oktober med titeln »Vem tjänar på mänskliga rättigheter i Iran?« lanserades ett upprop.  Elva riksdagsledamöter har ställt sig bakom uppropet som manar myndigheterna i Iran och Houthierna i Jemen att upphöra med förföljelserna av bahaierna.

Anhängare till Baha’i-tron, en världsreligion med över 5 miljoner medlemmar världen över och som jobbar för ökad jämställdhet och enighet bland jordens folk samt för världsfred, är sedan den islamiska revolutionen i Iran 1979 hårt ansatta i landet.

Bahaierna i Iran utgör landets största icke-muslimska minoritet och är enligt FN den svårast förföljda minoriteten där. En våg av avrättningar drabbade samfundet åren efter revolutionen där hundratals arresterades och avrättades.

Med en systematisk strategi som närmast kan beskrivas som en ekonomisk apartheid nekas bahaier anställning i offentlig sektor, deras affärer stängs och ungdomar får inte studera på universitet.

Världssamfundets protester ledde visserligen till minskade avrättningar, men förföljelsen har knappast avtagit, snarare tvärtom. Ett memorandum från 1991 undertecknat av landets högste ledare Khamenei låter meddela att det iranska bahai-samfundets utveckling måste blockeras.

Med en systematisk strategi som närmast kan beskrivas som en ekonomisk apartheid nekas bahaier anställning i offentlig sektor, deras affärer stängs regelbundet igen och ungdomar får inte studera på universitet. Propaganda och hets mot baha’ier sprids vidlyftigt från statlig media.

Över 70 bahaier rapporteras frihetsberövade i nuläget och tiotusentals mer drabbas på daglig basis av ekonomisk och kulturell förföljelse enbart på grund av sin tro.

Världssamfundet har höjt starka röster och senast den 15 november antog FN:s generalförsamling (UNGA) en Sverigestödd resolution som uppmanar Iran att upphöra med brotten mot bahaierna.

Sedan 2016 har förföljelsen av bahaier även eskalerat i Jemen. De Iran-stödda Houthirebellerna massarresterade i augusti samma år 60 kvinnor, män och barn. I januari 2018 dömdes en prominent jemenitisk bahait, Hamed Bin-Haydara, till döden för sin tro med offentlig avrättning. Bin Haydara har suttit fängslad sedan 2013 och dödsdomen är ännu ej verkställd. Den 30 september i år inleddes en skenrättegång i Sanaa mot över 20 bahaier, varav en minderårig, under anklagelsen apostasi och spionage.

Sveriges engagemang för mänskliga rättigheter i båda dessa länder fortsätter, vilket inte minst demonstreras av Sveriges värdskap för fredssamtalen om Jemen som nyligen inletts i Stockholm.

Sveriges röst är värdefull och bidrar till att sända en stark signal om vikten av iakttagande av mänskliga rättigheter, inklusive ett upphörande av förföljelserna av baha’ierna i Iran och Jemen.

»Upprop mot förföljelse av baha’ier i Iran och Jemen

Vi, medlemmar av Sveriges riksdag, uppmanar de iranska myndigheterna att upphöra den systematiska förföljelsen av baha’ier i Iran, den största icke-muslimska minoriteten i landet. Därtill manar vi de iranska myndigheterna att företa en omedelbar översyn av det ekonomiska förtrycket av baha’ierna; att upphäva förbudet att anställa baha’ier i offentlig sektor, att upphöra stängning av baha’i-ägda företag samt att ge baha’ier tillgång till högre utbildning.

Vidare begär vi att Houthi-regimen i Sana’a upphör trakassera baha’ier i Jemen och manar till omedelbar frigivning av de sex baha’ier som är frihetsberövade i landet på grund av sin tro.

Adnan Dibrani (S)                                                                                                    Mathias Tegnér (S)
Jamal El-Haj (S)                                                                                                       Olle Thorell (S)
Thomas Hammarberg (S)
Jessica Thunander (V)

Paula Holmqvist (S)                                                                            Anna Vikström (S)

Kadir Kasiga (S)                                                                                                       Anders Österberg(S)

Håkan Svenneling (V)

Ledamöter av Sveriges Riksdag«

»Statement calling on Iran and Yemen to cease persecution of the Baha’is

We, members of the Swedish Parliament, call upon the Iranian authorities to cease the systematic persecution of Baha’is in Iran, the largest non-Muslim minority in the country. In addition, we ask the Iranian authorities to undertake an immediate review of the economic oppression imposed on the Baha’is; to remove the prohibition of employing Baha’is in the public sector, to cease the closing of Baha’i-owned businesses and to allow Baha’is access to higher education.

Further, we urge the Houthi authorities in Sana’a to cease the targeting and harrassment of Baha’is in Yemen and call for the immediate release of the six Baha’is detained in the country due to their religious belief.

Adnan DIBRANI (S)                                                                                                Mathias TEGNÉR (S)

Jamal EL-HAJ (S)                                                                                                     Olle THORELL (S)

Thomas HAMMARBERG (S)                                                           Jessica THUNANDER (V)

Paula HOLMQVIST (S)                                                                     Anna VIKSTRÖM (S)

Kadir KASIRGA (S)                                                                                                 Anders ÖSTERBERG (S)

Håkan SVENNELING (V)

MEMBERS OF PARLIAMENT, SWEDEN«